Notabene

Studie om samarbeid med NTNU på laget

I sommer ferdigstilles en stor undersøkelse blant Negotias tillitsvalgte om samarbeid og ledelse i virksomhetene.

I de senere årene har Negotia løftet bedriftsdemokrati og ansattes medbestemmelse opp som et prioritert tema, blant annet på organisasjonens regionsmøter. Oppsummeringen derfra viser at mulighetene for medbestemmelse som ligger i både lov- og avtaleverk, ikke utnyttes godt nok i dag. Negotia mener det trengs økt innsats for å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter og tillitsvalgte, noe som også vil kunne kreve endringer i lederatferd og lederkompetanse,

For å dokumentere mer systematisk hvordan det er fatt med bedriftsdemokratiet ute i virksomhetene, er NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) engasjert for å gjennomføre en studie rettet mot rundt 900 av Negotias tillitsvalgte.

Rett før påske var et utvalg tillitsvalgte samlet for å blinke ut aktuelle problemstillinger for undersøkelsen. Arbeidet med studien skal inngå i et masterstudium. Selve datainnsamlingen er gjennomført i løpet av mai måned.

Respondentene har ikke gitt svar i henhold til en tallskala, men skrevet ned sine refleksjoner på de områdene det er stilt spørsmål på. I bearbeidelsen av svarene tas det i bruk avansert analyseverktøy for å finne trender og tendenser i materialet. I følge NTNU gir en slik metode dypere innsikt enn tradisjonelle spørreteknikker.

Det tas sikte på at rapport fra studien ferdigstilles i begynnelsen av august i år.