Privatjuss

Reklamasjon – hva er det?

Du har kjøpt en vare og er misfornøyd. Hvordan kan du klage og hvilke regler gjelder ved klage til selger?

Tekst:
Isabel Frang

Advokatfullmektig Legal 24 advokatfirma

Forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven?

Forbrukerkjøp er kjøp du gjør som privat-person hvor formålet med kjøpet hovedsakelig er privat bruk, og hvor selger er profesjonell/næringsdrivende. Kjøp fra en annen privatperson er ikke forbrukerkjøp. Forbrukerkjøp gjelder ting; alt fra båt til smykker og dyr. Også «tilvirkningskjøp» er omfattet, for eksempel kjøp av markise med montering. Forbrukerkjøpsloven gjelder ved kjøp av nye ting og brukte ting.

Reklamasjon

Å reklamere på et kjøp er å klage til selger. Reklamasjonen kan være skriftlig eller muntlig, men må inneholde et krav og be om handling fra selger. En klage som kun gir uttrykk for misnøye med kjøpet, men ikke inneholder et krav om hva man vil ha, er ikke en reklamasjon i lovens forstand.

Det er viktig å presisere at forbrukeren kun trenger å forholde seg til selger. I mange tilfeller ser vi at selger henviser til leverandør/produsent, eller at selger viser til at leverandør/produsent ikke vil godkjenne reklamasjonen. Det trenger man ikke å akseptere. Selger er bundet av forbrukerkjøpsloven, og er direkte ansvarlig for salget overfor forbrukeren. Forbrukeren har likevel rett til å reklamere også til leverandør eller produsent.

Hva kan man reklamere på?

I utgangspunktet kan man reklamere på det man vil. Men det er kun «mangler» og forsinkelser som selger må svare for. Begrepet «mangler» er et juridisk begrep definert i forbrukerkjøpsloven §§ 15 og 16. Enkelt forklart foreligger det en mangel hvis varen ikke svarer til det avtalte eller til de egenskapene og holdbarheten man kan forvente ved normal bruk. Videre skiller loven mellom hvor lenge tingen er ment å vare og den delen av tingen hvor feilen har oppstått er ment å vare. Eksempelvis skal en lommelykt vare i flere år, mens batteriet vil ha kortere levetid.

I tillegg må feilen eller dens årsak kunne føres tilbake til før leveringen. Det kan være vanskelig for en forbruker å bevise. Det følger imidlertid av forbrukerkjøpsloven § 18 at hvis annet ikke bevises, skal en mangel som viser seg innen to år etter levering av tingen, formodes å ha eksistert ved leveringen. Det betyr at ved feil som oppstår de første to årene er det selgers oppgave å bevise at årsaken oppsto etter leveringen.

En mangel er således et avvik/feil/ skade ved kjøpet som ikke er påregnelig – eller er i strid med det avtalte – og hvor årsaken til feilen forelå ved leveringen. Feil/ avvik/skade som ikke oppfyller alle disse vilkårene svarer ikke selger for.

«Selger er bundet av forbrukerkjøpsloven, og er direkte ansvarlig for salget overfor forbrukeren.»

Hva er reklamasjonsfrist?

Mangelen kan enten vise seg ved leveringen eller rett etter, men kan også komme til syne flere år etter kjøpet. Lovteksten gir i grove trekk forbrukeren rett til å klage på kjøpet enten i to eller fem år etter at tingen ble levert. Ved utløp av disse fristene går selger fri for krav fra forbrukeren.

Begrepet «levert» betyr fra forbruker får tilgang til tingen.

Uansett om fristen er på to eller fem år, må forbruker reklamere innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. «Innen rimelig tid» er lovbestemt å minimum være to måneder, og rettspraksis angir ca. tre måneder å være fristens utløpstid. Det er ikke et krav om detaljkunnskap om mangelen, dens årsak eller omfang for at fristen begynner å løpe. Det nok at du som forbruker oppfatter feilen å være et avvik ved kjøpet.

Om reklamasjonsfristen er på to eller fem år avhenger av hvor lenge tingen eller del av tingen er ment å vare. Det følger av rettspraksis at hvis en ting er ment å vare i tre-fire år vil man som regel anvende femårsfristen. Hvilket betyr at varer eller deler som har antatt levetid på mindre enn tre år som regel vil gi kun to års reklamasjonsfrist.

Eksempel: En bil skal vare lenger enn fem år og gir fem års reklamasjonsrett. Bremseklossene derimot er slitedeler som kun gir reklamasjonsrett på to år.

Hva kan kreves?

Forbrukerkjøpsloven §§ 29 og 30 angir hvordan avhjelp skal gjennomføres. Forbruker kan kreve avhjelp i form av utbedring eller omlevering. Selger har stor frihet til å velge om de vil utbedre eller omlevere. Denne retten er likevel avhengig av at selger svarer på reklamasjonen og gjennomfører avhjelpen innen rimelig tid. Selger har også rett til å vurdere feilen ved å undersøke varen før de svarer på reklamasjonen. Viser det seg at feilen er en mangel, har selger ikke rett til å kreve betaling for undersøkelsen. Viser det seg at feilen ikke utgjør en mangel, kan selger kun kreve betaling hvis det er uttrykkelig avtalt før undersøkelsen.

Avhjelpen skal i tillegg utføres uten vesentlig ulempe for forbruker og uten kostnad for forbrukeren. Krever selgerbetaling eller at forbruker besørger tilbakeleveringen av varen, har ikke selger gitt et utbedringstilbud i henhold til loven. Konsekvensen da er at forbrukeren i stedet kan kreve prisavslag eller heving av kjøpet. Det samme gjelder hvis selger nekter å gi avhjelp. Videre kan man i alle tilfeller kreve erstatning for eventuelt økonomisk tap man har lidd som følge av mangelen, men ikke for «tort og svie».

Hvis avhjelpen ikke fjerner feilen, kan forbrukeren motsette seg ytterligere avhjelpsforsøk, og kreve heving av kjøpet. Ved heving skal selger tilbakebetale kjøpesummen og forbrukeren må gi selger mulighet til å hente varen.

Dette var reklamasjonsinstituttet i hovedtrekk. Hvis du møter en selger som avviser din reklamasjon, ta kontakt med oss i Legal24. Reklamasjonsretten er ofte større enn det selger tror, og du kan ha en god sak med riktig juridisk bistand.

Isabel Frang, Advokatfullmektig, Legal 24 Advokatfirma

INFO

MEDLEMSFORDEL

Negotias medlemmer har tilgang til privatrettslig førstehjelp gjennom avtalen med Legal24 Advokatfirma. Tjenesten innebærer en gratis første vurdering av en privatrettslig sak. Blir det aktuelt å gå videre, får medlemmer bistand til redusert pris. Les mer om denne medlemsfordelen på www.negotia.no