Artikkel

Digital etikk og kunstig intelligens

Tidlig i mai møttes representanter fra toneangivende teknologiselskaper til en stor rundebordskonferanse om digital etikk og kunstig intelligens. Initiativet kom fra Negotia.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Vertskap. Negotia-leder Monica A. Paulsen (t.h) og Cecilie Heuch, EVP and Chief People Officer i Telenor, var vertskap for rundebordskonferansen om digital etikk og kunstig intelligens.

Konserntillitsvalgt. Konferansevertene Cecilie Heuch og Monica A. Paulsen med konserntillitsvalgt for Negotia i Telenor, Roger Rønning.

Konferansen ble arrangert i samarbeid med Telenor, hvor Negotia organiserer flere hundre ansatte.

– Vi er veldig glade for at Telenor ønsket å samarbeide med oss om denne konferansen. Ikke minst er vi stolte over lanseringen av en erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Telenor og Negotia hadde invitert toppledere og topptillitsvalgte fra store teknologiselskaper til konferansen. Blant dem som deltok var representanter fra Equinor, Evry, IBM, Kongsberg Gruppen, DnB, Schibsted og DnV-GL. Med rundt bordet for å diskutere etiske rammer for utvikling og bruk av kunstig intelligens, var også digitaliseringsminister Nikolai Astrup, sammen med representanter fra Stortinget, YS, Virke og NHO.

Rettferdighet og ansvar

Mediasjefen. Konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted media Group deltok på rundebordskonferansen.

Ønsker innspill. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup ønsker konkrete innspill til regjeringens arbeid med kunstig intelligens.

Kunstig intelligens er allerede over oss til daglig på en rekke områder. Et nærliggende eksempel er alle anbefalingene om kjøp av tjenester og produkter som popper opp på pc-ene og mobilene våre i tide og utide. Dette muliggjøres av «intelligent» dataverktøy som registrerer dine digitale bevegelser og driver avansert analyse som ender opp i tilbud skreddersydd for nettopp deg. Tenk bare på hva du mottar av anbefalte spillelister på Spotify eller filmer på Netflix. Og når det snakkes om selvkjørende biler i framtiden, er det kunstig intelligens som kan muliggjøre det.

– Utviklingen og bruken av kunstig intelligens brer om seg. Det skaper både spennende muligheter og utfordringer, ikke minst etiske. Dette er noe Negotia som arbeidstakerorganisasjon har jobbet med en stund. For statsråden bør det også være til nytte å vite at vi ikke bare slutter oss til EUs ferske etiske retningslinjer på dette området, men at vi i tillegg ønsker å utvikle rammeverket ytterligere, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Hun er blant annet opptatt av at personverninteressene til arbeidstakere må ivaretas.

– Erklæringen vi har lagt fram understreker at beslutninger og anbefalinger med støtte av kunstig intelligens må være rettferdige, ikke-diskriminerende og transparente. Videre påpeker vi at det må være klare ansvarsforhold. Fra et arbeidstakerståsted er noe av det viktigste at vi slår fast at hensynet til arbeidstakeres personverninteresser må ivaretas gjennom hele utviklingsprosessen.

Ny kompetanse

Utkastet til erklæring om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet, var sendt til alle konferansedeltakerne på forhånd. Et av områdene det fokuseres på i denne er kompetanse.

– Som det står i erklæringen, vil kunstig intelligens skape nye arbeidsplasser og samtidig gjøre andre arbeidsplasser overflødige. Myndighetene og arbeidslivets parter bør derfor ta et aktivt ansvar for å gå sammen om kompetansehevende tiltak som også omfatter økt forståelse for de etiske perspektivene, påpeker Monica A. Paulsen.

Hun framhever betydningen av kompetanseutvikling både for å styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv og den enkelte arbeidstakers omstillingsevne i et arbeidsmarked i endring.

– Denne opplæringen må forsterkes allerede i ordinært utdanningsløp og i etter- og videreutdanning for arbeidstakere, blant annet med læringsmål i etiske utfordringer, sier Negotias forbundsleder.

Hva er kunstig intelligens?

På engelsk: Artificial intelligence, AI. Det finnes ikke én bestemt definisjon av hva kunstig intelligens er. Basert på forklaringer tilgjengelig på internett, kan dette være en folkelig beskrivelse:

Kunstig intelligens er et område innen datavitenskap som omhandler maskiners evne til å utføre intellektuelle oppgaver på linje med mennesker, som implementeres gjennom avanserte algoritmer. Det vil si utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens.

Telenor på laget

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor ASA skulle deltatt på rundebordskonferansen, men ble forhindret i siste øyeblikk. Han er opptatt av en ansvarlig utvikling når det gjelder bruken kunstig intelligens.

– Telenor ser at framover vil stadig flere beslutnings- og styringsprosesser være støttet av systemer med innslag av kunstig intelligens. Vi mener at denne utviklingen må skje på en ansvarlig måte, som tar hensyn til enkeltmennesket, bedrifter og samfunnet.

Han er glad for Negotias initiativ til å sette digital etikk og kunstig intelligens på dagsordenen.

– Et sentralt område som vil bli berørt er det norske arbeidsmarkedet. En ansvarlig utvikling forutsetter derfor et nært samarbeid mellom myndigheter, arbeidslivets parter og forskningsmiljøer. Vi er glade for initiativet Negotia tok i denne sammenhengen, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Regjeringen ønsker innspill

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup var til stede under hele den to timer lange rundebordskonferansen. Han understreket også betydningen av trepartssamarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet, og ba om konkrete innspill til regjeringens pågående arbeid med å utforme en nasjonal strategi for kunstig intelligens (se ramme). Astrup ser behovet for hensiktsmessige reguleringer, men understreker samtidig mulighetene som ligger i utviklingen av kunstig intelligens.

– På dette viktige området vil det være behov for gode, fornuftige reguleringer, men ikke av en type som gir mindre innovasjon og arbeidsplasser. Trepartssamarbeidet er unikt og innebærer høy tillit. Det må vi bruke også i denne sammenhengen. Jeg håper det kommer flere konkrete innspill før sommeren til regjeringens arbeid, og jeg ønsker at dere gir oss flere svar enn spørsmål, sier statsråden.

Rundebordskonferanse. Den Negotia-initierte konferansen var den første i sitt slag om digital etikk, og samlet rundt 40 deltakere fra toneangivende selskaper, regjering, storting og arbeidslivsorganisasjoner.

Nasjonal strategi for kunstig intelligens

Regjeringen arbeider med en nasjonal strategi for kunstig intelligens. I den forbindelsen sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup følgende:

«Kunstig intelligens er en teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen. Kunstig intelligens kan gi oss helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlig tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Men teknologien innebærer også utfordringer, særlig knyttet til etikk og personvern. Regjeringen vil derfor utarbeide en helhetlig strategi på dette viktige feltet.»

Arbeidet med strategien skal være ferdig i løpet av 2019.

Den vil blant annet handle om:

  • Hvordan Norge kan bygge seg opp innen kunstig intelligens gjennom å legge til rette for utdanning, forskning og innovasjon.

  • Hvordan vi skal sette Norge i stand til å ta i bruk kunstig intelligens – blant annet gjennom digital kompetanse, tilpasning til endringer i arbeidslivet og bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor.

  • Sikre at Norge kan utnytte den kommersielle kraften i kunstig intelligens – blant annet hvordan man kan regulere og tilrettelegge for bruk av kunstig intelligens gjennom innsamling, standardisering og tilgjengeliggjøring av data.

  • Teknologier som muliggjør kunstig intelligens, som bredbånd og 5G, tungregning osv.

  • Etiske retningslinjer, temaer knyttet til personvern og IKT-sikkerhet.

Kilde: regjeringen.no