Organisasjon

Et granskende blikk på intern struktur

For organisasjoner er det en nødvendig øvelse å gå seg selv etter i sømmene av og til, og vurdere om systemet er riktig skrudd sammen. Negotia er inne i en sånn prosess nå. De sju regionene diskuterte saken på sine møter i slutten av april.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

DiskusjonsarenaDe sju regionsmøtene er faste formelle samlinger hvert år i april måned. Her fra møtet til Region LKA (landsomfattende- og konsernavdelinger). Foran fra venstre: Forbundsleder Monica A. Paulsen, tillitsvalgte Hege Karita Ottesen og Roger Rønning fra vertsavdelingen Telenor, og første nestleder Eirik Bornø.

Tenker du at organisasjonsstruktur er kjedelige greier? I så fall er du sikkert ikke alene. Forbundets interne beslutningslinjer og demokratiske oppbygging er vel mest for de spesielt interesserte, og neppe noe du som er et vanlig medlem ofrer mye tid på.

Like fullt er det for tiden i sving et organisasjonsutvalg, som akkurat nå preger fokuset i Negotias «styre og stell». Og er du litt nysgjerrig på hva dette handler om, har du muligheten til å få vite litt mer hvis du leser videre i denne artikkelen.

– Må møte endringene

Vi lar forbundsleder Monica A. Paulsen, som leder organisasjonsutvalget, forklare bakgrunnen for og innholdet i det pågående arbeidet:

– Vi har en treårig strategiplan som ble vedtatt på landsmøtet i 2020. Her er det nedfelt mål om både medlemsvekst, medbestemmelse på arbeidsplassene, påvirkning på arbeidsliv og samfunn og mulige samarbeidsallianser for Negotia. For å oppfylle disse ambisjonene handler det om å rigge oss for å møte endringene som skjer og kravene det stiller til oss. Og med dette som utgangspunkt nedsatte forbundsstyret et organisasjonsutvalg tidlig i 2021, sier Paulsen.

Hun forteller at utvalget er sammensatt av en representant for hver av de sju regionene, en fra Negotia Ung og tre fra forbundsstyret; til sammen 11 personer. Mandatet, som også er definert av forbundsstyret, favner bredt.

– I første fase innebærer det utredning av muligheter og trusler knyttet til blant annet organisatoriske og kulturelle forhold, i tillegg til samspillet mellom Negotia og omgivelsene. Alt med tanke på at vi skal være en effektiv organisasjon med best mulig gjennomslagskraft, som løser saker og oppnår resultater for medlemmene. Samtidig må vi ha en struktur som sikrer god representasjon for de medlemsgruppene vi organiserer.

Gruppearbeid i det friGode diskusjoner i strålende vårvær under LKA-møtet på Hotel Son Spa.

«For de av oss som er litt organisasjonsnerder, er engasjement gull verdt. Det er på den måten vi jobber oss fram til de gode løsningene.»

Roger Rønning, avdeling Telenor

– Demokratimodell

Negotia er en demokratisk oppbygd organisasjon, og dagens representasjonsmodell består i henhold til vedtektene av fire nivåer: medlemsklubber, lokalavdelinger, regionsmøte og landsmøte. Organisasjonsstrukturen er en del av det organisasjonsutvalget har satt under lupen.

Materialet som dannet grunnlaget for diskusjonene på vårens regionssamlinger var todelt. På den ene siden var det utarbeidet beskrivelser av de grunnleggende behovene Negotia skal oppfylle som organisasjon; innen områdene medlemsdemokrati, medlemsaktivitet og sosiale behov, medbestemmelse på arbeidsplassen og innflytelse i samfunnet. Møtene diskuterte og leverte innspill på dette.

I tillegg ble det lagt fram følgende fire eksempler på modeller som kan bidra til at de grunnleggende behovene oppfylles:

Eksempel 1

To-nivåstruktur hvor lokalavdelinger og regioner sløyfes, og det etableres direkterepresentasjon fra klubbnivå opp til landsmøtet.

Eksempel 2

Tre-nivåstruktur hvor lokalavdelinger og regioner slås sammen til et nytt geografisk ledd mellom klubbene og landsmøtet.

Eksempel 3

Tre-nivåstruktur hvor lokalavdelinger og regioner slås sammen med et nytt bransjeinnrettet ledd mellom klubbene og landsmøtet.

Eksempel 4

Tre-nivåstruktur hvor avdelinger og regioner slås sammen med et nytt ledd mellom klubbene og landsmøtet, som er innrettet både geografisk og etter bransje.

Alle regionsmøtene diskuterte fordeler og ulemper med de skisserte modellene, og har levert skriftlige innspill til organisasjonsutvalget.

Negotia magasin besøkte møtet i regionen som består av 14 landsomfattende- og konsernavdelinger, forkortet LKA. Disse avdelingene skiller seg fra de øvrige geografisk inndelte ved at de i hovedsak er tilknyttet et konsern og har medlemmer spredt over hele landet. Spørsmålet om organisasjonsmodell skapte betydelig engasjement hos LKA. Og det dominerende synet blant deltakerne var at man ikke kunne se at noen av de skisserte modellene vil fungere bedre enn dagens ordning.

– For omfattende mandat?

Negotia Telenor var vertskap for LKA-møtet, som var lagt tett på den idylliske kystbyen Son i Viken fylke. Avdelingsleder Roger Rønning loset deltakerne ryddig gjennom programmet.

– Dette møtet hadde bare én diskusjonssak på dagsordenen. Men den skapte til gjengjeld stort engasjement. For de av oss som er litt organisasjonsnerder, er engasjement gull verdt. Det er på den måten vi jobber oss fram til de gode løsningene, sier Rønning.

Når det gjelder konklusjonene regionen samlet seg om på møtet, gir han denne kommentaren:

– Personlig vil jeg stille spørsmål om mandatet til organisasjonsutvalget faktisk er for omfattende. Det er mange områder som er brakt inn i utredningen, og kanskje et litt diffust utgangspunkt for noen av dem. Jeg tror ikke møtedeltakerne fikk helt tak i hvorfor det er viktig å endre demokratimodellen for å oppnå et mer slagkraftig Negotia. Og det signalet mener jeg det er viktig at organisasjonsutvalget tar med seg i det videre arbeidet.

– Så vidt jeg forstår vil heller ikke de skisserte organisasjonsmodellene videreføre regionene sånn som i dag, og jeg oppfatter det som et tydelig ønske fra regionen vår at LKA skal bestå, sier Roger Rønning.

Tydeligere medlemsdemokrati

Forbundsleder Paulsen bemerker at de tillitsvalgte selv har pekt på utfordringer med demokratimodellen i dagens struktur, og at dette også er en del av utgangspunktet for saken.

– Vi har gjennomført en undersøkelse blant alle våre tillitsvalgte om deres syn på representasjonsmodellen og strukturen. Svarene der viser at mange etterlyser tydelighet i hvordan medlemsdemokratiet fungerer og hvordan beslutninger tas. Vi har også merket oss et behov, ved at at flere av regionmøtene har etablert en type operative råd eller arbeidsutvalg utenfor dagens formelle struktur. Organisasjonsutvalget tror dette er uttrykk for at det er en positiv bevegelse i forbundet, men også et signal om at dagens struktur ikke treffer godt nok på de behovene vi historisk har lagt til grunn.

– Derfor er det bra at vi får denne diskusjonen nå, både på våre grunnleggende behov og at det i framtiden nettopp bør være tydeligere linjer i strukturen som sikrer like muligheter for alle medlemmene. Det er en ambisjon for utvalget å finne gode løsninger på dette, sier Paulsen.

– Verdifulle innspill

Hun er meget fornøyd med den store diskusjonslysten på årets regionsmøter.

– Det er ingen tvil om at vi har engasjerte tillitsvalgte som bryr seg om forbundet vårt. Og det er et omfattende materiale som er sendt inn fra møtene, med innspill både på de grunnleggende behovene vi skal oppfylle, og om fordeler og ulemper ved mulige organisasjonsmodeller.

– I første omgang skal utvalget levere rapport til forbundsstyret innen utgangen av august. Forbundsstyret vil i sin behandling vurdere den videre prosessen. Det er ikke utenkelig at dette blir en sak på neste landsmøte i november. Jeg takker regionene for et utrolig engasjement og verdifulle innspill, og ser fram til den videre diskusjonen, sier Monica A. Paulsen.

Fakta

Negotias demokratimodell

Den gjeldende, vedtektsfestete demokratimodellen i Negotia har fire nivåer: 1. Klubber/medlemsgrupper. 2. lokalavdelinger. 3. Regionsmøter. 4. Landsmøtet. Alle medlemmer, enten de tilhører en klubb eller står alene, har rett til å delta på lokalavdelingens årsmøter som holdes i februar. På disse velges utsendinger til regionsmøtene i april. Regionsmøtene velger så delegater til det årlige landsmøtet i november.

De stemmeberettigete på landsmøtet består av rundt 80 delegater pluss forbundsstyrets ni medlemmer. Systemet innebærer at ethvert yrkesaktivt medlem i prinsippet har muligheten til å få plass på landsmøtet, som er forbundets øverste beslutningsorgan.

Regionsmøtene

Vedtektsfestete samlinger som holdes hvert år i april. Negotia har sju regioner. Seks av dem er geografisk inndelt: Sør, Vest, Øst, Oslo & omegn, Midt og Nord. Den siste består av 14 landsomfattende- og konsernavdelinger (LKA). Det samlete deltakerantallet på regionsmøtene er rundt 300. Møtene er høringsinstans for saker forbundsstyret jobber med, og velger delegater til landsmøtet. Se beskrivelse ovenfor. I enkelte regioner er det også etablert råd/arbeidsutvalg utenfor den formelle strukturen.