Lønn og tariff

Seks spørsmål om tariffoppgjøret

Nå i mars dro frontfaget i gang hovedoppgjøret, med både lønn og avtaletekster på forhandlingsbordet. Heretter går det slag i slag utover våren. Men hva betyr egentlig alt dette?

Tekst:
Terje Bergersen

Illustrasjon: AdobeStock

Tariffrevisjon. Frontfag. Kanskje mekling. Mulig konflikt … Begrepene hagler. Her har du seks spørsmål og svar om hovedtariffoppgjøret.

1. Hva er et hovedoppgjør?

I arbeidslivet er det tariffoppgjør hvert år. I partallsår, som nå i 2022, kalles det hovedoppgjør eller hovedtariffoppgjør. I disse årene skal også avtaletekstene reforhandles. Det vil si at tariffavtalenes bestemmelser legges på forhandlingsbordet i tillegg til spørsmålet om lønn.

Negotia har tariffavtaler – også kalt overenskomster – med arbeidsgivermotpartene NHO, Virke og Spekter. Noen store avtaler dominerer, spesielt funksjonæravtalene med NHO og Virke. Men med stort og smått håndterer forbundet et 20-talls tariffavtaler, og alle skal revideres nå i hovedoppgjøret.

2. Hva betyr frontfaget?

Frontfaget er betegnelsen på eksporterende og konkurranseutsatt industri, representert ved Fellesforbundet i LO på arbeidstakersiden og landsforeningen Norsk Industri i NHO på arbeidsgiversiden. At disse alltid forhandler først i oppgjørene er blitt en fast regel, siden frontfagsmodellen ble utformet på 1960-tallet. Ideen er at den konkurranseutsatte industrien er et barometer på hvor mye lønnsøkning landets økonomi tåler, og at dette skal være retningsgivende for oppgjørene som følger etter.

3. Hva skal forhandles om?

I tariffavtalene er det bestemmelser og vilkår som regulerer arbeidsforholdet. I prinsippet er hele avtaleteksten «åpen» for revisjon ved hovedoppgjørene. Nå i forkant av oppgjøret sendte Negotia ut et diskusjonshefte for å få innspill fra tillitsvalgte og medlemmer til forhandlingene som kommer utover året. Heftet var inndelt i disse seks temaene:

  • Arbeidstid

  • Lokale lønnsforhandlinger

  • Likestilling

  • Grønne tariffavtaler

  • Pensjon

  • Kompetanse

Alle disse temaene er aktuelle i forbindelse med oppgjørene sentralt, fordi avtalene inneholder bestemmelser som i større eller mindre grad påvirker dem. Det gjelder også lokale lønnsforhandlinger, selv om selve oppgjørene her er et anliggende på den enkelte arbeidsplass.

4. Hva med lønnsforhandlingene?

Alle tariffavtalene til Negotia har bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger. I funksjonæravtalen med NHO, som er den største overenskomsten forbundet har, er det kun lokal lønnsdannelse som gjelder. Det betyr at lønnsøkningen avgjøres i forhandlinger mellom tillitsvalgte og ledelsen på den enkelte bedrift. Forhandlingene skal være tilpasset den enkelte virksomhet etter kriteriene økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

«YS og Negotias klare holdning er at de ansatte skal ha sin rettmessige andel av verdiene som er skapt i virksomheten, og i år forventes det reallønnsvekst for medlemmene.»

Resultatene av de lokale lønnsforhandlingene vil variere, avhengig av ovennevnte. Vi ser fra år til år at noen havner over frontfagets resultat, mens noen havner under. I snitt kommer Negotias medlemsgrupper godt ut i lønnsoppgjørene sammenliknet med andre grupper. Når lønnsforhandlingene kommer i gang kan du følge utviklingen på lønnsbarometeret, som gjøres tilgjengelig for medlemmer på www.negotia.no – Min side.

5. Hva er lønnsforventningene?

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), la fram sin foreløpige rapport 18. februar. Den konkluderte med et prisvekstanslag på 2,6 prosent. TBU kom med ny rapport 10. mars, hvor konsumprisveksten anslås til 3,3 prosent for 2022. Dette vil dermed danne utgangspunktet for årets lønnsoppgjør.

YS og Negotias klare holdning er at de ansatte skal ha sin rettmessige andel av verdiene som er skapt i virksomheten, og i år forventes det reallønnsvekst for medlemmene.

6. Hva skjer ved uenighet?

Oppgjørene gjennomføres denne gangen forbundsvist, det vil si hver overenskomst for seg. Negotias forhandlinger starter med Spekter og Virke i april, mens NHO er lagt til til høsten.

Hvis partene i de sentrale avtaleforhandlingene ikke kommer til enighet, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren. Løses ikke saken der kan det bli arbeidskonflikt/streik.

Brudd i lønnsforhandlingene lokalt bringes inn til Negotia, som deretter gjennomfører en forhandlingsrunde med den aktuelle arbeidsgiverforeningen. Løses ikke saken der, kan den tas opp i den rådgivende nemnda (gjelder NHO-bedrifter).

Kilder:www.negotia.no og www.snl.no

Du finner mer om tariffavtaler, tariffoppgjør og lønnsforhandlinger på www.negotia.no

Info

AFP utsettes igjen

En ny modell for avtalefestet pensjon er utredet de senere årene. Utvalgsrapporten som ble presentert i mai 2021, viste at partene (LO og NHO) er enige om mange av prinsippene for ny AFP. Imidlertid er finansieringen fortsatt det store springende punktet.

Det var lenge forventet at AFP skulle bli en sak i årets hovedoppgjør, men det er nå avklart at dette viktige spørsmålet forskyves til neste hovedtariffoppgjør i 2024.