Tariff

2020-oppgjøret i havn

Det måtte mekling til for å lande tariffrevisjonen av Funksjonæravtalen mellom Negotia og NHO. Klokken fem på morgenen 16. februar kom partene til enighet, etter en lang natt hos Riksmekleren.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Delegasjonen. Fra venstre: Hovedtillitsvalgt i Røde kors, Olav Aasland, rådgiver Anne-Lene Gabrielsen, forhandlingsleder Thea Wessel Jørgensen og forbundsleder Monica A. Paulsen.

Oppgjøret gikk til mekling etter at forhandlingene ble brutt i fjor høst. I meklingen sto partene lenge langt fra hverandre, og det led langt ut på morgenkvisten etter den offisielle fristens utløp før partene kunne signere enighetsprotokoll.

– Vi er veldig fornøyd med å ha funnet en løsning for våre medlemmer på Funksjonæravtalen, som er vår største tariffavtale. Og særlig er vi fornøyd med at de lokale partene i Røde Kors fant en lokal løsning på sine pensjonsutfordringer, sier forbundsleder Monica A Paulsen.

Kunstig intelligens

Negotia fikk gjennomslag for at kunstig intelligens fortjener et økt fokus i avtalen. Beslutnings- og styringsprosesser vil i økende grad være støttet av systemer med innslag av kunstig intelligens. Det må sikres at denne utviklingen skjer på en ansvarlig måte, slik at beslutninger og anbefalinger er rettferdige, ikke-diskriminerende og transparente.

Forhandlingsleder Thea Wessel Jørgensen understreker betydningen av tillitsvalgtes rolle knyttet til utviklingen av kunstig intelligens.

– Under koronaen har dette blitt ytterligere aktualisert. Det må være klare ansvarsforhold og hensynet til arbeidstakeres personverninteresser må ivaretas i utviklingsprosessene. Tillitsvalgte har en særlig viktig rolle i dette arbeidet, og den nye avtaleteksten sier at partene i fellesskap skal søke å iverksette hensiktsmessige tiltak. Vi ser at for eksempel virksomhetenes rekruttering har endret seg, ved at flere bruker programmer til å sile søknader og cv-er i ansettelsesprosesser. Derfor var dette en viktig seier for Negotia, sier Jørgensen.

Utvalgsarbeid

Begge partene hadde mange krav inn i meklingen. For å kunne finne gode løsninger i ro og mak, ble det enighet om å nedsette to utvalgsarbeid i tariffperioden. Det ene utvalget skal se på kompetanseutvikling på bedriftsnivå, mens det andre skal jobbe med tekstlige endringer i avtalen og minstelønnssatsene i callsenterbilaget.

Det ble i tillegg oppnådd enighet om følgende:

  • Matpengesatsen endres til 90 kroner.

  • Arbeidsgiver har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedrifter når det gjelder forskuttering av sykepenger.

  • Partene avventer resultatet av det pågående arbeidet om hjemmekontor og tar dette opp igjen i neste tariffrevisjon.