Notabene

Nå får alle pensjon fra første krone

Rett før årsskiftet vedtok Stortinget nye regler for opptjening av tjenestepensjon i arbeidsforhold. Det innebærer blant annet at alle ansatte nå har rett på pensjonsopptjening fra første lønnskrone. Spesielt de yngre har mye å glede seg over.

Tekst:
Nina Møglestue
og
Terje Bergersen

Endringene trådte i kraft fra nyttår 2022, og omfatter ansatte i alle typer private virksomheter der arbeidsgiver har tjenestepensjon av typen innskudds-, hybrid- eller ytelsesordning.

Seier for fagbevegelsen

Det mest spenstige i de nye bestemmelsene er at det innføres pensjonsopptjening fra første krone, noe Negotia og den øvrige fagbevegelsen har kjempet for i mange år. Nytt er også at aldersgrensen for innmelding i bedriftens pensjonsordning settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden. Dette gjelder uavhengig av stillingsprosent. Forutsetningen er at man har mottatt samlet lønn fra foretaket med et beløp som tilsvarer rapporteringspliktig lønn i a-meldingen, som er en månedlig rapport arbeidsgivere sender til Nav, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold, forskuddstrekk mv.

Fram til egen pensjonskonto ble innført fra januar 2021, var det krav om minimum 12 måneders medlemstid i bedriftens pensjonsordning før opptjening kunne starte. Muligheten for å utelate ansatte ble imidlertid videreført gjennom 2021: Det gjaldt de med mindre enn 20 prosent stilling, de under 20 år eller som hadde en inntekt under 1G (grunnbeløpet i folketrygden – for tiden 106 399 kroner). Alt dette er nå opphevet, og resultatet er at mange arbeidstakere heretter vil få en bedre pensjonsopptjening.

Viktig for de yngre

Minimumskravet for innskuddspensjoner er en årlig avsetning på 2 prosent av den enkeltes lønn inntil 12G. En del virksomheter yter en høyere prosentsats enn dette, for eksempel 5 prosent. Bruker vi det som eksempel, vil overgangen til pensjon fra første krone utgjøre en økning på 5320 kroner i årlig innskudd.

Ikke minst vil de yngre ha mye å glede seg over ved denne viktige omleggingen. For jo yngre den ansatte er, desto større betydning vil endringen få med tanke på avkastningen av pensjonsbeholdningen over tid.

Enkelte arbeidsgivere vil ha behov for å tilpasse seg de nye kravene. Derfor er det innført overgangsregler med tilpasninger til nytt regelverk fram til 30. juni 2022.

Det er også innført enkelte andre bestemmelser tilknyttet pensjonslovene gjeldende for privat sektor. Dette kan du lese mer om på www.regjeringen.no

Tips

Sjekk ut YS Pensjon

Husk at du kan benytte medlemsfordelen YS Pensjon til forvaltning av dine samlete pensjonsmidler. Du finner informasjon om ordningen på nettsiden www.yspensjon.no