Organisasjon

Næringspolitisk påvirkning gjennom bransjene

I tillegg til oppfølging av tariffspørsmål og medlemmers arbeidsvilkår, har Negotia også ambisjoner om næringspolitisk innflytelse. Etablering av bransjefora er et av svarene på det.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

I spiss. - Å reagere på næringspolitisk nivå handler for eksempel om å ta opp saker med myndighetene og aktuelle parter når det er ting som rammer en bransje spesielt. Nestlederne Trond Vegard Sæle (til venstre) og Eirik Bornø står i spissen for bransjearbeidet i Negotia.

I løpet av 2021 ble det startet opp fem bransjefora innen henholdsvis mat og drikke, IKT, maritim næring, landbruk og organisasjoner. Det nyeste – olje og energi – er nettopp kommet på plass.

Kost-nytte

– Alle disse er bransjer hvor Negotia har et stort antall medlemsgrupper. En av utfordringene nå i oppbyggingsfasen er å finne ut hvordan vi skal få best effekt ut av ressursene som legges inn i dette arbeidet. Det er viktig å tenke kost-nytte, sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø.

Nestlederen forteller at søkelys på bransjer ikke er nytt i Negotia, men at det blant annet har vært vanskelig å finne en god driftsmodell. En av utfordringene er «tidsklemma» de tillitsvalgte befinner seg i. Dette til tross, kan han melde om bra engasjement ved etableringen av de nye foraene.

– Invitasjon til å være med gikk ut til mange tillitsvalgte. Responsen var litt blandet, men generelt god. Deltakelsen varierer nå fra 5 til 15. Vi prøver å ha to til tre møter per år i hvert forum. Det innebærer ganske mye tidsbruk når vi summerer alt. Vi får høste erfaring og lære underveis, sier Bornø.

«Bransjeforaene gir mulighet til bred informasjonsutveksling og diskusjon, som setter oss bedre i stand til å følge opp.»

Bare politikk?

Dukker man ned i den gjeldende strategiplanen til Negotia, finner man at bransjesatsingen er plassert under overskriften næringspolitikk. Et nærliggende spørsmål er om arbeidet er strengt avgrenset til dette, eller om det også handler om fagkompetanse som vil være til nytte i Negotias rådgivning og medlemsoppfølging?

– Arbeidet er i utgangspunktet tenkt politisk. Å reagere på næringspolitisk nivå handler for eksempel om å ta opp saker med myndighetene og aktuelle parter når det er ting som rammer en bransje spesielt, kommenterer 2. nestleder Trond Vegard Sæle.

Et eksempel på dette er den særnorske sukkeravgiften, som over mange år fordyret en del norskproduserte varer og førte til økt grensehandel. En annen sak er dagligvarekjedenes utestengelse og reduksjon av leverandørenes salgsoppfølging i butikklokalene.

– Sånne saker har betydning for arbeidsplasser og medlemmenes vilkår. Bransjeforaene gir mulighet til bred informasjonsutveksling og diskusjon, som setter oss bedre i stand til å følge opp. Det er verdt å nevne at myndighetene fjernet sukkeravgiften 1. juli 2021, sikkert på grunn press fra blant andre Negotia, sier Sæle.

Spisskompetanse

Selv om det politiske står i sentrum, mener de to nestlederne det er et mål på sikt at bransjearbeidet også gir uttelling i form av spisskompetanse administrativt.

– Betydningen av at rådgiverapparet og andre deler av det administrative apparatet kjenner bransjene og de spesifikke utfordringene som er knyttet til hver av dem, er viktig. Det stor forskjell på maritim næring og frivillige organisasjoner, og det er helt klart at spisskompetanse er verdifullt i oppfølgingen av medlemmenes rettigheter og vilkår, sier Trond Vegard Sæle.

Eirik Bornø tilføyer at dette også berører spørsmålet om administrativ forankring av bransjearbeidet.

– I dag er hovedansvaret plassert på oss som er politisk valgte i Negotia. Jeg mener vi også skal ta diskusjonen om en driftsmodell som innebærer en tydeligere administrativ forankring. Skal bransjearbeidet bli en varig prioritering, kan dette være veien å gå, sier Eirik Bornø.

Info

En tydelig og relevant aktør

Strategisk plan 2021-23, delmål 4:

Negotia skal være en tydelig og relevant aktør i samfunns- og næringspolitiske saker.

Punkt 3: Etablere 6-8 bransjeforum som får et særlig ansvar for å gi innspill til forbundsledelsen på relevante næringspolitiske tema.