Organisasjon

Fornyet planverk

Negotias landsmøte 14. og 15 november vedtok to nye strategidokumenter. Strategisk plan (STP) beskriver målene for de nærmeste tre årene, mens politisk plattform omhandler de litt lengre linjene. Vi gjengir her utdrag fra de to dokumentene.

Illustrasjon: Cathrine Ekenes Iversen

STRATEGISK PLAN

Gjelder for 2020–2023

Negotia skal være den foretrukne fagforening for ansatte i privat næringsliv og frivillig sektor.

Delmål 1

Negotia skal ha en årlig vekst i antall medlemmer på minst to prosent.

Aktivt bruke egne og offentlig tilgjengelige data for å analysere årsaker til inn- og utmelding. Målrette markedsinnsatsen, særlig rettet mot yngre arbeidstakere. Etablere en helhetlig treårig kampanje for å rekruttere flere medlemmer. Utrede muligheten for innføring av ulike kategorier av individuelt medlemskap. Ha en åpen holdning til mulige allianser som kan bidra til å gi medlemmene økt innflytelse. Ta initiativ til nytt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om behovet for å heve organisasjonsgraden.

Delmål 2

Negotia skal ha de mest fornøyde medlemmene i YS.

Videreutvikle tariffavtalene i takt med utviklingen i arbeidslivet. Vise eksempler på at medlemmene over tid oppnår god lønnsutvikling. Etablere samarbeid med ulike tilbydere av etter- og videreutdanning. Målrette innsatsen mot tilbud medlemmene mener er viktigst. Måle systematisk medlemmenes tilfredshet, og gjøre løpende justeringer av tilbud og prioriteringer.

Delmål 3

Negotia skal ha tillitsvalgte som har en sterk posisjon og innflytelse på egen arbeidsplass.

Modernisere tillitsvalgtopplæringen og vektlegge tillitsvalgtes rolle i virksomheten. Ta digitale læringsplattformer aktivt i bruk. Tillitsvalgte må ha medbestemmelse når virksomheter innfører maskinlæring og kunstig intelligens. Bygge ut arenaer for utveksling av kunnskap og erfaring mellom tillitsvalgte. Spesifisere tilbudet til medlemmer uten lokale tillitsvalgte. Egne tilbud rettet mot tillitsvalgte og medlemmer som er ansatt i internasjonale konsern. Etablere lokale samarbeidsprosjekter mellom lokale tillitsvalgte og bedriftsledelse.

Delmål 4

Negotia skal være en tydelig og relevant aktør i samfunns- og næringspolitiske saker.

Ta en tydelig posisjon som talerør for ansatte i privat sektor. Løfte debatten om kompetanse som nøkkelen til framtidig jobbtrygghet. Etablere 6–8 bransjeforum med særlig ansvar for å gi innspill til forbundsledelsen på næringspolitiske temaer. Eget program for å styrke kompetansen til tillitsvalgte innen næringspolitikk og kommunikasjon. Ta eierskap til 4–6 større næringspolitiske temaer og være synlig i det offentlige ordskiftet knyttet til disse. Aktiv rolle i diskusjonen om et bærekraftig næringsliv, og det grønne skiftet. Jobbe for et inkluderende arbeidsliv, fritt for trakassering og inkludering.

Delmål 5

Negotia skal ha en kompetent, serviceinnstilt og effektiv administrasjon, med et godt arbeidsmiljø.

Etablere en tydeligere førstelinjefunksjon i administrasjon for raskere og mer profesjonell håndtering av henvendelser. Kompetanseprogram for ansatte i Negotia som sikrer at alle medarbeidere er faglig oppdatert og har tilstrekkelig kunnskap til å ta i bruk teknologiske løsninger og effektive arbeidsformer. Utvikle en strategi for digital transformasjon. Utvikle og innføre et lederutviklingsprogram som sikrer en helhetlig lederpolicy. Inngå samarbeid med andre YS-forbund for å utvikle prosjektlederkompetanse.

POLITISK PLATTFORM

Negotia er en partipolitisk uavhengig fagforening som organiserer ansatte innenfor privat næringsliv og frivillig sektor. «Politisk plattform» beskriver Negotias overordnete politikk og verdigrunnlag.

Arbeidsliv

Negotia jobber for et arbeidsliv hvor ansatte har reell innflytelse, hvor virksomheten verdsetter sine medarbeidere og hvor den enkelte gis muligheter for egen utvikling.

Fremme den norske modellen med samarbeid mellom arbeidslivpartene og myndighetene. Ansatte skal ha reell innflytelse og medbestemmelse på arbeidsplassene. Faste jobber og heltidsstilling er overordnet mål. Fordeling av verdiskapning gjennom lokale lønnsforhandlinger tilpasset bedriftens situasjon. Arbeidstid som bidrar til god balanse mellom jobb og fritid. Forbedring av obligatorisk tjenestepensjon og utjevning av pensjonsforskjeller.

Kompetanse

Negotia mener livslang læring og kontinuerlig påfyll av kompetanse blant medarbeidere er helt avgjørende for å sikre høy sysselsetting, verdiskaping og innovasjon, samt en sunn økonomisk utvikling i årene som kommer.

Etter- og videreutdanningstilbudet på videregående nivå, fagskoler og i høyere utdanning styrkes. Bestemmelsene om kompetanseheving i hovedavtalene og overenskomstene må forsterkes, og følges opp i henhold til intensjonene. Virksomhetene må ha kompetanseplaner for sine ansatte. Etablering av et helhetlig nasjonalt system for verdsetting av realkompetanse.

Næringspolitikk

Negotia mener Norge må ha en aktiv næringspolitikk, som sikrer høy sysselsetting, en bærekraftig utvikling og verdiskaping over hele landet.

Myndighetene må utøve en økonomisk politikk og en næringspolitikk som sikrer levedyktige arbeidsplasser og full sysselsetting. Det trengs robuste styringssystemer knyttet til digitalisering, som sikrer medvirkning fra de ansatte og tillitsvalgte. Økt satsing på forskning og utdanning, hvor bruk av ny og bærekraftig teknologi står sentralt. Nødvendig med avtaler som bidrar til en åpen og regulert verdenshandel, og samtidig ansporer til anstendige arbeidsvilkår. Beholde en høy grad av norsk eierskap til bedrifter i Norge.

Samfunnspolitikk

Negotia tror på et demokratisk samfunn med robuste institusjoner, høy grad av tillit, små forskjeller og et sterkt fellesskap.

Arbeidstakerorganisasjonenes kamp for faglige rettigheter, demokrati, menneskerettigheter, fattigdomsbekjempelse og klima og miljø, er like viktig som før. Et sterkt fellesskap og gode velferdsordninger for alle, gir frihet, skaper trygghet og bidrar til mindre forskjeller og rettferdig omfordeling. Det er fortsatt nødvendig med strukturelle grep for å stimulere til likestilling og likelønn. Personer som får opphold i Norge må integreres i samfunnet så raskt som mulig, og få brukt sine ressurser og kompetanse i arbeidslivet. Et grønt skifte må baseres på kunnskap og kompetanse opparbeidet i etablerte næringer. Det er et mål å sikre bosetting over hele landet. Dette forutsetter også politiske tiltak som fremmer sysselsetting i distriktene.

(Tekstene er forkortet og tilrettelagt av redaksjonen.)