Fagaktuelt

Overføring av ferie – og sykdom i forbindelse med ferie

På slutten av et kalenderår kommer det ofte spørsmål til arbeidslivsavdelingen om overføring av ferie. Noen bedrifter har klare retningslinjer som enten er nedfelt i en personalhåndbok eller i en særavtale. For de fleste bedrifter er det kun ferieloven som gjelder.

Synnøve Lohne- Knudsen

Spesialrådgiver, arbeidslivsavdelingen i Negotia

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Ferieloven gir en rett til 21 feriedager (25 virkedager) eller 26 dager (30 virkedager) for arbeidstakere over 60 år. Når ferieloven sier «virkedager» er det inkludert lørdager. Med tariffavtale har en rett til totalt 25 dager eller 30 dager for de over 60 år. Til informasjon har de fleste bedrifter innført 5 ukers ferie (6 uker for de over 60 år).

Det er også slik at det påhviler begge parter, både arbeidstaker og arbeidsgiver, en rett og en plikt til å påse at en tar ut ferie. Dette er i henhold til ferieloven.

Overføring avtales skriftlig

Ferieloven sier at en arbeidstaker kan overføre inntil 12 virkedager (2 uker) til neste år. Ferieloven gir ikke arbeidstaker en rett til å overføre ferie, men en mulighet for å overføre 10 dager for de som har lørdagsfri. Overføring av ferie krever skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette vil si at det er opp til arbeidsgiver å si ja eller nei til overføring, men arbeidsgiver kan ikke pålegge overføring. Med andre ord, arbeidsgiver har styringsrett når det gjelder overføring av ferie.

For bedrifter som har tariffavtale er det mulig å overføre totalt 14 dager ferie da mange arbeidsgivere tillater å overføre også de 4 tariffestede feriedagene.

Hvis man blir syk

Hva skjer hvis en blir syk før ferien tar til eller syk i ferien? Her er ferieloven helt klar. Ferieloven § 9 sier da:

«Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.»

Dette vil si at blir en syk før den fastsatte ferietiden, må en kreve utsettelse av ferien senest siste dag en skulle ha vært på jobb. Her er ferieloven streng, og det går altså ikke automatikk i at arbeidsgiver utsetter ferien hvis arbeidstaker blir sykmeldt før ferien starter. Arbeidstaker må kreve det. Det samme gjelder hvis en blir syk under ferien. Da må en umiddelbart søke om å få utsatt det samme antall dager som en har vært syk.

Negotias erfaring er at disse paragrafene i ferieloven er lite kjent, og at arbeidstakerne venter for lenge med å søke om utsettelse. Da kan arbeidsgiver anse ferien som avviklet med henvisning til loven.

Viktig å være kjent med reglene

Loven regulerer også tidsrommet for hovedferien på tre uker, som er i tiden 1. juni til 30. september. Arbeidstaker har krav på å få beskjed om feriefastsetting tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til. Kommer en ikke til enighet om tidsrommet for hovedferien, har arbeidsgiver styringsrett og kan bestemme.

Det kan også nevnes at all ferie normalt er uten lønn. Det vil si at de fleste bedrifter trekker for all ferie enten det er 25 dager eller 30 dager, på mai- eller juni-lønnen. På samme tid utbetales til gjengjeld opptjente feriepenger. Både opptjening av ferie og feriepenger skjer per kalenderår, slik at opptjeningen er fra 1. januar til og med 31. desember året før.

Generelt er Negotias erfaring at ferielovens regler er lite kjent selv om de gjelder alle arbeidstakere og arbeidsgivere. Intensjonen med ferieloven er å sikre alle arbeidstakere rett til feriefritid og feriepenger.

Ferieloven finner dere på: lovdata.no

Spørsmål om ferie kan sendes til: arbeidsliv@negotia.no

Spesialrådgiver Synnøve Lohne-Knudsen