Fagaktuelt

Rollen som tillitsvalgt

Vi får stadig henvendelser fra tillitsvalgte som møter motstand fra arbeidsgiver i utøvelsen av vervet sitt. Det er dessverre en del arbeidsgivere som ser på den tillitsvalgte mer som en motstander enn en samarbeidspartner og bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.

Kathrine Fosnes Olsen

Rådgiver i Negotia

Illustrasjon: Adobe Stock

Det er ofte i virksomheter hvor det ikke har vært tradisjon for fagorganisering at skepsisen mot de tillitsvalgte er størst. Manglende kunnskap om lov- og avtaleverk og om hva som er tillitsvalgtes rolle, kan forklare noe av denne skepsisen. Det er derfor viktig at partene setter seg ned og snakker sammen om hva man forventer av hverandre og hvordan man ønsker at samarbeidet skal fungere. Opplæring av både ledelse og tillitsvalgte er viktig for at man skal vite hva som kreves av begge parter i et organisert forhold.

Rom for uenighet

De tillitsvalgte har som hovedoppgave å ivareta medlemmenes interesser. Dette kan noen ganger skape gnisninger dersom arbeidsgiver og tillitsvalgte ser ulikt på saker. Det som da er viktig å erkjenne er at det må være rom for å ha forskjellige meninger, og at man i stedet for å gå i konflikt forsøker å lytte til hverandre. Det er ikke slik at man alltid trenger å være enig, men at man ser på diskusjonene som nyttige for å finne de beste løsningene for hele virksomheten. Vi kan være enige om at bedriften og tillitsvalgte alltid har minst én felles interesse – at bedriften skal gå bra.

Manglende involvering

Henvendelsene vi får handler også ofte om at tillitsvalgte ikke blir involvert tidlig nok i saker som berører arbeidsplassen og de ansatte, og derfor heller ikke får muligheten til å bidra til de gode løsningene. Å bli involvert så tidlig som mulig har de tillitsvalgte krav på etter hovedavtalen. Det er viktig at arbeidsgiver anerkjenner den kompetansen de tillitsvalgte besitter og det de kan bidra med i både den daglige driften og ved omstillinger. Å ha med tillitsvalgte i drøftinger fører erfaringsvis til bedre omstillinger og færre konflikter.

Tid til å utøve vervet

Hovedavtalen sier at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver. Hva som er nødvendig tid er det i utgangspunktet den tillitsvalgte som må vurdere. Flere ting vil virke inn; for eksempel hvor mange medlemmer det er i klubben, ansatte i bedriften, hvordan bedriften er organisert med avdelinger, geografisk spredning, hvor arbeidskrevende tillitsvalgtoppgavene er, og ikke minst hvor ofte og hvor store omstillinger det er i bedriften. Dette er alle relevante hensyn som må tas for å vurdere hva som er nødvendig tid.

Likevel er flere tillitsvalgte som møter lite forståelse fra arbeidsgiver når det gjelder å få tid til å utøve vervet. Det er viktig at arbeidsgiver verdsetter jobben de tillitsvalgte gjør og tilrettelegger arbeidshverdagen deres slik at jobben og vervet kan kombineres. Å kombinere arbeidsoppgavene sine og vervet som tillitsvalgt er en av de større utfordringene mange møter.

Praktisk tilrettelegging

Det er også mulig å bli «frikjøpt». Dette betyr at en fast del av arbeidstiden avsettes til tillitsvalgtarbeid. Noen av Negotias tillitsvalgte er 100 prosent frikjøpt, men de fleste har en andel av stillingen. Er man frikjøpt for eksempel 40 prosent så innebærer ikke det et tak eller et maksimum. Er det behov for mer tid skal den tillitsvalgte ikke nektes det, det skal være fleksibilitet til å ivareta ting som oppstår.

«Hovedavtalen sier at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver.»

Dersom partene ikke blir enige om hvor mye tid som skal avsettes til tillitsvervet, kan man tviste på dette etter hovedavtalen. De lokale partene må da skrive en uenighetsprotokoll om at de ikke er enige om tiden som skal avsettes og deretter løfte saken inn til de sentrale partene.

Dokumentere tidsbruken

En annen framgangsmåte er å loggføre tiden som brukes på tillitsvalgtarbeid, og melde fra skriftlig til nærmeste leder når man må utføre oppgaver i kraft av vervet. Dersom arbeidsgiver motsetter seg dette, er det et brudd på hovedavtalen. I slike tilfeller er det viktig å melde fra til oss i Negotia sentralt, slik at vi om nødvendig kan ta saken videre den normale tvisteveien. Det vil være lettere å ta slike uenigheter videre dersom det finnes skriftlig dokumentasjon og loggføring som nevnt ovenfor. Verdt å merke seg er at loggføringen på grunn av personvernhensyn ikke skal oppgi hvilke medlemmer som har bedt om hjelp. Hva saken gjelder skal imidlertid komme fram - som for eksempel oppsigelse, advarsel eller forberedelse av forhandlingsmøte etc.

Fri til opplæring og kurs

En annen utfordring noen tillitsvalgte opplever er motvilje fra arbeidsgiver når det gjelder deltakelse på kurs. På dette punktet er hovedavtalen klar, og sier følgende:

«Tillitsvalgte på bedriften skal ikke nektes tjenestefri uten tvingende grunn når de innkalles til møter og forhandlinger av sin organisasjon, skal delta i fagkurs, faglig opplysningsvirksomhet, i faglige delegasjoner, eller nyttes som foreleser/kursleder i organisasjonens faglige kurs for tillitsvalgte.»

Det er svært viktig at den tillitsvalgte deltar på kurs for å lære om vervet de har påtatt seg. På Negotias kurs lærer man blant annet om lov- og avtaleverket, hvordan man forhandler og hvordan man går fram for å bygge opp et godt samarbeid med arbeidsgiver. Dersom du nektes tjenestefri for å delta på kurs og møter som nevnt over, skal du ta kontakt med Negotia sentralt med en gang!

Selv om denne artikkelen viser at tillitsvalgte kan møte mange utfordringer, er det viktig å understreke at det også ligger store muligheter for god utvikling på og for bedriften i et organisert arbeidsforhold. Heldigvis ser vi i Negotia hver dag flotte eksempler på nettopp det: At dialogen mellom partene fungerer, at arbeidsgiver verdsetter de tillitsvalgtes rolle, at tillitsvalgtes arbeid bidrar til bedre prosesser og innflytelse – og at effektiviseringen og inntjeningen øker.

Hovedavtalen

Hovedavtalen inngår som første del av en tariffavtale og gir blant annet regler for samarbeid på arbeidsplassen mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver. Eksempler på hva som reguleres i hovedavtalen er:

  • Tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og plikter

  • Samarbeid, informasjon og medbestemmelse

  • Konfliktløsning

Den første hovedavtalen ble inngått mellom NHO og LO i 1935. Etter hvert har også de andre hovedorganisasjonene i arbeidslivet inngått slike hovedavtaler. For eksempel har YS hovedavtale med både NHO, Virke og Spekter.

Du kan lese mer om tariffavtalene på www.negotia.no

Kathrine Fosnes Olsen