Lønn og tariff

De gode tipsene til årets LØNNSFORHANDLINGER

Lokale lønnsforhandlinger skal ta utgangspunkt økonomien og forholdene på den bedriften du jobber. Går det så det suser, skal det ikke bare komme eierne og ledelsen til gode. Du og kollegaene dine skal også ha deres del av kaka.

Tekst:
Terje Bergersen
Illustrasjon:
Øivind Hovland

En del av oppkjøringen til lønnsoppgjøret for Negotias medlemsklubber, er de tradisjonsrike lønnskonferansene. I år er det holdt tre digitale varianter og i tillegg et par fysiske. Her får du et sammendrag av det som ble presentert på konferansene, inkludert tips for gjennomføringen på din egen arbeidsplass.

Noen av medlemsklubbene har startet årets forhandlinger, og noen er kanskje allerede ferdig. Erfaringsvis vil imidlertid forhandlingene strekke seg til et godt stykke ut på høsten.

Hva sier tallene?

Vi har bak oss flere år med nedgang i reallønnen, som betyr at prisveksten har spist opp lønnstilleggene og mer enn det. I 2023 ble prisøkningen 5,5 prosent, mens den gjennomsnittlige lønnsutviklingen for alle grupper samlet havnet på 5,3 prosent.

Utgangspunktet for de årlige lønnsforhandlingene er rapporten fra TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene). Her sitter representanter for arbeidslivspartene (inkludert YS), Statistisk Sentralbyrå, Norges Bank og Finansdepartementet. TBU anslår at prisveksten (KPI) for 2024 blir 4,1 prosent.

TIPS

Huskeliste til det lokale oppgjøret

  1. Forbered dere godt. Blant annet bør dere regne ut om dere har hatt reallønnsvekst eller -nedgang. Prisveksten var til sammen 11,3 prosent de siste to årene. Har dere hatt lønnsvekst høyere enn dette? Hvis ikke få det med i kravet og argumentasjonen.

  2. Vit hva dere krever – og blir tilbudt – i prosent og kroner. Noe som virker mye i prosent kan virke lite i kroner og omvendt.

  3. Vær tydelige på hva dere krever. For eksempel: Vi krever en ramme på 6 prosent, hvorav 5.2 prosent i generelt tillegg 0,8 prosent til individuelle tillegg.

  4. Unngå «skinnenighet». Gjengi tilbudet fra bedriften, slik at dere kan få bekreftet eller avkreftet at dere har forstått hva som tilbys.

  5. Skriv gjerne ned enigheter underveis. Ta initiativ til å skrive protokollen, slik at dere får den slik dere vil.

Kilde: Arbeidslivsavdelingen.

Hva er forventningene?

Det organiserte arbeidslivet i Norge har en innarbeidet praksis med at det såkalte frontfaget forhandler først i oppgjøret. Frontfaget betegner den konkurranseutsatte og eksporterende industrien, og er representert ved Fellesforbundet i LO på arbeidstakersiden og landsforeningen Norsk Industri i NHO for arbeidsgiverne. Frontfaget kom i år i mål med en økonomisk ramme på 5,2 prosent, og dette danner et utgangspunkt for de etterfølgende tariffområdene, men uten at det er en fasit.

Den generelle forventningen i årets oppgjør er reallønnsvekst, en forventning som naturlig forsterkes av at mange har opplevd en nedgang de senere årene. Som nevnt i forrige punkt har TBU et anslag på 4,1 prosent prisvekst for 2024. For å opprettholde kjøpekraften må du derfor ha minst dette i årets lønnsoppgjør. Det skal også bemerkes at det alltid er usikkerhet knyttet til forventet prisvekst. De senere årene har TBU bommet en del, slik at prisveksten er blitt høyere enn anslått.

Hvordan går bedriftene?

Arbeidsledigheten i Norge var i fjor på 3,6 prosent. Dette betegnes som et lavt nivå, særlig når det legges til at 7 prosent av de arbeidsledige er ukrainske flyktninger bosatt i Norge. Fjoråret viste en vekst i antall sysselsatte på 1,3 prosent. Det går generelt bra i norsk næringsliv for tiden, eksportindustrien drar for eksempel nytte av en lav kronekurs som gjør norskproduserte varer lettsolgte til utlandet.

Et tegn på at det står bra til med bedriftene er også at utbetalingen av utbytte økte med 50 prosent fra 2022 til 2023. Det er dessuten stor etterspørsel på arbeidskraft.

Fordeling av verdiene

Et viktig moment for fagforeninger er at de ansatte skal ha sin rettmessige andel av verdiene som skapes i virksomhetene. Det er de ansatte, og deres kompetanse og arbeidsinnsats, som sørger for overskuddet i en virksomhet. Når bedriften har råd til å gi utbytte og lønne eiere og ledere bedre, har den også råd til å lønne de ansatte bedre. I denne sammenhengen er det verdt å nevne at lønnskostnadsandelen i bedriftene har sunket fra over 80 prosent til langt ned på 70-tallet på få år.

De fire kriteriene

I de lokale lønnsforhandlingene er det forholdene på den aktuelle bedriften eller virksomheten som skal stå i fokus. Det skal forhandles med utgangspunkt i de fire kriteriene som er nedfelt i tariffavtalene; bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. Partene lokalt må i fellesskap finne kilder og faktorer som best beskriver eller belyser hvert av kriteriene på deres bedrift.

God forberedelse er viktig

Det er bestemmelsene i tariffavtalene som gir rett til lønnsforhandlinger med ledelsen. Før forhandlingene starter er det viktig å forberede seg godt. Sørg for at det velges et lønnsutvalg som skal representere medlemmene i forhandlingene. Ta en avsjekk på et fellesmøte med medlemmene om hva forventningene til oppgjøret er. Det er viktig at lønnsutvalget har reell fullmakt til å forhandle og lande oppgjøret.

Tillitsvalgte har rett til å be bedriften om å få oversikt over medlemmenes lønninger. De har også rett til å få opplysninger om gjennomsnittlig lønnsutvikling for andre grupper i virksomheten samt regnskap, nøkkeltall og budsjett.

Finn de gode argumentene

Få best mulig oversikt over hvordan ståa i bedriften er. Ledelsens holdning i lønnsoppgjøret er sjelden helt i samsvar med talen direktøren holdt til de ansatte på forrige julebord. Ta kontroll over tallene, og finn ut mest mulig om de bedriftsmessige forholdene. Undersøk også bransjemessige og lokale forhold. Sjekk lønns statistikk, og bruk Negotias lønns kalkulator (tilgjengelig på www.negotia.no). Bruk også lønnspolitikken dere har i bedriften. Finnes ikke dette, bør dere ta initiativ til å utvikle det til neste oppgjør. Det er alltid en fordel med en gjennomarbeidet argumentasjon for kravene dere legger fram. Fakta kan ikke avvises. Ikke regn med at forhandlingene blir lett «match», ta utgangspunkt i at begge parter må bevege seg for å enes om et resultat.

Gjennomføring av forhandlingene

Bli enig med ledelsen om en plan for gjennomføring av lønnsforhandlingene. Det varierer mye hvordan gjennomføringen foregår. Noen blir kanskje ferdige på en halv dag, mens andre holder på i ukesvis. Dette avhenger også av hvordan samarbeidsklimaet mellom partene er i hvert enkelt tilfelle.

Det er vanlig å forhandle seg fram til en total ramme for oppgjøret i prosent av den lønnsmassen medlemmene utgjør. Dernest er det et spørsmål om hvordan rammen fordeles med et generelt tillegg som går til alle og andelen som skal gå til individuelle tillegg. Det generelle tillegget kan gis i prosent eller kroner, eller en kombinasjon av dette.

Økt lønn som følge av ny stilling skal ikke spise av rammen i et lønnsoppgjør, men tas utenom. Oppretting av lønnsskjevheter må man også jobbe for at tas utenom. Skjevheter grunnet kjønn skal ikke forekomme, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven. Oppdages dette skal det rettes opp.

Etter forhandlingene

Når dere er ferdig og forhåpentlig vel forlikte, skal det skrives protokoll. Husk å få med alle elementene – ramme, fordeling, skjevhetsjustering og så videre – i protokollen. Resultatet skal rapporteres til Negotia. Skjema for dette finnes på nettsiden.

Hvis dere opplever at ledelsen ikke er villig til å føre reelle forhandlinger i henhold til tariffavtalens bestemmelser, og står fast på et tilbud som dere opplever er urimelig lavt, har dere mulighet til å gå til brudd. Dette skal alltid rapporteres til Negotia, men ta kontakt med forbundet før dere eventuelt bryter.

På nettsiden www.negotia.no finner du årets lønnshåndbøker med mer informasjon om de lokale lønnsforhandlingene. Du kan også ta kontakt med arbeidslivsavdelingen hvis det er noe du vil diskutere.

Lykke til med årets lønnsforhandlinger!

TIPS

Send rapport med resultatene

Etter at lønnsoppgjøret er gjennomført på bedriften skal det skrives protokoll. Tillitsvalgte skal deretter sende resultatet til Negotias administrasjon, se skjema på negotia. no. Resultatene legges inn i lønnsbarometeret som er tilgjengelig for tillitsvalgte og medlemmer på Min side.