Notabene

Meninger fra regionene

Like sikkert som at blåveisen slår ut i flor, kommer april med møter i forbundets regioner. 250 tillitsvalgte i diskusjon om både navlebeskuende og framtidsvisjonære saker. Det er vakkert det og – på sin måte!

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Det største regionen. – Regionsmøtet er en arena som treffer mange tillitsvalgte. Her er det god mulighet for å høre hva «grasrota» i forbundet mener, sier LKA-vertskap Jon-Roar Selenius (t.h.) og Tommy Aldrin i avdelingene IBM og EYRY. Her med forbundsleder Monica A. Paulsen.

Region LKA – den som samler 14 landsomfattende og konsernbaserte avdelinger – hadde lagt årets møte til Hotell 33 ved Østre Aker vei i Oslo. Med motorveier, rundkjøringer og heisekraner som urbane kulisser, er ikke idyll det første man tenker på. Men det spiller jo liten rolle når man likevel tilbringer helgen innenfor hotellveggene. Og det skal «33» ha: Takterrassen på niende plan med utsikt til fjorden gjorde jobben i det gode vårværet!

Arena som treffer mange

Ansvaret for arrangementet går på rundgang blant avdelingene når Negotias i alt sju regioner holder møter. Denne gangen var det IBM og EVRY som utgjorde vertskapet for LKA.

– Erfaringsvis er det er stort engasjement på regionsmøtet vårt. Dette er en viktig arena som treffer mange tillitsvalgte, og det er jo bare et fåtall av dem som deltar som får anledning til å stille på Landsmøtet. Her er det større mulighet for å høre hva «grasrota» i forbundet mener. Og for dem som kanskje ikke er så vant til å ta ordet i plenum, er gruppearbeidene bra. Der er terskelen mindre for å si noe og det gir sånn sett debattrening til den enkelte, sier avdelingsleder Jon-Roar Selenius i Negotia IBM.

Deltakerantallet på møtet var rundt 50, og han er godt fornøyd med engasjementet.

– Sakene som sto på dagsordenen i år var ganske forskjellige. En blanding av spørsmål om intern struktur og framtidige utfordringer for arbeidslivet og oss som fagforbund. Det er mange meninger som kommer fram, og det er bra, sier Selenius.

Medbestemmelse

- I likhet med i fjor fikk spørsmålet om ansattes medbestemmelse på arbeidsplassen en raus del av tiden på årets regionsmøter. På LKA-møtet geleidet forbundsleder Monica A. Paulsen forsamlingen gjennom denne sekvensen.

– Dette er en sak vi i Negotia har løftet høyt opp på prioriteringslista de senere årene. Og det er ikke uten grunn. Vi ser at rettighetene om medbestemmelse både i lovverket og tariffavtalene utfordres. Dette bekreftes også i oppsummeringen fra fjorårets regionsmøter, sier hun.

Forbundslederen minner om at trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv ofte omtales som noe unikt, og at vi må passe på at dette ikke bare blir fine ord. Hun viser i den sammenhengen til studien NTNU og Searching for leadership nylig har utført på oppdrag fra Negotia.

– Studien handler om samarbeid og ledelse på virksomhetene og har gått ut til 900 av våre tillitsvalgte. Rapporten ferdigstilles i august. Det er viktig å skaffe best mulig grunnlag og fakta i arbeidet for å sikre ansattes medbestemmelse, sier Paulsen.

Landsmøtesyklus

På forbundets landsmøte i 2018 ble det lagt fram en utvalgsrapport om framtidig landsmøtesyklus. Spørsmålet handler om hvorvidt Negotia i årene som kommer skal holde landsmøte hvert år som nå, eller sjeldnere. Det ble ikke noen konklusjon på dette i 2018. I stedet ble det opprettet et nytt utvalg som fikk i oppdrag å legge fram nytt forslag til årets landsmøte i november.

Utvalgsarbeidet så langt ble lagt fram på regionsmøtene. Hos LKA foretok man en uoffisiell avstemning hvor følgende tre alternativer ble satt opp mot hverandre:

  1. Beholde dagens ordning med landsmøte hvert år.

  2. Gå over til treårig syklus.

  3. Gå over til toårig syklus med rullerende valg på forbundsstyre.

I avstemningen var det et flertall som sluttet seg til en ordning med treårig syklus. På landsmøtet vil det kreves to tredels flertall for å gjøre endringer.

Arbeidsutvalg

Regionene setter også opp egne temaer på møtene sine. Denne gangen vedtok LKA å opprette arbeidsutvalg i regionen.

– Vi har sett et behov for å treffes oftere i regionen. Derfor har vi hatt en ordning hvor lederne i avdelingene har møttes to ganger i året utenom regionsmøtet og landsmøtet. Nå får vi også på plass et arbeidsutvalg med fem deltakere valgt blant avdelingslederne, pluss en fra Ung. Det skal jobbe med politiske saker mellom møtene. Dette tror jeg bidrar til kontinuitet og at vi holder taket i viktige saker både for regionen og for forbundet, sier avdelingsleder Tommy Aldrin i Negotia EVRY.

Til bildene under:

En helg i april. Møtedeltakere i inspirert diskusjon på innsiden av et hotell en helg i april. Og i skogbrynet ikke langt unna sto blåveisen i full flor!