Lønn og tariff

Snakk om lønn – det lønner seg

Lønnsnivået i private virksomheter varierer stort og vi ser stadig eksempler på lønnsmessige skjevheter ute i virksomhetene. Ett eksempel er der medlemmer med lang erfaring blir satt til å lære opp nyansatte og kommer dårlig ut i en lønnssammenlikning. I andre enden av skalaen ser vi eksempler på at unge, nyutdannete ansettes på svært lav lønn, da de ikke tør å forhandle opp startlønnen sin.

Tekst:
Anne Kathrine Nordvang,
rådgiver i arbeidslivsavdelingen, Negotia

Åpenhet om lønn

Mange arbeidsgivere gir inntrykk av at lønn er hemmelig og ikke bør snakkes om. I privat sektor har tillitsvalgte innsyn i medlemmenes lønn, men utover det kan man som arbeidstaker kun be om innsyn i lønn dersom man mistenker diskriminering ved lønnsfastsettelse. Det er verdt å merke seg at en «følelse» av urettferdig behandling eller «trynetillegg» ikke gir rett til innsyn i lønn.

Selv om man ikke har krav på innsyn i lønn, så er det fullt lov å snakke med kolleger om lønn. Ifølge Europakommisjonen vil åpenhet om lønn trolig være med på å styrke prinsippet om lik lønn for likt arbeid, og for arbeid av tilsvarende verdi. Kommisjonen mener også at lønnsforskjeller som skyldes diskriminering (det være seg bevisst eller ubevisst), kan motvirkes ved hjelp av åpenhet om lønn.

Individuell avlønning

Det er viktig å ha i bakhodet at lønn er et individuelt gode. Det vil si at når arbeids-giver vurderer lønnen din vil de blant annet se hen til kompetanse, ansvar, erfaring, innsats og ansiennitet. Slike vurderinger kan medføre saklige ulikheter mellom ansatte. Samtidig vil mange arbeidsgivere være opptatt av at de ansatte trives på jobb og at de opplever rettferdighet.

Hvis du er usikker på om du er riktig plassert lønnsmessig, kan du snakke med tillitsvalgte. Du kan også sjekke Negotias lønnskalkulator. Lønnsstatistikk gir deg en pekepinn på hva din «markedsverdi» er nå. Lønnsstatistikken gir en indikasjon på hvor mye du bør tjene og er et godt redskap for å se hvordan du ligger an i forhold til andre i tilsvarende stillinger. Dersom det er stor lønnsforskjell, tenk igjennom om det kan være en saklig grunn til det.

Tariffavtale gir rett til lønnsforhandlinger

Dersom man er dekket av tariffavtale gjennom Negotia på jobben vil lokal tillitsvalgt forhandle lønn for alle medlemmene en gang i året.

Tillitsvalgt forhandler lønn for medlemmer av Negotia-klubben som helhet, og forhandlingsresultatet er basert på lønnsmassen til medlemmene. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere hva den enkelte bør få i lønnstillegg dersom det skal gis individuelle tillegg. Vurderingskriterier som legges til grunn for en slik lønnsfastsettelse skal drøftes med tillitsvalgt og gjøres kjent for de ansatte.

Det er som regel bare én situasjon hvor du selv er i posisjon til å forhandle om egen lønn, og det er ved nyansettelse. Det kan derfor være smart å bytte jobb noen ganger i løpet av et langt arbeidsliv.

Er man ikke dekket av tariffavtale gjennom jobben, har man med andre ord ikke krav på lønnsforhandlinger, ei heller lønnssamtale. Uten tariffavtale er det arbeidsgiver alene som bestemmer lønnen din og de trenger strengt tatt ikke å diskutere det med noen. Heldigvis legger mange arbeidsplasser uten tariffavtale likevel til rette for dialog med sine ansatte om lønn.

Vi råder uansett alle til å be om en lønnssamtale med sjefen.

Gode forberedelser er viktig. Tenk nøye gjennom hvorfor du er viktig for arbeidsgiver (...) Legg vekt på hva du har bidratt med av verdi for virksomheten gjennom det siste året

Lønnssamtale

En lønnssamtale er ikke det samme som en lønnsforhandling. En lønnssamtale er en samtale mellom deg og din leder om lønn og lønnsutvikling. Målet er ikke å komme til enighet om ny lønn, men å ha en god dialog om hvorfor du har den lønnen du har og hva som skal til for å påvirke egen lønn. Selv om dere i denne samtalen ikke skal komme frem til et resultat, er lønnssamtalen likevel et godt virkemiddel for å påvirke lønnsutviklingen.

Dersom Negotia har tariffavtale der du jobber så har du rett til å kreve en lønnssamtale. Du har spesielt gode argumenter til en lønnsøkning dersom du har fått mer ansvar og mer krevende oppgaver i stillingen.

Gode forberedelser er viktig. Tenk nøye gjennom hvorfor du er viktig for arbeidsgiver. Tenk ut ifra virksomhetens mål og strategier og legg vekt på hva du har bidratt med av verdi for virksomheten gjennom det siste året, og kanskje noe om hva du skal bidra med i tiden fremover. Fremhev holdninger, handlinger og resultater. Økte utgifter og høy prisstigning er noe folk flest kjenner på, og hører ikke hjemme i denne samtalen. Hold fokus på hvorfor du er viktig for arbeidsgiver og hvorfor de bør verdsette deg som arbeidstaker.

Lønnspolitikk

Mange virksomheter har en lokal lønnspolitikk med retningslinjer og vurderingskriterier som legges til grunn for lønnsfastsettelsen. Kriteriene sier noe om hvilke kvaliteter arbeidsgiver vektlegger i sin vurdering.

Dersom det finnes en kjent lønnspolitikk bør du bruke den aktivt i lønnssamtalen, og vise til at det er samsvar mellom virksomhetens utvikling og behov for dine arbeidsoppgaver, din innsats og dine resultater. Dette vil trolig være av stor betydning for at din leder mener du er verdt høyere lønn.

Tips og råd til den gode lønnssamtalen

Mange kvier seg for å be om en lønnssamtale med sin leder. Her skal vi derfor gi deg noen tips og råd til hvordan du kan forberede deg til, og gjennomføre, en slik samtale.

Utgangspunktet er at lønnsdifferensiering mellom arbeidstakere som har stilling av lik verdi, skal foretas så rettferdig som mulig basert på stillings- og ytelsesvurdering. Sett i lys av dette vurderer arbeidsgiver som regel lønn i lys av: kompetanse, dyktighet, arbeidsinnsats, erfaring og stillingens ansvars- og arbeidsområde samt den enkeltes utvikling siden forrige vurdering.

Hvordan bør du forberede deg?

Forbered sjefen din på at du ønsker å snakke om lønn. Tenk at dette skal være en hyggelig samtale.

Lag en oversikt over hva du ønsker å snakke om. Forbered deg godt. Gå gjennom tilbakemeldinger du har fått. Sjekk din kompetanse. Skriv en liste over alt du har fått til. Sørg for en ryddig og strukturert samtale.

Fremhev dine resultater, det har bedre effekt enn å bli personlig. Ikke bland privat-økonomien din inn i dette. Vær sannferdig og tålmodig. Gode samtaler kan over tid gi utslag i bedre lønn.

Tenk at du leverer en bestemt tjeneste for arbeidsgiver. Hvor mye er arbeidsgiver villig til å betale for den tjenesten de kjøper av deg? Er det noe du kan gjøre for å få en bedre lønnsutvikling fremover?

Lykke til i årets oppgjør!

SNAKKET OM LØNN. Rådgiver Anne Kathrine Nordvang (artikkelforfatter) og advokat Nils Blomhoff i forbindelse med digital lønnskonferanse for medlemmene sendt fra Negotias Studio i Oslo i mai.

Foto: Terje Bergersen

TIPS

Ting å tenke på før den individuelle lønnssamtalen

Kompetanse

 • Har det skjedd endringer i din kompetanse siden forrige vurdering? (kurs, videreutdanning, læring gjennom nye arbeidsoppgaver, intern opplæring osv.)

 • Har du kompetanse som er avgjørende for arbeidsgiver i fremtiden?

 • Er du flink til å dele kompetanse med dine kolleger?

Dyktighet

(Prøv å vurdere deg selv sett fra andres ståsted)

 • Har du møtt de forventninger som stilles til deg?

 • Har du gjort noe som er viktig for arbeidsgiver? (Bidratt i viktige prosjekter el.)

 • Jobber du raskere?

 • Leverer du arbeid av høyere kvalitet?

Arbeidsinnsats

(også sett opp mot arbeidsmiljøet)

 • Er du tilpasningsdyktig i forhold til endringsprosesser? (tar du i bruk ny teknologi, nye måter og arbeide på osv.)

 • Viser du initiativ og kommer med forslag til endringer?

 • Støtter og hjelper du kolleger?

 • Tar du initiativ til eller deltar i sosiale aktiviteter?

 • Hvordan bidrar du til et godt arbeidsmiljø?

Stillingens ansvars- og arbeidsområde

(Både faglig ansvar og ledelse)

 • Har din arbeidssituasjon endret seg?

 • Har du fått nye og mer krevende oppgaver?

 • Har du fått mer ansvar? (eks. prosjektansvar, fagansvar, blitt teamleder osv.)

Listen er ikke uttømmende og kanskje noen av punktene ikke er relevante i ditt arbeidsforhold. Det viktigste er at du forbereder deg godt og har et klart bilde av hvorfor du er viktig for arbeidsgiveren din.