Organisasjon

Saker behandlet på landsmøtet 2022

Nedenstående er en kort omtale av de viktigste sakene som ble behandlet Negotias landsmøte november 2022. Vedtak er ikke gjengitt i detalj. Se henvisning til nettside for vedtekter og andre aktuelle dokumenter som oppdateres eller utarbeides i henhold til landsmøtets behandling.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Vedtektsendringer

Det er som regel forslag om endringer og tillegg i Negotias vedtekter på hvert landsmøte. I år ble det gjort justeringer knyttet til blant annet følgende:

  • Negotia Ungs representasjon

  • Kontingentforpliktelser ved avslutning av medlemskap

  • Innslagspunkt for fulle rettigheter etter innmelding

  • Plassering/forvaltning av sikringsfond

  • Tidspunkt for valg av medlemmer til valgkomiteen

  • Tidspunkt for framleggelse av valgkomiteens innstilling

Oppdaterte vedtekter gjøres tilgjengelig på negotia.no

Organisasjonsstruktur

Et organisasjonsutvalg har vært i virksomhet i 2021 og 2022, og rapport fra dette arbeidet ble lagt fram for landsmøtet. Sentralt i utredningen er spørsmålet om sammensetting av den organisasjonsmessige og demokratiske strukturen. Per i dag er det en 4-nivåstruktur med klubb, lokalavdeling, regionsmøte og landsmøte. I utvalgsrapporten drøftes blant annet en mulig framtidig 3-nivåstruktur hvor lokalavdeling og regionsmøte erstattes av et nytt ledd. Det ble gjort vedtak som gir forbundsstyret i oppdrag å iverksette videre utredning samt utarbeide forslag til prinsippvedtak og plan for videre arbeid, for framleggelse på neste års landsmøte.

Retningslinjer for valgkomiteen og kontrollkomiteen

Utredning om dette ble ferdigstilt til landsmøtet i 2021. Noen endringer er iverksatt. Forbundsstyret gis i oppdrag å utarbeide fullstendige retningslinjer som ferdigstilles i februar 2023.

Retningslinjene gjøres tilgjengelig på negotia.no

Sonderinger med andre forbund

Det er en kjent problemstilling at det er utfordringer med teigdeling og grensedragning innad i YS-familien, og at flere forbund organiserer på til dels samme tariffområder. I Negotias strategiplan for perioden 2020-2023 er det nedfelt at «Negotia skal ha en åpen holdning til mulige allianser». Forbundsledelsen har jevnlig kontakt med ledelsen i andre forbund. Landsmøtet vedtok å gi forbundsstyret fullmakt til videre samtaler med andre forbund, og komme tilbake til landsmøtet for eventuelle framtidige vedtak i denne sammenhengen.

Resolusjoner/fellesuttalelser

Landsmøtet samlet seg om tre resolusjoner:

  • En trygg alderspensjon å leve av

  • Strømpriser og energilovgivning

  • Den økonomiske situasjonen til unge

Resolusjonene gjøres tilgjengelige i sin helhet på negotia.no

Medlemskontingent 2023

Landsmøtet vedtok følgende kontingentsatser for 2023:

76-100 prosent stilling:

500 kroner per måned

51-75 prosent stilling:

375 kroner per måned

0-50 prosent stilling:

250 kroner per måned

Satsene innebærer en økning på 3,31 prosent.

Årsberetning, regnskap og budsjett

Landsmøtet godkjente årsberetning og regnskap for 2021 og vedtok budsjett for 2023.