Spør oss

Negotias rådgivere og advokater svarer

Send ditt spørsmål til arbeidsliv@negotia.no

Bidragsytere til denne utgaven av «Spør oss»:

Bjørn Erik Engvin, rådgiver

Elise Torstensen, rådgiver

Anne K. Nordvang, rådgiver

Johan Holmen, advokat

Tid for ferie

Spørsmål: Jeg er ansatt i en bedrift som kontormedarbeider. Vi er 16 ansatte hvorav 13 er organisert i Negotia. Vi har tidligere ikke hatt noe problem med å avvikle ferie i bedriften. De ansatte som har små barn, har alltid fått lov til å velge hvilke uker de ønsker å avvikle ferie i skoleferien først. Vi andre som ikke lenger har små barn, har fått lov til å være litt mer fleksible med å planlegge og avvikle vår ferie utenfor skolenes ferietid.

I januar fikk vi tilsatt en ny daglig leder. Her rett før påske fikk alle de ansatte en e-post fra daglig leder med beskjed om at vi måtte levere inn ferieønske for sommerferien senest innen fredag 9. april. I tillegg fikk vi beskjed om at alle ansatte må avvikle minimum tre uker sammenhengende ferie i perioden 8. juni og 8. august.

Kan arbeidsgiver virkelig kreve at vi må avvikle tre uker sammenhengende ferie i denne perioden? Jeg har som alltid planlagt og bestilt tre ukers ferie i Spania i september da det er billigst for meg. Må jeg avbestille min ferie? Og hvem skal betale for de ekstra utgiftene som jeg blir påført da?

Svar: I henhold til Lov om ferie (ferieloven) § 5, første ledd, så plikter arbeidsgiver å sørge for at du gis feriefritid på 25 virkedager, og som utgangspunkt plikter du som arbeidstaker å avvikle feriefritiden hvert år. Så er spørsmålet om arbeidsgiver har rett til å bestemme når feriefritiden skal avvikles.

I ferielovens § 6 første ledd, står det «Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9.»

Å drøfte betyr i denne sammenheng at arbeidsgiver må sette seg ned sammen med de tillitsvalgte og gå igjennom de ansatte sine ønsker for ferie. Blir de tillitsvalgte og arbeidsgiver ikke enig om ferieavviklingen, kan arbeidsgiver bestemme når den enkelte skal avvikle sin ferie, men her er det noen unntak. I ferielovens § 7 står det at du som arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager, gis i hovedferieperioden 1. juni –30. september. Nå skal som nevnt ferieplanene først drøftes med de tillitsvalgte, men med forbehold om at noe helt uforutsett skjer, så vil du få ditt ferieønske godkjent og du kan avvikle din ferie i Spania som planlagt i september.

Bjørn Erik

Oppsigelsesvern ved sykdom

Spørsmål: Jeg har vært sykemeldt over lang tid, og har hørt rykter om at arbeidsgiver ønsker å si meg opp. Har de lov til det? Hvilke rettigheter har jeg?

Svar: Ifølge arbeidsmiljøloven § 15-8 kan du ikke bli sagt opp på grunn av sykdom de 12 første månedene av sykefraværet. Etter det første året er du ikke lenger omfattet av det særskilte vernet, men arbeidsgiver må likevel ha en saklig grunn for å si deg opp (arbeidsmiljøloven § 15-7).

Hvorvidt sykefraværet utgjør en saklig grunn, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Hvilke forsøk som er gjort med tanke på tilrettelegging og/eller omplassering, vil være viktig i den sammenheng. Etter arbeidsmiljøloven § 4-6 har nemlig arbeidsgiver en tilretteleggingsplikt for sykemeldte arbeidstakere, som blant annet innebærer at det skal legges til rette for at du skal kunne få fortsette i ditt vanlige arbeid eller få et annet passende arbeid. Et annet viktig moment er hvordan du og din lege vurderer mulighetene for å komme tilbake til arbeidet, og når dette kan skje.

Merk at vernet mot å bli sagt opp det første året man er sykemeldt bare gjelder når det er selve sykefraværet som er oppsigelsesgrunnen. Blir du sagt opp av andre grunner, for eksempel på grunn av nedbemanning, er du ikke beskyttet av det særlige oppsigelsesvernet. Da vil det være arbeidsmiljølovens alminnelige oppsigelsesregler som gjelder. Det er arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at oppsigelsen skyldes andre forhold enn sykefraværet.

En arbeidsgiver som vurderer å si opp en ansatt skal avholde drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Skulle du bli kalt inn til et slikt møte anbefaler jeg at du tar kontakt med Negotia for råd. Du finner også en egen brosjyre om dette ved å logge deg inn på «Min side» på negotia.no.

Elise

Hjemme med barn

Spørsmål: Jeg lurer på hvilke rettigheter jeg har til å være hjemme med barna når skole og barnehager holder stengt? Jeg har tre barn under ti år og de er spredt på to barnehager og en skole. Vi bor i et område med høyt smittetrykk, og både barnehagene og skolene har vært stengt så mye at vi har brukt opp omsorgsdagene våre. Hva gjør vi neste gang skole eller barnehage blir stengt? Jeg har ikke råd til å ta fri uten lønn.

Svar: Foreldre har nå rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er stengt på grunn av pandemien. Dersom du har brukt opp omsorgsdagene dine kan du fortsatt bruke omsorgsdager når skolen eller barnehagen er stengt. Det eneste du må gjøre er å levere en bekreftelse på stengingen fra barnehagen/skolen til arbeidsgiveren din.

Selv om du har brukt opp omsorgsdagene skal arbeidsgiver forskuttere også de øvrige dagene med omsorgspenger. Arbeidsgiver kan dog kreve refusjon fra NAV for det antallet dager som overstiger ti. Bekreftelse må leveres uavhengig av om omsorgsdagene er brukt opp eller ikke. Denne regelen gjelder fram til og med 30. juni 2021.

Anne K.

Inntjening og bortfall av provisjon

Spørsmål: Jeg er selger og har fastlønn samt 10 % provisjon av det jeg selger. Det er imidlertid ikke avtalt når provisjonen forfaller. Finnes det regler om dette?

Svar: Provisjonslønn vil i motsetning til fast lønn forfalle etter at salg har funnet sted. I den sammenheng er det nyttig å vite når provisjonene tjenes inn, når den bortfaller og når den forfaller til betaling. Redegjørelsen nedenfor baserer seg på agenturlovens regler, som gjelder direkte for ansatte selgere som driver oppsøkende varesalg (handelsreisende), men reglene vil også kunne benyttes av de fleste andre selgere der annet ikke er avtalt.

Hovedregelen er at provisjon inntjenes når arbeidsgiver har levert varer eller betalt kjøpesum ved innkjøp. Videre inntjenes provisjonen når arbeidsgiver etter avtalen skulle ha levert varer eller betalt kjøpesum. I dette ligger at dersom arbeidsgiver ikke leverer på grunn av forhold som arbeidsgiver selv har risikoen for, skal den provisjonslønnede likevel ha provisjon.

Dersom kunden på den annen side ikke betaler eller oppfyller sin del av avtalen, og dette skyldes forhold på kundens side, faller retten til provisjon bort. Dersom avtalen bare oppfylles delvis, har selgeren bare rett til delvis provisjon. Dersom arbeidsgiver har betalt for mye provisjon kan han, med de begrensninger som ligger i arbeidsmiljøloven, kreve overskytende tilbakebetalt.

Hvis ikke annet er avtalt, forfaller provisjon til betaling innen én måned etter utløpet av det kvartalet den er inntjent. Det vil si at provisjon som er tjent inn i perioden januar til og med mars skal betales ut innen 1. mai.

Vil du se reglene, så finnes de i agenturloven § 12 og 13, jfr § 37.

Johan