Notabene

2,6 millioner til lokal aktivitet

Den populære tilskuddsordningen 3-prosentmidlene, gir de lokale organisasjonsleddene i Negotia mulighet til å finansiere medlemsmøter, årsmøter, kurs og andre aktiviteter. Årets tildeling er nå gjennomført, og det er gitt støtte til 136 enheter.

Rammen for i år var på om lag 2,6 millioner kroner. Disse er fordelt på 120 klubber, 15 avdelinger et ett tillitsvalgtnettverk. Alle som søkte har fått tilskudd, men siden den samlete søknadssummen var på 4,9 millioner, har alle naturlig nok fått en del mindre enn de søkte om.

Klubber som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund-registrene kan få støtten utbetalt forskuddsvis. Dette gir mer handlefrihet ved at man har en «klubbkasse» til å finansiere aktiviteten. Det oppfordres derfor til registrering i Brønnøysund.

Søknadene viser at det planlegges gode og kreative aktiviteter i lokalapparatet. Mange vektlegger betydningen av å kunne møtes fysisk, siden det meste måtte legges på is i fjor. Vi håper alle at ting etter hvert vender mer tilbake til normalen utover i 2021.

Det ønskes lykke til med gjennomføringen av aktivitetene til beste for medlemmene.