Notabene

Negotia inn i regjeringsoppnevnt bransjeprogram

Nylig nedsatte regjeringen tre nye bransjeprogram hvor målet er å utvikle relevante tilbud innen etter- og videreutdanning. Negotias første nestleder Eirik Bornø representerer YS/Negotia i programmet for jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen.

Representanter. Fra venstre: Espen Lynghaug (NHO Mat og drikke), Endre Lie (Fellesforbundet/LO) og Eirik Bornø (Negotia/YS).

Foto: Terje Bergersen.

Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Det er i alt 11 slike bransjeprogrammer i 2022.

Om jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen skriver regjeringen på sin nettside:

Næringene har ulike kompetansebehov, som drives av ny teknologi, klimaendringer og miljøhensyn. Det er særlig behov for kompetanseutvikling innen digitale verktøy, presisjonslandbruk og de muligheter som ligger i ny teknologi. Det er behov for utdanning og kurs på alle utdanningsnivåer og i hele landet.

Negotia har flere medlemsgrupper innen landbruksrelatert virksomhet, blant annet i Tine-konsernet.

– Det er veldig interessant for oss å få en plass i dette nye bransjeprogrammet. Da kan vi være med og legge grunnlaget for at det gis relevante tilbud om videreutdanning som sikrer både de ansattes og næringenes kompetansebehov, sier Eirik Bornø.

Bransjeprogrammene er et spleiselag. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal drive og utvikle relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid, skriver regjeringen.