Spør oss

Negotias rådgivere og advokater svarer

Send ditt spørsmål til forhandlingsavdelingen@negotia.no

Bidragsytere til denne utgaven av «Spør oss»:

Mona Hermansen, rådgiver

Nina Møglestue, forhandlingssjef

Johan Holmen, advokat

Ferieavvikling ved sykemelding

Spørsmål: Jeg skal gjennom en operasjon og blir sykemeldt i flere måneder framover. Hva skjer med ferien min?

Svar: Det er ferieloven som regulerer slike tilfeller. Og du vil kunne ta ut ferie senere enn hovedferieperioden (1. juni til 30. september). For å ha rett til erstatningsferie er det en forutsetning at du har vært 100 prosent arbeidsufør/sykmeldt. Retten til utsatt ferie gjelder kun den lovbestemte ferien (25 virkedager).

Mona

På sommerjobb som 14-åring

Spørsmål: Min datter på 14 har vært så heldig å få sommerjobb i noen uker. Hun er kjempeglad og ser fram til å tjene egne penger. Hva bør vi foreldre tenke på før vi «slipper henne løs» og for at hun skal få en god start i arbeidslivet?

Svar: Du er jo medlem i Negotia og kan bruke medlemsfordeler og oppslagsverk på negotia.no - Min side. Du logger deg inn med e-postadressen din som vi har i medlemsregisteret. Her er ellers noen kjøreregler som dere bør tenke på:

Når man er så ung som 14 år kan man ta lettere arbeid som servering, rydding osv. Sjekk at det gis god opplæring og at datteren din vet hva som forventes av henne. Sjekk også at hun vet litt om hvilket ansvar hun har i forhold til arbeidsgiver og til dem hun skal jobbe sammen med. Fortell gjerne noen historier fra ditt eget arbeidsliv – både gode og dårlige opplevelser. Hun bør ha en kontrakt hvor det står hva hun skal tjene. Videre må det være avklart hvem hun skal spørre hvis det er noe hun lurer på og ikke forstår. Pass på at arbeidet ikke er for tungt, og at hun ikke blir satt til å betjene maskiner hun aldersmessig ikke har lov til å betjene. Helse er viktigere enn noe annet.

Og sist men ikke minst: Mobilen må ligge i lommen til hun kommer hjem. Oppdateringer og bilder av kolleger på jobben skal ikke legges ut på sosiale medier! Spør henne hvordan det går når hun kommer i gang. Hva er morsomt og hva er kjedelig? Det er bare å ønske lykke til. Og - hun må selvfølgelig gjerne melde seg inn i Negotia UNG, som er gratis for skoleelever. God sommer!

Mona Hermansen

Utsettelse av ferie ved sykdom

Spørsmål: Tidspunktet for avtalt ferie nærmer seg. Jeg er blitt syk, og frykter at jeg med stor sannsynlighet ikke blir frisk til tidspunktet for feriestart. Hva gjør jeg nå for ikke å miste verdifull ferietid?

Svar: Vi anbefaler deg å oppsøke lege for å få legeerklæring på at du ikke er arbeidsfør. Det er ikke tilstrekkelig med egenmelding ved krav om utsettelse av ferie. Videre må du fremsette skriftlig krav om at avtalt ferie blir utsatt. Merk deg at du må være 100 prosent arbeidsufør for å ha rett til utsatt ferie. Er du bare 50 prosent arbeidsufør vil ferien løpe som avtalt.

Kravet om utsettelse av ferien overfor arbeidsgiver må skje senest siste arbeidsdag du skulle hatt før feriestart. Dersom du er satt opp på tre ukers ferie vil du kunne kreve all ferien utsatt selv om du friskmeldes før feriens slutt, med mindre partene avtaler annet.

Nina

Ferie og oppsigelsestid

Spørsmål: Jeg sa opp stillingen min 1. mai og har tre måneders oppsigelsestid. Det betyr at siste arbeidsdag er 31. juli Nå lurer jeg på om jeg har rett til ferie i oppsigelsestiden.

Svar: Dersom du har avtalt og fastsatt ferien med arbeidsgiver, har du rett til å få avviklet ferien din. Dersom ferien ikke er fastsatt, har du ikke en rett til at ferien avvikles i oppsigelsestiden. I så fall må det et samtykke til fra arbeidsgiver om ferieavvikling i oppsigelsesperioden. Ferie skal i utgangspunktet fastsettes så tidlig som mulig og senest to måneder i forkant.

Dersom du er over 60 år, vil du kunne kreve at å ta ut ekstraferieuken med to ukers varsel i oppsigelsestiden. Dette fordi arbeidstakere over 60 år selv bestemmer tidspunktet for denne ferien.

Nina

Sluttavtale og konfidensialitet

Spørsmål: Jeg har fått et tilbud om sluttpakke på jobben. Nederst i avtalen er det noen punkter jeg lurer på. Det står at «Partene forplikter seg til å holde denne sluttavtalen og avtalens innhold konfidensielt. Forpliktelsen er ikke til hinder for å fremlegge sluttavtalen for offentlige myndigheter der en part er lovmessig forpliktet til dette.» Hva betyr dette?

Svar: Partene som inngår en sluttavtale har anledning til å avtale at innhold og størrelsen i denne skal være hemmelig. Dette gjelder de fleste avtaler.

Unntaket i andre setning, om at myndigheter som har lovhjemmel til å se avtalen er unntatt fra hemmelighold, er vel strengt tatt overflødig fordi de uansett har rett til å se avtalen. Dette er likevel lurt å ha med for at det ikke skal oppstå misforståelse mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Typiske myndigheter som har rett til innsyn er NAV og skattemyndighetene. Jeg håper dette var oppklarende.

Johan

Fraskrivelse av rettigheter ved sluttavtale

Spørsmål: Jeg har fått tilbud om en sluttavtale etter at jeg fikk oppsigelse på grunn av nedbemanning fra arbeidsgiver. Avtalen innebærer at jeg får fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden på tre måneder, og lønn uten feriepenger en periode etterpå.

I avtalen står det at: «Arbeidstaker fraskriver seg gjennom sluttavtalen retten til å reise stillingsvernssak, herunder retten til å gjøre gjeldende fortrinnsrett til ny stilling etter arbeidsmiljøloven § 14-2.» Er dette lov?

Svar: Arbeidsmiljøloven kan som hovedregel ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker. Det betyr at man ikke kan avtale dårligere løsninger for arbeidstaker enn det som følger av loven.

Fortrinnsretten er en viktig del av stillingsvernet i arbeidsmiljøloven, og gjelder fra oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold er gitt og ett år etter utløpet av oppsigelsestiden. Sier man opp selv har man ikke fortrinnsrett, heller ikke hvis man sies opp på grunn av egne forhold.

Man kan ikke avtale bort fortrinnsretten før oppsigelse er gitt. Etter at oppsigelse er gitt er det anledning til å avtale individuelle løsninger som fraviker fra lovens. Det må da forutsettes at saksbehandlingen har vært betryggende og at man får en løsning som ikke er dårligere enn lovens.

Du har fraskrevet deg fortrinnsretten, men får betalt ut over oppsigelsestiden. Min vurdering er at det er lov.

Johan