Organisasjon

Respons fra regionene

Da Negotias regioner holdt sine møter denne våren sto utviklingsarbeid høyt på agendaen. Forbundsstyret har nemlig vedtatt å nedsette et organisasjonsutvalg, og inviterte til bred diskusjon i oppstartfasen.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

Kohort Romerike. Regionene Øst og Oslo hadde som vanlig felles møte, denne gangen med avdeling Romerike som vertskap. Styret ledet den ellers heldigitale samlingen fra Sanner Hotel på Hadeland. Her i en luftepause, fra venstre: Espen Framvik, Odd Erik Ringstad (avdelingsleder), Unn-Kristin Aspelund og Martine Hegerstrøm.

På landsmøtet i fjor høst ble det vedtatt en ny strategisk plan for den neste treårsperioden. Her er det nedfelt mål om at forbundet skal være den foretrukne arbeidstakerorganisasjonen for ansatte i privat sektor og ha to prosent medlemsvekst hvert år framover. Nå er oppfølgingen av de spreke ambisjonene i gang.

Bredt utvalgsmandat

Utvalget som nylig er nedsatt består av forbundsleder (leder utvalget), to fra forbundsstyret, en representant fra hver region og en representant fra Negotia Ung. Det skal vurdere ulike sider ved forbundets organisering og organisasjonskultur. Herunder også samspillet mellom Negotia og allianser og samarbeidspartnere, i og utenfor YS.

I mandatet heter det videre at «utvalget skal utrede både muligheter og trusler, og særlig fremme forslag på hva som kan gi medlemmene økt innflytelse og et bedre tilbud i et lengre perspektiv. I tillegg bør utvalget se på organisatoriske forhold som kan gi økt organisasjonsgrad i privat næringsliv og frivillig sektor.»

– Utvalgsarbeidet er en direkte oppfølging av målsettinger i den nye strategiske planen som ble vedtatt på landsmøtet i fjor høst. Vi har en ambisjon om at Negotia skal være den foretrukne organisasjonen for ansatte i privat sektor og ha to prosent medlemsøkning årlig. Da må vi være framoverlent og tenke både bredt og systematisk. Negotia skal være en organisasjon preget av tillit, troverdighet og habilitet i alle ledd og i alt vi gjør. Innspillene fra regionsmøtene blir veldig viktige i det videre arbeidet, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Skapte engasjement

På møtet til regionene Øst og Oslo skapte organisasjonssaken engasjement. De to regionene har tradisjon for å holde den årlige samlingen i fellesskap, og gjorde det også i år. Lokalavdelingen Romerike var vertskap denne gangen, og styret hadde etablert «kommandosentral» på det nærmeste åpne hotellet, Sanner på Hadeland. Herfra ledet en kohort på fire det ellers heldigitale arrangementet.

– Jeg er veldig godt fornøyd med engasjementet vi fikk på denne saken. Det viser at de tillitsvalgte bryr seg om hva forbundet skal prioritere. Det er viktig å sette organisasjonsutvikling på dagsordenen med jevne mellomrom. Arbeidslivet endrer seg, og Negotia må hele tiden være relevant for medlemmene. Da må vi stoppe opp av og til og ta en helsjekk på oss selv.

Dette sier leder i Negotia Romerike, Odd Erik Ringstad. Han framhever at avdelingsstyret er opptatt av de tillitsvalgtes mulighet til kontakt og erfaringsutveksling. I tillegg mener han at hele organisasjonen «skal med», det vil si også de som er enkeltmedlemmer uten klubbtilhørighet og tillitsvalgt.

– Vi som har vært med en stund i Negotia vet at nettverk er viktig, og ser at de unge også er opptatt av det. At tillitsvalgte har kontakt og lærer av hverandre, skaper både fellesskap og bygger kompetanse. I tillegg mener vi i Romerike at det må være oppmerksomhet mot enkeltmedlemmene også. Som avdelingsleder gjennom mange år ser jeg deres behov for å bli inkludert, og i tillegg nytten av den erfaringen de sitter på.

– Dessuten er det gjerne potensial for nye medlemmer i virksomheter med enkeltmedlemmer, og den muligheten som ligger der bør vi utnytte bedre. Vi må rekruttere anda bedre, først og fremst i bedriftene hvor vi allerede er inne, sier Ringstad.

40 år i år

Negotia Romerike er for øvrig en tradisjonsrik avdeling i forbundet, som runder 40 år omtrent på denne tida. Opprinnelig var navnet «Lillestrøm», og sentralt i etableringen sto etter det magasinet har brakt i erfaring blant annet en framoverlent medlemsgruppe ved dynamitt- og limfabrikken Dyno – nå Dynea. Opp gjennom årene har Romerike hatt jevn og god aktivitet. De seinere årene har særlig den årlige medlemsturen på danskebåten vært populær.

– På de siste dansketurene har det vært nesten 60 deltakere, medregnet gjester fra andre Negotia-avdelinger. Interessen har vært så stor at ikke alle har fått plass. Vi har også julebord med god deltakelse. Ofte kombinerer vi disse sosiale tiltakene med et faglig tema. Mange medlemmer ønsker et lokalt tilbud som bidrar til å styrke fellesskapet, og det mener jeg er viktig i en organisasjon som Negotia, sier styremedlem Espen Framvik.

Han og styret har veldig lyst til å markere 40-årsjubileet med et arrangement til høsten.

– Vi håper situasjonen snart tillater at vi kan møtes fysisk igjen. Det er mye som fungerer bra digitalt, men jeg tror vi over tid mister noe vesentlig hvis det fortsetter sånn som det har vært det siste året. Ut på høstparten en gang, da blir det kanskje muligheter. Vi må satse på det, sier Espen Framvik, mens de andre nikker bestemt.

Les regionenens innspill til organisasjonsutvalget i neste artikkel.

En del av organisasjonsdemokratiet

Regionsmøtene i Negotia er vedtektsfestete samlinger som holdes i april hvert år. Det er i alt sju regioner som hver samler sine lokalavdelinger: Oslo, Øst, Sør, Vest, Midt, Nord og LKA. LKA står for Landsomfattende- og konsernavdelinger.

Foruten å være hørings- og diskusjonsarena for aktuelle saker i organisasjonen, velger regionsmøtene sine representanter til forbundets landsmøte i november. De er derfor en viktig del av organisasjonsdemokratiet.