Notabene

Negotias internasjonale engasjement

Internasjonalt fagforeningsengasjement er basert på samarbeid og solidaritet for å trygge arbeidstakeres lønnsvilkår og rettigheter globalt. Negotia deltar i dette gjennom den verdensomspennende sammenslutningen UNI Global Union.

Eirik Bornø

1. nestleder i Negotia

Arkivfoto fra UNI Golbal Unions verdenskongress i Cape Town 2014.

Foto: Terje Bergersen

Arbeidslivet her i Norge er rimelig godt regulert, noe som er med på å skape trygghet for arbeid og inntekt, verdifordeling og like muligheter for alle. Slik er det derimot ikke alle steder i verden. Derfor er solidaritet på tvers av landegrensene så viktig. Den er en del av grunnfjellet og løsningen for fellesskapet i fagbevegelsen.

Når vi bidrar til å utvikle fagforeninger, er vi også med på å bygge demokrati. Anstendige lønns- og arbeidsvilkår – og ikke minst medbestemmelse – er grunnleggende kjennetegn på alle nivåer i demokratiske samfunn. Ordnete forhold i arbeidslivet gjør at folk får ei lønn det går an å leve av, det bidrar til at den økonomiske fordelingen blir bedre, og at det kanskje ikke er så fristende å flytte arbeidsplasser rundt om i verden for å maksimere profitten.

Negotia ønsker å gjøre en forskjell der vi kan. Akkurat nå er vi i en prosess hvor vi gjennomgår vårt internasjonale arbeid for å optimalisere det vi bidrar med og det vi får igjen. Vi vurderer å spisse innsatsen, blant annet ved å samarbeide mer og bedre med andre YS-forbund via det nyopprettete internasjonale utvalget til YS. Og vi ser på hvordan vi kan nyttiggjøre oss ressursene som ligger i UNI-medlemskapet bedre, for å nevne noe.

Per i dag er Negotia aktivt deltakende i UNI Youth, UNI Women, UNI ICTS (Information, Communications, Technology, and Services) og UNI Commerce. Vi har også verv i flere av enhetene. Blant annet er forbundsstyremedlem Trond Vegard Sæle president i UNI Europa Youth. Forbundsleder Monica A. Paulsen er styremedlem i UNI Europe Women’s Committee, og vara til styret i UNI Women’s World Committee. Tillitsvalgt Tonje Lie Aarud er representant i UNI Nordic Women’s Networks. Og undertegnede er president i UNI ICTS Nordic.

Det internasjonale engasjementet er en begrenset del av Negotias totale virksomhet. Men det er en viktig del. Det handler dessuten ikke bare om å bidra én vei. Mitt syn er at ved å stille opp for andre, får vi også hjelp selv.

UNI Global Union

  • Verdensomspennende sammenslutning av fagforeninger.

  • Representerer 20 millioner arbeidstakere fra 950 medlemsforbund i 150 land.

  • Prioriterte mål: Flere globale rammeavtaler og større gjennomslag for ansattes rettigheter.