Notabene

Utreder styrket vern mot nattarbeid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nylig nedsatt et utvalg som skal utrede styrking av vernet mot nattarbeid og alenearbeid for ansatte i varehandelen. Negotia er representert i utvalget ved 2. nestleder Trond Vegard Sæle.

VIKTIG FOR MEDLEMMENE. – Vi har mange medlemmer i varehandelen, og vet at det er behov for et bedre regelverk om kvelds- og nattarbeid, sier utvalgsmedlem Trond Vegard Sæle.

Foto: Terje Bergersen

Utvalgsarbeidet er en oppfølging av stortingsvedtak hvor regjeringen bes om å nedsette et utvalg for utredning som nevnt over. Vedtaket peker på at det må sikres at ansatte i varehandelen er tilstrekkelig beskyttet av arbeidsmiljølovens bestemmelser om kvelds-, helge- og nattarbeid.

I mandatet for utredningene, framheves det at utvalget skal:

  • Kartlegge omfanget av og innholdet i nattarbeid, alenearbeid og helgearbeid i varehandelen og tilknyttet virksomhet.

  • På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget vurdere behovet for endringer i regelverk eller andre tiltak, og legge fram forslag for å ivareta hensynet til arbeidstakeres vern ved kvelds-, helge- og nattarbeid.

  • Rette særskilt oppmerksomhet mot nattarbeid, og arbeidstakere som arbeider alene om natten, og ta utgangspunktet i at dette er regelverk som er fastsatt av hensyn til vern av arbeidstakere.

  • Beskrive dagens reguleringer av arbeidstid i tariffavtaler og hvordan arbeidstakernes medvirkning og medbestemmelse ved natt- og alenearbeid ivaretas, samt vurdere i hvilken grad avtalereguleringer kan gi hensiktsmessige løsninger på dette området.

  • Vurdere hvilke konsekvenser ev. endringer i reguleringene kan ha på andre samfunnsområder.

Trond Vegard Sæle ser fram til å starte arbeidet.

– Det er utrolig spennende at Negotia får muligheten til å bidra inn i dette viktige utvalgsarbeidet for å styrke vernet mot kvelds- og nattarbeid for arbeidstakere i varehandelen. Vi har mange medlemmer i bransjen, og vet at det er behov for et utvidet regelverk på dette området, sier Sæle.

Fra arbeidstakersiden er Negotia og LO-forbundet Handel og Kontor representert i utredningsarbeidet. Fra arbeidsgiverne deltar Virke og NHO. Utvalget skal legge fram sine forslag i en rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet innen 1. juni 2024.