Lønn og tariff

Lønnsoppgjøret på fem minutter

Det høysesong for lokale lønnsforhandlinger blant Negotias medlemsgrupper. Her får du en komprimert framstilling av de viktigste momentene.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Snurr lønnsfilm. Rådgiver Anne Kathrine Nordvang og advokat Nils Blomhoff holder lønnskonferanse for medlemsgruppene på NHO-området, fra Negotias eget studio. Tilsvarende filmer er spilt inn for tariffområdene Virke og Spekter. Se opptakene på Min side.

I månedsskiftet april-mai sendte forbundet lønnskonferanser fra eget studio i Oslo. Deltakelsen var stor under livesendingene, og opptakene er i etterkant gjort tilgjengelig for medlemmer på Min side. Om dere ikke har startet de lokale lønnsforhandlingene på bedriften ennå, anbefales det å se filmene – og lese den punktvise oppsummeringen nedenfor.

Mellomoppgjør

2021 er et mellomoppgjørsår, med bare lønn på dagsordenen i de sentrale forhandlingene. Oppgjøret er samordnet, som vil si at hovedorganisasjonene håndterer de sentrale forhandlingene på vegne av forbundene. Eksempelvis YS på vegne av Negotia. Alle de sentrale oppgjørene i privat sektor for i år er ferdig forhandlet. Negotia har avtaler på tariffområdene NHO, Virke og Spekter. På de to store overenskomstene, Selgeravtalen og Funksjonæravtalen med NHO, er det ikke sentrale lønnsforhandlinger. Her forhandles lønn kun lokalt.

Tallgrunnlag

Konsumprisindeksen økte i 2020 med 1,3 prosent, mens snittet av den samlete årslønnsveksten for alle sektorer ble 2,2 prosent. Forventet prisvekst 2021 anslås ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) til 2,8 prosent. En svekket norsk krone har gitt eksportindustrien i Norge drahjelp det siste året. Norske industriarbeidere er nå bare 20 prosent dyrere enn hos våre handelspartnere.

Frontfaget

Frontfaget er en betegnelse på vår konkurranseutsatte industri. Partene her forhandler alltid først i lønns- og tariffoppgjørene. Resultat er retningsgivende for de øvrige oppgjørene, men representerer ikke noen fasit eller tak. Frontfagsoppgjøret i fjor ble på 1,7 prosent. Nå i 2020 landet det på 2,7 prosent, altså 0,1 prosent lavere enn forventet prisstigning.

Lokale lønnsforhandlinger

På alle tariffområdene til Negotia skal det føres lokale lønnsforhandlinger i tillegg til det partene blir enige om sentralt. På de store overenskomstene Funksjonæravtalen og Selgeravtalen med NHO, er det kun lokale lønnsforhandlinger på hver enkelt virksomhet som gjelder. Forhandlingene skal gjennomføres etter lønnsbestemmelsene i avtalene, hvor de fire kriteriene står sentralt. Ansatte skal ha sin del av verdiskapningen de har bidratt til.

De fire kriteriene

De lokale lønnsforhandlingene skal tilpasses lokale, bedriftsmessige forhold basert på bedriftens, økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Se egen sak i ramme.

Protokoll

Partene skal skrive og undertegne protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene. Der skal det framkomme hva man er blitt enige om; total lønnsramme, ev. fordeling av potten i generelt og individuelle tillegg, reguleringstidspunkt, ev. justering av lokal særavtale mv.

Brudd og organisasjonsmessig behandling

Blir det brudd i de lokale forhandlingene ved en bedrift, skal det skrives bruddprotokoll som sendes til Negotia. Forbundet avgjør om bruddet skal tas videre.

Lønnsbarometer

Resultatene fra de lokale lønnsforhandlingene innrapporteres under «Lønns- og arbeidsvilkår» på Negotias hjemmeside. Resultatene gjøres tilgjengelig i lønnsbarometeret på Min side. Her vil man finne gjennomsnittstall samt laveste og høyeste verdier sortert på avtaleområde og bransjer. For at statistikken skal vise et riktig bilde av lønnsutviklingen og være et nyttig verktøy, er det viktig at resultatene fra alle lønnsoppgjør rapporteres inn.

Dine lønnsverktøy

negotia.no – Min side – finner du filmopptak av årets lønnskonferanser, film om de fire kriteriene, oppdaterte lønnshåndbøker, m.m. Du kan også søke opp tidligere artikler på negotiamagasin.no