Lønn og tariff

Den historiske streiken

Ingen trodde for alvor at det skulle skje. Det er jo et mellomoppgjør. Så ble det likevel meklingsbrudd og arbeidskonflikt. I Negotia var det medlemmene i Felleskjøpet Agri som måtte ikle seg gul-grønne vester og ta oppstilling som streikevakter utenfor arbeidsgiverens lokaler. De gjorde det med stil!

Tekst og foto:
Terje Bergersen

STILTE OPP. - Ingen synes streik er morsomt, men nå er vi i denne situasjonen, og da stiller vi opp for en viktig sak. Tillitsvalgt Karina Steen (foran) ved Felleskjøpet i Drammen. De øvrige fra venstre: Hallgjerd Seim Paulsen, Hilde Helene Flaten, Sigurd Kongsjord og Tom Erik Thomassen.

Ikke på mange, mange tiår hadde lønnsforhandlingene mellom YS/LO og NHO i et mellomoppgjør ført til en streikesituasjon. Men i år skjedde det, altså. Kanskje lå det i kortene, siden de to foregående årene endte med reallønnsnedgang for de fleste arbeidstakere. Enda et år med tillegg som ville blitt spist opp av prisøkningen, var utenkelig.

Forventet prisvekst i 2023 var før oppgjøret startet satt til 4,9 prosent, ifølge Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). (Nå justert, se ramme). Skulle det være noen mulighet for enighet når YS og LO møtte NHO til det såkalte frontfagsoppgjøret, måtte resultatet overgå dette tallet. Frontfagsforhandlingene er alltid startskuddet for lønnsoppgjørene, og omfatter store grupper innenfor den konkurranseutsatte industrien. Resultatet herfra danner en norm for de øvrige tariffområdene som forhandler seinere. At oppgjøret gikk til mekling var så å si etter boka, men resten var det ikke.

Lekkasjer fra meklingen

Da Riksmekleren på ettermiddagen søndag 16. april informerte om at meklingen ikke hadde ført fram, og at streiken var et faktum fra dagen etter, visste ingen utenom delegasjonsmedlemmene hvor langt fra hverandre partene sto ved bruddet. Slikt er strengt taushetsbelagt informasjon som ikke skal ut i offentligheten. Påståtte lekkasjer kom likevel ut, og de tilsa at den siste skissen fra Riksmekleren, som NHO hadde godtatt, innebar en ramme på 5,2 prosent. YS og LO meldte uansett at tilbudet alt i alt ikke var godt nok.

LO er den absolutte storebror i frontfagsoppgjøret, og tok i første streikeuttak ut over 23 000 medlemmer. YS tok ut 1450, blant disse 100 Negotia-medlemmer i Felleskjøpet Agris butikker, omfattet av Handelsoverenskomsten med NHO. Med slike tall samlet sett, snakker vi storstreik! Og når det legges til at det allerede mens meklingen pågikk ble varslet ytterligere uttak av rundt 16 000 ansatte, blir det dimensjoner over saken.

«Det er jo helt reelt at vi har fått dårligere råd på grunn av lave lønnstillegg over flere år, og ikke minst de kraftige prisøkningene på det meste av det vi trenger til daglig.»

Hovedtillitsvalgt Ann Kristin Sønmør Nygaard

Standhaftighet og tydelig tale

Tidlig på streikens første dag møtte Negotia Magasin medlemmene ved Felleskjøpets butikkutsalg i Drammen. De var i ferd med å rigge seg til med Negotia-flagg, markeringsbanner og campingstoler, og virket svært så klare for innsats. Tillitsvalgt Karina Steen ga denne kommentaren:

– Vi trodde ikke det skulle bli streik, det må jeg si, og ingen synes at dette er morsomt. Men nå er vi i denne situasjonen, og vi stiller opp for en viktig sak.

For Felleskjøpet kom konflikten midt i en svært hektisk periode. I Drammen var det planlagt flere spesialaktiviteter den aktuelle uka, så konflikten ga betydelige konsekvenser. Hestekveld med 80 kunder påmeldt og stor vårdag påfølgende lørdag sto i fare for å bli avlyst.

Seinere i uka var magasinet innom lokasjonen på Kløfta, hvor holdningen var like standhaftig og klar. Hovedtillitsvalgt Ann Kristin Sønmør Nygaard var tydelig i talen:

– Det er jo helt reelt at vi har fått dår-ligere råd på grunn av lave lønnstillegg over flere år, og ikke minst de kraftige prisøkningene på det meste av det vi trenger til daglig. Jeg kjenner til og med folk som må ta ungene sine ut av idrettsaktiviteter og annet, fordi de ikke har råd lenger.

Selv om streikeuttaket i Negotia var beskjedent målt mot totaliteten i konflikten, var det stort trykk fra media knyttet til Felleskjøpets butikker. Det ble registrert flere hundre medieoppslag i sakens anledning.

– Et historisk resultat

Hovedkravene YS både gikk ut med og holdt høyt hevet gjennom forhandlinger, mekling og streikedager, var konsentrert om disse tre punktene:

  • Økt kjøpekraft.

  • Ansatte skal ha sin andel av verdiskapningen i bedriftene.

  • Lavlønte skal sikres anstendige tillegg.

Før andre streikeuttak, som etter planen skulle iverksettes etter fire dager, ble det kontakt mellom partene. Innen kvelden var omme var det på plass en løsning som også YS og LO kunne gå med på. Rammen var fortsatt på 5,2 prosent, men innretningen var til å akseptere, blant annet med en bedre balanse mellom sentrale og lokale tillegg.

Da det hele var i havn ga Negotia-leder Monica A. Paulsen denne kommentaren:

– Nå har vi oppnådd et historisk resultat. Det har aldri blitt gitt et større sentralt tillegg i et mellomoppgjør. Jeg vil særlig rette en stor takk til våre medlemmer i Felleskjøpet Agri for den innsatsen de har lagt ned gjennom disse fire dagene. Det er tøft å stå streikevakt, men de har stilt opp med godt humør.

Fortsetter med lokale forhandlinger

I kroner og øre betyr resultatet blant annet en generell lønnsøkning på 7,5 kroner per time, det vil si 14 625 kroner per år, og at lavlønte gis ytterligere 3 eller 4 kroner. I tillegg skal det forhandles lokalt i de enkelte virksomhetene.

Negotias tariffavtaler berørt av oppgjøret er: Handelsoverenskomsten, Oljeoverenskomsten, Taxioverenskomsten og Bilselgeravtalen. Forbundets største tariffavtaler med NHO, Funksjonæravtalen og Selgeravtalen, er ikke en del av mellom-oppgjøret. Her er det utelukkende lokale lønnsforhandlinger.

Detaljer om tariffoppgjøret er å finne på www.negotia.no , under menyvalget lønns- og arbeidsvilkår.

INFO

OBS! Nytt prisvekstanslag

Ved regjeringens framleggelse av revidert nasjonalbudsjett i mai var anslaget for prisvekst i 2023 justert opp til 5,4 prosent. Dvs. et halvt prosentpoeng høyere enn det som var utgangspunktet før årets sentrale tariffoppgjør.