Lønn og tariff

Hovedoppgjøret så langt

I årets hovedoppgjør mellom arbeidslivspartene forhandles det om både lønn og avtalenes innhold. Noen tariffområder er ferdige. Andre står for tur til høsten. Her er en oversikt over situasjon så langt i Negotias tariffverden.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

KravutvekslingRepresentanter fra Negotia/YS og Virke under forhandlingene i årets hovedoppgjør. Rådgiver Anne-Lende Gabrielsen (Negotia) og forhandlingsleder Torgeir Kroken (Virke) utveksler krav.

Frontfaget – det vil si Fellesforbundet i LO på arbeidstakersiden og landsforeningen Norsk Industri i NHO på arbeidsgiversiden – åpnet ballet i mars. Etter brudd med påfølgende mekling, kom frontfagsoppgjøret i havn med en økonomisk ramme beregnet til 3,7 prosent – 0,4 prosentpoeng over anslaget for den forventete prisveksten i 2022.

Negotia forholder seg til tariffmotpartene Virke, Spekter og NHO. Nedenfor ser du hvordan det ligger an med disse.

Virke

Sentrale forhandlinger mellom Negotia og Virke startet 4. april. Etter at LO-forbundet Handel og Kontor (HK) gikk til brudd noen dager senere, ble det pause i Negotias forhandlinger. Disse ble tatt opp igjen 5. mai. Resultatet ble blant annet som følger:

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 1,50 per time gjeldende fra 1. april. Minstelønnssatsene økes tilsvarende. Trinnene 5 og 6 i minstelønnstabellen har tidligere fått garantiregulering fra 1. februar på 5 kroner per time. Disse to trinnene får dermed en total økning i år på kr. 6,50 per time.

  • Tariffestet full lønn under sykdom for alle fast ansatte i minst tre måneder i løpet av et kalenderår. Dette innebærer at også de som har lønn utover 6G (seks ganger folketrygdens grunnbeløp – for tiden 638 394 kroner) heretter får full lønn under sykdom i minst tre måneder. Alle som tjener mindre enn 6G har allerede full lønn under sykdom.

  • Det er tatt inn ny tekst i tariffavtalen om likestilling og ikke-diskriminering. I tillegg er det gjort oppdateringer i bilaget om fjernarbeid (hjemmekontor).

  • Det tidligere bilaget om lærlinger er erstattet med et nytt, og det er kommet inn et nytt bilag om faglærte.

  • Oppdatert bestemmelse om pensjon som blant annet innebærer at partene en gang i hver tariffperiode skal gjennomgå de etablerte bedriftsordningene, og drøfte behovet for endringer.

Lønnsresultatene framforhandlet sentralt gjelder kun for Funksjonæravtalen. Det øvrige gjelder for både Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale.

Det skal i tillegg føres lokale lønnsforhandlinger på den enkelte bedrift i henhold til avtalenes bestemmelser om dette.

Spekter

Delegasjon. Negotias delegasjon i Spekter-oppgjøret. Fra venstre: 1. nestleder Eirik Bornø, spesialrådgiver Synnøve Lohne Knutsen og rådgiver Bjørn Erik Engvin.

Foto: Liv Hilde Hansen.

De innledende forhandlingene på dette området foregår mellom YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Oppstart var 5. april, og partene kom til enighet dagen etter. Fra resultatet nevnes følgende:

  • Det gis et generelt lønnstillegg på 7800 kroner – før lokale forhandlinger.

  • Kronetillegget som det er enighet om blir altså ikke det endelige resultatet, men er en minimumssikring. Det følges opp med lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Deretter avsluttes tariffoppgjøret i sentrale forhandlinger.

  • Partene er enige om at det under de lokale forhandlingene skal legges vekt på likestilling/likelønn og at det skal tilrettelegges for likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov.

  • Det er tatt inn ny tekst i tariffavtalen om likestilling og ikke-diskriminering.

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av lønnsdelen av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene finner sted senere.

NHO

Handelsoverenskomsten mellom Negotia og NHO, som er en ny avtale, skal etter planen forhandles i juni. Det samme gjelder Bilselgeravtalen og Taxioverenskomsten. Ingen av disse oppgjørene er i mål når magasinet går i trykken (ultimo mai). Oppgjøret knyttet til Oljeoverenskomsten er forskjøvet til høsten. Forhandlingene om de to store tariffavtalene med NHO er også lagt til høsten. For Funksjonæravtalen er 14. og 15 september satt av, og for Selgeravtalen 20. september.

Bortsett fra Handelsoverenskomsten forhandles lønn i all hovedsak lokalt på overenskomstene med NHO. Noen av medlemsgruppene er allerede ferdig med lønnsforhandlingene på sine bedrifter. Andre holder på akkurat nå, eller er i full gang med forberedelsene.

Ifølge avtalenes bestemmelser skal de lokale lønnsforhandlingene være avsluttet innen 15. september.

Info

Send lønnsrapport

Resultatene fra de lokale lønnsforhandlingene i klubbene skal rapporteres inn til Negotias administrasjon. Skjema finnes under fanen lønns og arbeidsvilkår. Resultatene legges fortløpende inn i lønnsbarometeret på Min side.

TIPS

Følg lønnsbarometeret

Her vil du finne tall fra de lokale lønnsforhandlingene blant Negotias medlemsgrupper. Det legges inn gjennomsnitt samt høyeste og laveste verdier fra oppgjørene, sortert på avtaleområde og bransjer. For at statistikken skal vise et mest mulig riktig bilde, er det viktig at resultatene fra alle lønnsoppgjør rapporteres inn.