Spør oss

Negotias rådgivere og advokater svarer

Send ditt spørsmål til arbeidsliv@negotia.no

Bidragsytere til denne utgaven av «Spør oss»:

Bjørn Erik Engvin

Rådgiver

Synnøve Lohne Knudsen

Rådgiver

Nils Blomhoff

advokat

Bjørn Erik Engvin

Synnøve Lohne Knudsen

Nils Blomhoff

Regler ved virksomhetsoverdragelse

Spørsmål: Jeg har vært 100 prosent sykemeldt i fire uker. Er nå inne i et rehabiliteringsprogram som varer i fire uker til. Planen er deretter å komme gradvis tilbake til arbeid igjen for på sikt å kunne jobbe i 100 prosent stilling.

Nå ønsker arbeidsgiveren min at vi skal ha et møte for å planlegge tilrettelegging etter at jeg er ferdig med rehabilitering, slik at jeg kan komme raskere tilbake i arbeid. Det jeg lurer på er om arbeidsgiver kan pålegge meg å møte på jobb når jeg er 100 prosent sykemeldt, og om jeg kan miste retten til framtidige sykepenger fra Nav dersom jeg ikke deltar på møte?

Svar: Når det gjelder spørsmålet om arbeidsgiver kan pålegge deg å møte på jobb når du er 100 prosent sykemeldt, så er det korte svaret på det spørsmålet ja.

Når du blir sykemeldt stiller Nav krav til at du er i arbeidsrelatert aktivitet hvis det er mulig. Dette kravet gjelder gjennom hele sykefraværet. Den sykemeldtes aktivitetsplikt henger nært sammen med arbeidsgivers muligheter for å tilrettelegge arbeidet.

Det kan gis unntak fra aktivitetsplikten, men dette må legen/sykemelderen dokumentere med en utvidet legeerklæring på sykemeldingen. Siden du nå er inne i et rehabiliteringsprogram, så forutsetter jeg at din lege har dokumentert unntak fra aktivitetsplikten fram til du er ferdig med rehabiliteringsprogrammet.

Husk at du som arbeidstaker har en medvirkningsplikt ved sykdom. Som sykemeldt plikter du å gi opplysninger om egen funksjonsevne til Nav og arbeidsgiver. Du skal også bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir vurdert og satt i gang.

Du plikter også å medvirke til utarbeidelse og gjennomføring av oppfølgingsplan samt å delta i dialogmøter. Unnlater du å medvirke uten rimelig grunn, vil retten til sykepenger opphøre.

Bjørn Erik

Tilbake fra svangerskapspermisjon

Spørsmål: Jeg er i svangerskapspermisjon og har vært i møte med min arbeidsgiver som har gitt meg beskjed om at de ikke har mer enn 50 prosent arbeid til meg når jeg skal tilbake etter endt permisjon. Jeg jobbet i 100 prosent stilling før permisjonen. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Svar: Siden du er i det vi kaller en lovpålagt permisjon, har du både rett og plikt til å komme tilbake til samme stilling, altså en 100 prosent stilling. Hvis arbeidsgiveren skal endre stillingen din til en 50 prosent stilling, må de gi deg det som kalles en endringsoppsigelse.

En endringsoppsigelse vil i ditt tilfelle bety at du mottar oppsigelse av dagens arbeidskontrakt som sier 100 prosent stilling samtidig som arbeidsgiver tilbyr deg ny arbeidskontrakt i en 50 prosent stilling. Du har da samme oppsigelsestid som du har i din arbeidskontrakt. Hvis du har 3 måneders oppsigelsestid, skal du ha 100 prosent lønn i oppsigelsestiden. Dersom du får oppsigelse mens du er i foreldrepermisjon, vil oppsigelsestiden først begynne å løpe når permisjonen er over.

Det vil også være slik at en endringsoppsigelse, på lik linje med en vanlig oppsigelse, må være saklig begrunnet (jf. aml. § 15-7). Det er ikke lov å si opp en ansatt som er i foreldrepermisjon fordi vedkommende er i permisjon. Da må arbeidsgiver godtgjøre at det er andre årsaker til oppsigelsen.

Dersom det er forhold hos virksomheten som begrunner oppsigelsen, plikter din arbeidsgiver også å undersøke om det finnes annet passende arbeide å tilby deg. I ditt tilfelle kan det eventuelt være arbeid som tilsvarer en 50 prosent stilling slik at stillingsprosenten til sammen blir 100 prosent.

Arbeidsgiver skal utføre en forsvarlig saksbehandling før en eventuell oppsigelse/endringsoppsigelse.

Uansett vil det også være slik at ved oppsigelse – også endringsoppsigelse – at arbeidsgiver skal innkalle deg til et drøftingsmøte etter arbeidsmiljølovens § 15-1. Dette er et møte som skal avholdes før arbeidsgiver har tatt endelig beslutning om en eventuell oppsigelse. I et slikt møte skal du som arbeidstaker legge fram ditt syn, og her vil det også være viktig at du opplyser om eventuelle sosiale forhold/ulemper ved å få en oppsigelse. Hvis du mottar oppsigelse har du krav på et forhandlingsmøte etter arbeidsmiljølovens § 17-3. Dette vil Negotia kreve på vegne av deg, hvis du ønsker det. Har ikke arbeidsgiver saklig grunn, kan du som arbeidstaker i ytterste konsekvens gå til sak mot arbeidsgiver for å få oppsigelsen kjent ugyldig.

På Negotias nettsider kan du lese om hva som er viktig å sette søkelys på i et drøftingsmøte etter arbeidsmiljølovens § 15-1. Hvis dere har en Negotia-tillitsvalgt på arbeidsplassen deres, vil vedkommende bistå deg i prosessen med drøftelsesmøtet. Hvis det ikke finnes en tillitsvalgt, ta kontakt med verneombudet eller Negotia sentralt.

Synnøve

Verving av innleide arbeidstakere

Spørsmål: På bedriften vår er det noen innleide kontoransatte, og vi ønsker å verve disse for at klubben skal bli større. Hvordan går vi fram?

Svar: Vi anbefaler selvfølgelig at de innleide organiserer seg, men de kan ikke organisere seg i klubben på din arbeidsplass. De innleide er ikke ansatt i bedriften, men i bemanningsbyrået. Det betyr for eksempel at du som tillitsvalgte ikke kan føre lønnsforhandlinger for dem.

Vi minner likevel om at tillitsvalgte har en viktig funksjon der det er innleide i bedriften. Etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (3), skal arbeidsgiver minst én gang per år drøfte bruken av innleid arbeidskraft, herunder praktisering av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte.

Videre har overenskomstene våre en rekke bestemmelser om innleie av arbeidstakere. Der følger det blant annet at den tillitsvalgte kan anmode om at bedriften skal dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsbyrået, og at innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i bedriften som leier dem inn.

Nils