Notabene

Høring om endringer i hjemmekontorforskriften

Per i dag reguleres hjemmekontor av en snart 20 år gammel forskrift. Denne er naturligvis langt fra tilpasset situasjonen det seneste året, hvor svært mange har jobbet «fra heimen» på mer eller mindre permanent basis.

Arbeids- og sosialdepartementet har gjennomgått forskriften og sendte nylig et notat med forslag til endringer ut på høring.

Departementet foreslår blant annet dette:

  • En tydeliggjøring av forskriftens virkeområde.

  • Et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.

  • En tydeliggjøring av at bestemmelsen om arbeidsmiljøet i forskriften også omfatter psykososiale forhold.

  • At Arbeidstilsynet gis kompetanse til å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir overholdt.

I tillegg ber departementet om høringsinstansenes innspill om hvorvidt hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, eller om det er behov for særlige bestemmelser.

Negotia har under koronapandemien stilt spørsmål om blant annet forsikringsforhold og ansvaret for HMS i forbindelse med hjemmekontor. Forbundet vil gjennomgå endringsforslagene fra departementet og koordinere høringsinnspillene via YS.

Fristen for høringssvar er 23. juli 2021.