Organisasjon

Innspill til organisasjonsutvalget

Regionsmøtene ble bedt om å komme med innspill til organisasjonsutvalget som nylig er nedsatt. Nedenfor er et utdrag fra gruppearbeidene i regionene Øst og Oslo.

Innspillene er gruppert etter spørsmålene gruppene ble stilt. Det var seks grupper i sving på dette regionsmøtet, og fyldige besvarelser fra alle. Utdraget nedenfor er derfor bare noen hovedpunkter. Momentenes rekkefølge er tilfeldig.

Hva kan vi gjøre for å øke innflytelsen til våre medlemmer?

Tettere kontakt mellom lokalavdelinger. Holde nettverksmøter og støtte tillitsvalgte. Alle nye tillitsvalgte bør få oppnevnt en mentor. Aktivt arbeid overfor mindre klubber for å gjøre dem større og sterkere. Inkludere strategisk ledelse i tillitsvalgtkursene. Styrke avtaleverket. Øke kompetansen på særavtaler. Samarbeide med andre organisasjoner på arbeidsplassen. Vurdere flere samarbeidsavtaler med andre forbund. Jobbe for mer politisk innflytelse og mer synlighet i media. Forbundene må samarbeide i store saker. Vurdere sammenslåing av YS-forbund.

Hvordan kan vi sikre at våre medlemmer har et konkurransedyktig tilbud?

Styrke tariffavtalene, modernisere språk og ordlyd så de blir enklere å forstå. Fortsette å utvikle gode medlemsfordeler i YS. Enklere tilgang på advokathjelp, skille tydeligere mellom advokat og rådgiver. Møte medlemmene på deres premisser. Mer systematisk oppfølging av tillitsvalgte som blir ufint behandlet på arbeidsplassen. Enkle og gode nettsider, fortsette den gode jobben med disse. Finne medlemsfordeler som gjør en forskjell på organisert og ikke organisert. Medlemsundersøkelser. Tidsaktuelle webinarer.

Hva kan vi gjøre for å øke organisasjonsgraden?

Være synlig på arbeidsplassen. Aktive tillitsvalgte som informerer nyansatte om Negotia. Skape identitet. Bransjeinndeling og bransjerettet markedsføring. Vurdere lokalkontorer. Praktisk hjelp for unge i bedriften. Lytte til unges behov. Følge opp enkeltmedlemmer med tanke på rekruttering. Synliggjøre partssamarbeidet på bedriftene. Lage fordelskalkulator som tydeliggjør medlemsfordelene. Gjøre organisering mer «sexy» og «tøft»? Være til stede på SoMe. Selge konsulenthjelp til uorganiserte.

Hvilke andre spørsmål bør utvalget se på?

Én kontaktperson å forholde seg til. Fadderordning for nye tillitsvalgte. Jobbe med organisasjonskulturen, slik at demokratiet fungerer. Jobbe mer med å stoppe medlemsfrafall. Samarbeid med andre YS-forbund. Vurdere tilbud til selvstendig næringsdrivende? Strukturdebatt?