Arbeidsliv og samfunn

Negotias tillitsvalgte lykkes

I årets tillitsvalgtundersøkelse kommer det fram at Negotias tillitsvalgte først og fremst ønsker å påvirke beslutninger på egen arbeidsplass. Og ikke minst – de lykkes godt med dette. I en tid der medbestemmelse på arbeidsplassen generelt virker å være på vikende front, er dette svært oppløftende funn.

Tekst:
Håkon Åsenden,
leder for organisasjons- og kompetanseavdelingen i Negotia

PULSMÅLERE. Håkon Åsenden og Nina Harbo i organisasjons- og kompetanseavdelingen, er sentrale i gjennomføringen av den årlige undersøkelsen blant Negotias tillitsvalgte.

Foto: Terje Bergersen

Negotia er en moderne fagforening som vektlegger samarbeid og konstruktiv dialog mellom partene på arbeidsplassen. Vår antakelse er at dette er en styrke både lokalt og sentralt, og at denne tilnærmingen bidrar til at våre tillitsvalgte ofte finner gode løsninger sammen med arbeidsgiverne sine.

Rammevilkårene utfordres

Negotia Magasin har tidligere skrevet om Fafo-rapporten «Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning» lagt fram i 2021. Denne viser blant annet at medvirkningen gjennom de bedriftsdemokratiske ordningene ikke utnyttes godt nok, og gir bekymring for utviklingen knyttet til ansatte og tillitsvalgtes medbestemmelse. Samtidig opplever vi et arbeidsliv der endringstakten blir stadig høyere, og hvor mange kjenner på et økende press og effektiviseringsjag. Kombinasjonen av dette skaper utfordrende rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet.

Med dette som bakteppe er det tilsvarende hyggelig å registrere at Negotias tillitsvalgte lykkes godt med partssamarbeidet på arbeidsplassene. I årets undersøkelse svarer nemlig 8 av 10 at deres medbestemmelse er enten økt eller uendret de siste tre årene. I tillegg er det nesten dobbelt så mange som opplever økende grad av medbestemmelse, som de som opplever synkende. Dette er sterke tall. Samtidig ønsker vi selvfølgelig at alle tillitsvalgte skal ha en opplevelse av økt medbestemmelse. Derfor er det interessant å vite mer om hva som kjennetegner arbeidssituasjonen til tillitsvalgte som lykkes.

Medvirkning og trivsel henger sammen

Undersøkelsen viser at det å ha reell medvirkning på arbeidsplassen både er en viktig motivasjonsfaktor og en forutsetning for at tillitsvalgte skal trives i vervet. Og det er interessant å merke seg at det her er snakk om en toveis virkning: Medvirkning gir trivsel og trivsel gir medvirkning. Det henger altså sammen.

Andre faktorer som ifølge undersøkelsen er viktige for tillitsvalgtrollen, oppgis å være:

  • Gjensidig tillit i samarbeidet med ledelsen.

  • Mulighet til å samarbeide og utvikle nettverk med andre tillitsvalgte, både i Negotia og i andre forbund.

  • Mulighet til å tilegne seg kompetanse og personlig utvikling gjennom kurs og konferanser.

«Kurs gir kompetanse, kompetanse gir medvirkning og medvirkning gir trivsel.»

Kursing er en nøkkel

Et av fem delmål nedfelt i Negotias strategiske plan er å ha tillitsvalgte med en sterk posisjon og innflytelse på egen arbeidsplass. For å oppfylle dette tilbyr forbundet en omfattende kurspakke med både introduksjon, grunnopplæring og fordypning. Hensikten er å gi de tillitsvalgte den kompetansen og verktøyene de trenger for å kunne utøve rollen på en god måte.

På dette området viser funnene i årets undersøkelse det samme som før, nemlig at tillitsvalgte som har benyttet seg av kompetansetilbudet klarer seg bedre enn de som ikke har det. Andelen som opplever «ganske» eller «svært stor» grad av medbestemmelse på egen arbeidsplass er dobbelt så høy blant dem som har gjennomført kurs. Her kommer også det med trivsel inn, ved at 9 av 10 tillitsvalgte som har gått kompetanseprogrammet svarer at de trives enten godt eller svært godt i vervet, mot 5 av 10 blant dem som ikke har tatt kurs. Denne forskjellen er vesentlig og forteller oss hvor viktig kursing er: Kurs gir kompetanse, kompetanse gir medvirkning og medvirkning gir trivsel.

Tillitsvalgthverdagen vil variere fra sted til sted og fra år til år. Likevel er det er grunn til å la seg begeistre av funnene som er framhevet i denne artikkelen. De tillitsvalgtes arbeid og resultater ute på virksomhetene er helt avgjørende for styrken og kvaliteten i organisasjonen. Og når vi vet mer om hva som gjør at enkelte lykkes spesielt godt, vet vi også bedre hvor ressursene bør settes inn. Takk til alle som svarte på årets undersøkelse.

Artikkelen er tilrettelagt i samarbeid med redaksjonen.

FAKTA

Hovedfunn i tillitsvalgtundersøkelsen 2023

  • 8 av 10 opplever at deres medbestemmelse enten er økt eller uendret de siste tre årene.

  • Det er dobbelt så mange som opplever økende grad av medbestemmelse enn de som opplever synkende.

  • Reell medvirkning på arbeidsplassen er en viktig forutsetning for trivsel i vervet som tillitsvalgt.

  • Mulighet for kompetansepåfyll og personlig utvikling er viktig.

  • Tillitsvalgte som har gått kurs klarer seg bedre i vervet enn de som ikke har det.

Årlig undersøkelse

Det er cirka 1100 personer registrert med tillitsverv i Negotias medlemsregister. Tillitsvalgtundersøkelsen 2023 gikk ut til alle disse. 361 svarte, noe som tilsvarer 33 prosent. Undersøkelsen inneholder cirka 30 spørsmål om aktuelle forhold knyttet til medlemskap og klubbaktivitet – med motivasjon, opplevelse av medbestemmelse og kompetanse som hovedtemaer.

Negotias plan er å gjennomføre dette årlig etter samme mal, slik at man får materiale som dokumenterer utviklingen i organisasjonen.