Arbeidsliv og samfunn

Økt medbestemmelse for mange av Negotias tillitsvalgte

I en undersøkelse Negotia nylig har gjennomført blant egne tillitsvalgte, svarer et stort flertall at graden av medbestemmelse på arbeidsplassene enten er økende eller ikke svekket de siste tre årene.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Illustrasjon: Christina Winther

– Dette er et svært gledelig funn litt motstrøms den generelle trenden som ifølge andre undersøkelser gjør seg gjeldende i arbeidslivet nå for tiden, sier Negotias generalsekretær Tore Hansen.

I forrige nummer av magasinet brakte vi et intervju med Fafo-forsker Sissel Trygstad. Det omhandler deres rapport «Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning» lagt fram i 2021. En av hovedkonklusjonene der forteller at de bedriftsdemokratiske ordningene i lov- og avtaleverk ikke utnyttes godt nok. Det er en gjennomgående utvikling at utbredelsen av både verneombud, tillitsvalgte, AMU og ansattes styrerepresentasjon er på tilbakegang, ifølge Fafos undersøkelse. Riktignok ikke stor, men likevel tydelig.

Negotia mot strømmen

Negotias ferske undersøkelse gjennomført blant organisasjonens tillitsvalgte, viser motsatt utvikling. Den baserer seg på 328 mottatte svar, og av disse går det fram at nær 70 prosent enten opplever økt eller uendret medbestemmelse de siste tre årene. De som svarer økt medbestemmelse utgjør 26 prosent. Det er bare 15 prosent som svarer at de har fått mindre medbestemmelse, mens like mange svarer «vet ikke».

– Dette er oppløftende resultater, som blant annet gir tydelige tegn om at vår satsing på tillitsvalgtes kompetanse lykkes, sier Negotias generalsekretær Tore Hansen.

Han framhever at medbestemmelse er et viktig mål nedfelt i Negotias strategiske planverk. Der står det at forbundet skal ha klubber med en sterk posisjon og tillitsvalgte med medbestemmelse på egen arbeidsplass.

– Dette er noe vi har prioritert i mange år, og det er svært gledelig at Negotia går mot strømmen i positiv forstand på dette viktige området. Samarbeid og tillitsvalgtes medbestemmelse på arbeidsplassen er en kjerne i vårt arbeid som fagforening, understreker Hansen.

Fakta

Hovedfunn i tillitsvalgtundersøkelsen 2021:

  • Den viktigste grunnen til at tillitsvalgte har tatt på seg verv er for å kunne påvirke beslutninger på arbeidsplassen.

  • De som har gjennomført kurs (Negotias kompetanseprogram) har flere møter med ledelsen og opplever større grad av medbestemmelse.

  • 7 av 10 opplever enten økt eller uendret grad av medbestemmelse de siste tre årene.

  • At det er mer enn én tillitsvalgt på arbeidsplassen øker graden av medbestemmelse.

  • Det er behov for flere kompetansetilbud til dem som har vært tillitsvalgte lenge.

Kursing virker

I tillitsvalgtundersøkelsen ses en klar sammenheng mellom kursdeltakelse og klubbaktivitet. Tillitsvalgte som har deltatt på kompetanseprogrammet til Negotia har langt flere møter med ledelsen enn de som ikke har tatt kurs. Blant de kurs-skolerte svarer 57 prosent at de har 4 eller flere formelle møter i løpet av året. 19 prosent av disse har mellom 7 og 12 møter og hele 16 prosent har flere enn tolv. I kategorien «ikke deltatt på kurs» er det 25 prosent som har fire eller flere møter, men kun 1 prosent av disse har flere enn tolv.

– Forskjellen som går fram av undersøkelsen på dette spørsmålet er stor, og viser hvor viktig det er å kurse tillitsvalgte. Økt aktivitet i klubbene gir styrke både på bedriftsnivå og for organisasjonen totalt, og bidrar samtidig til mer stabilitet i medlemsmassen, sier utviklingskonsulent Nina Harbo.

Hun jobber spesifikt med kursporteføljen til Negotia og har i tillegg vært sentral i tilretteleggingen av undersøkelsen. Harbo peker også på at svarene vil bli brukt aktivt til å utvikle kursene i tråd med de behovene tillitsvalgte uttrykker.

– Vi ser blant annet at det etterlyses mer trykk på forhandlingskompetanse, kunnskap om lønnsarbeid og om rettigheter og plikter for tillitsvalgte. Dette vil vi ta hensyn til framover. Kompetanseprogrammet er i kontinuerlig utvikling. Tilpasninger til behovene i partssamarbeidet ute i virksomhetene er avgjørende for at vi skal lykkes, sier Harbo.

«Medbestemmelse på arbeidsplassen er en kjerne i vårt arbeid som fagforening.»

Ønsker aktiv oppfølging

Undersøkelsen viser at mange tillitsvalgte er fornøyd med medlemskapet, og at de får god hjelp når de tar kontakt med administrasjonen. Samtidig pekes det på områder med forbedringspotensial. Blant annet bemerkes det i flere av svarene at det ønskes bedre og tettere oppfølging fra Negotia sentralt. Det savnes mer aktiv oppfølging fra administrasjonen mot klubber og tillitsvalgte, og flere uttrykker at de ønsker en definert kontaktperson hos Negotia sentralt; «en representant som kjenner oss».

Generalsekretær Hansen forteller at alle innspillene tas på alvor og at han er opptatt av å innrette administrasjonen på en måte som styrker Negotia som serviceapparat overfor både klubbene, lokalavdelingene og regionene.

– Det er viktig for oss å få disse innspillene. Og jeg kan si at det for tiden drives et utviklingsarbeid i administrasjonen for å skjerpe oppmerksomheten på oppfølging av organisasjonsapparatet, så vi er på ballen. Negotia har en vedtatt ambisjon om å være den foretrukne arbeidstakerorganisasjonen i privat sektor. Svarene i tillitsvalgtundersøkelsen forteller oss at vi gjør mye riktig. Og så skal vi strukturere og strekke oss enda lenger for å bli enda bedre, sier generalsekretæren.

Info

Årlig undersøkelse

Det er cirka 1000 personer registrert med tillitsverv i Negotias medlemsregister. Tillitsvalgtundersøkelsen 2021 gikk ut til alle disse. 328 svarte, noe som tilsvarer nær 33 prosent. Undersøkelsen inneholder 32 spørsmål om aktuelle forhold knyttet til medlemskap og klubbaktivitet – med motivasjon, opplevelse av medbestemmelse samt kompetanse som hovedtemaer.

Negotias plan er å gjennomføre dette årlig etter samme mal, slik at man får materiale som dokumenterer utviklingen i organisasjonen.