Organisasjon

Fornøyde medlemmer

- men hva betyr funksjonær?

Hver vinter siden 2012 har vi gjennomført en stor undersøkelse for å måle medlemmenes tilfredshet. Årets resultat viser en positiv utvikling.

Rune Aale-Hansen

Generalsekretær i Negotia

Undersøkelsen fokuserer på blant annet service, kvalitet på tjenester, kjennskap til medlemsfordeler og tilknytning til organisasjonsapparatet. Det som er hyggelig å konstatere er at Negotias medlemmer disse årene, jevnt over er tilfreds med arbeidet som blir gjort på deres vegne og for dem. I år er det dessuten gledelig å se at målingen viser økning i tilfredsheten på flere områder.

Når det er sagt får vi også tilbakemeldinger som hjelper oss til å bli bedre. Dette er noe vi hele tiden jobber med; blant annet svartid på henvendelser vi får, tettere dialog med medlemmer, klubber og avdelinger, effektivisering av rutiner som gjør at kontingentbetalingen går lettere, og så videre. Tilfredsheten er jevnt høy, men vi har likevel ambisjon om å stadig forbedre oss.

Begreper og identitet

Det som var nytt i årets undersøkelse, var tilleggsspørsmål knyttet til forståelse av noen sentrale begreper, blant annet tariffavtale og funksjonær. Grunnen til at spørsmålene ble stilt, var en antakelse om at noen av disse begrepene ikke er like naturlige for alle medlemmene.

Tilbakemelding på dette viser at det er forholdsvis god forståelse av begrepene det spørres om. Der hvor forståelsen er minst er på spørsmålet «jeg kan identifisere meg med begrepet funksjonær». Her svarer 35 prosent «i svært liten» eller «i liten» grad. For mange er begrepet litt uvant og ukjent, og kanskje litt gammeldags.

Videreutvikling

Fremover vil vi se på hvordan vi skal svare opp tilbakemeldingene særlig knyttet til begrepet funksjonær. Om det betyr at vi må jobbe mer for å kommunisere bedre hva det betyr, eller om vi må vurdere andre begreper, er for tidlig å si noe om nå.

Det som er sikkert er at svarene i medlemsundersøkelsen er nyttig og viktig, og vil bli brukt i videreutviklingen av Negotia som organisasjon for arbeidstakere og kunnskapsarbeidere i privat sektor. Ikke minst med tanke på rekruttering av nye medlemmer er det viktig å formidle hvem Negotia er til for.

I Negotia er vi så ubeskjedne at vi gir medlemmene servicegaranti. Den kan du lese på motstående side.

FAKTA

Negotia gjennomfører årlige undersøkelser av medlemstilfredsheten, hvor det stilles identiske spørsmål for å kunne sammenlikne svarene fra år til år. Undersøkelsen sendes ut til alle medlemmer med registrert e-postadresse (unntatt tillitsvalgte). Rundt 3000 har svart, hvilket skulle gi resultatet god representativitet.