Spør oss

Negotias rådgivere og advokater svarer

Send ditt spørsmål til arbeidsliv@negotia.no

Bidragsytere til denne utgaven av «Spør oss»:

Katrine Fosnes Olsen, rådgiver

Johan Holmen, advokat

Synøve Lohne-Knudsen, spesialrådgiver

Elise Torstensen, rådgiver

Mona Hermansen, rådgiver

Ferie under permittering

Spørsmål: På grunn av koronasituasjonen er jeg nå permittert. Må jeg ta ut ferie når jeg er permittert? Kan i så fall min arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta ferie? Hva skjer med mine feriepenger når jeg er permittert?

Svar: Ferieloven har ingen egne bestemmelser som regulerer ferieavvikling under permittering. Ferie skal derfor avvikles som normalt også under permittering. Den tiden du har ferie teller ikke med som permitteringstid.

Innenfor ferielovens grenser kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie, også når vedkommende er permittert. Avtalt ferie løper som normalt.

Ferien skal drøftes med den enkelte arbeidstaker, og dersom dere ikke kommer til enighet kan arbeidsgiver bestemme ferietiden innenfor lovens grenser. Du har blant annet krav på å få avviklet tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september.

Det følger av ferieloven at de ansatte kan kreve å få beskjed om tidspunktet for ferieavviklingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien skal avvikles, hvis ikke særlige grunner er til hinder for det. Dette er jf. lovens forarbeider en ordensforskrift og innebærer at du ikke kan nekte å ta ferie selv om du mottar varsel med kortere frist. Det er likevel en sterk oppfordring til at man bør avtale dette så tidlig som mulig. Det er selvfølgelig heller ingenting i veien for at du og din arbeidsgiver blir enige om en kortere varsling.

Ved avvikling av ferie vil du ha rett på feriepenger opptjent i fjor. Dersom du mottar dagpenger fra NAV under permittering, skal utbetalingene fra NAV stoppes når du tar ferie. Det er derfor viktig å informere NAV om når du tar ferie. Du vil da i stedet motta feriepenger fra din arbeidsgiver i denne perioden.

Hovedregelen i ferieloven er at feriepengene skal utbetales når ferien avvikles. Det aksepteres likevel, slik også mange arbeidsgivere har en praksis for, at feriepengene utbetales i mai eller juni. Dette betyr ikke at du må ta ferie i mai eller juni, men kun at feriepengene blir utbetalt da.

Kathrine

Skriftlig advarsel

Spørsmål: Jeg har fått en skriftlig advarsel fra arbeidsgiver. Må jeg akseptere den?

Svar: En advarsel, skriftlig eller muntlig, betyr i arbeidsrettslig sammenheng at arbeidsgiver tar opp en problemstilling med deg og sier fra at hvis du fortsetter på denne måten kan det få betydning for arbeidsforholdet ditt.

Hvis du er enig i advarselen, så bør du innrette deg etter advarselen og la være å gjøre det samme igjen. Dersom du ikke er enig i advarselen, så bør du protestere. Man kan være uenig i det faktiske grunnlaget for advarselen. I så tilfelle bør du forklare hvorfor arbeidsgiver tar feil.

Du må be om at advarselen trekkes tilbake, og skjer ikke det må du be om at din forklaring arkiveres sammen med advarselen.

Man kan også være enig i de faktiske forhold, men likevel protestere mot advarselen fordi man mener at det ikke er rettslig grunnlag for en advarsel. Fremgangsmåten er den samme. Det bør gis en begrunnelse for hvorfor man mener det ikke er grunnlag for å gi advarsel for det som har skjedd, og be om at advarselen trekkes. Trekkes ikke advarselen må protesten arkiveres sammen med advarselen.

Er man uenig i både det faktiske og rettslige grunnlaget, gjelder samme fremgangsmåte. I sjeldne tilfeller kan en advarsel prøves rettslig.

Johan

Permitteringsgrad og rett til dagpenger

Spørsmål: Jeg har en 50 prosent stilling og min arbeidsgiver vil permittere meg 50 prosent. Har jeg da rett til dagpenger? Jeg vil jo da jobbe kun 25 prosent.

Svar: Du har rett til dagpenger når permitteringsgraden er 50 prosent eller mer. (tidligere var kravet 40 prosent permitteringsgrad for å ha rett til dagpenger). Betingelsene for å motta dagpenger er at inntekten minimum må ha vært 152.027 kroner de siste 12 månedene eller 304.053 kroner de siste 36 månedene.

Dersom man har flere arbeidsforhold er det den totale arbeidstiden som må være redusert med minst 50 prosent for å fa dagpenger. Her tar NAV utgangspunkt i 40 timers uke og da kan man jobbe maksimalt 20 timer per uke for å ha rett til dagpenger.

Synnøve

Frist for å fremme ferieønsker

Spørsmål: Vår arbeidsgiver har endret rutine for feriefastsetting. Vi blir nå pålagt å levere inn ferieønsker innen utgangen av februar, mens fristen tidligere har vært 1. mai. Kan arbeidsgiver kreve at de ansatte leverer inn ferieønsker så tidlig?

Svar: Ferieloven har bestemmelser om at drøfting og underretning om ferietidspunkt skal skje i god tid før ferien, men angir ikke noen begrensninger med tanke på hvor tidlig arbeidsgiver kan kreve at de ansatte fremmer ferieønsker. Til syvende og sist er det arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie, og bestemmelsene i ferieloven er ment å sikre at de ansatte gis tid til å komme med ferieønsker før arbeidsgiver setter opp ferielister og til å kunne planlegge ut fra dette.

Hvis flere av dere opplever det som problematisk at ferieønsker for hele året må leveres allerede 1. februar, kan dette tas opp med ledelsen (gjerne gjennom tillitsvalgte hvis dere har det). Det kan i den sammenheng være hensiktsmessig å spørre arbeidsgiver om hva som er begrunnelsen for at man har endret fristen. Hva blir konsekvensene for de som av ulike årsaker ikke har mulighet til å komme med ønsker om tiden for ferie på et så tidlig tidspunkt? Vil det være mulighet til å endre ferieønsker i ettertid? Kanskje kan dere få til en mellomløsning mellom tidligere og ny rutine, som ivaretar både deres ønske om fleksibilitet og arbeidsgivers behov for langsiktig planlegging.

Elise

Overtidsmat på hjemmekontor?

Spørsmål: Vi har tariffavtale som sier at vi har krav på overtidsmat når vi blir bedt om å jobbe lengre dager. Kan jeg bestille overtidsmat når jeg jobber overtid på hjemmekontoret?

Svar: Dessverre, nei. Skattefri dekning av overtidsmat gjelder når du er fraværende fra hjemmet. Hjemme kan du lage egen mat, så derfor gjelder denne regelen ikke når du sitter på hjemmekontor.

Mona