Organisasjon

Bred diskusjon om nåtid og framtid

Møter i Negotias sju regioner ble gjennomført etter god tradisjon i våres Til diskusjon blant de til sammen rundt 225 deltakende tillitsvalgte, var spørsmålet om ny organisasjonsstruktur samt utvikling av strategi for den kommende treårsperioden.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

VERTSKAP I SOGNDAL. Regionene Midt og Vest holdt sitt møte i Sogndal, med Fjordane og Nordmøre og Romsdal som vertsavdelinger. Fra venstre: Egil Kirkebø og Daniel Nedrelid fra Fjordane, Henny Eidem og Jonny Asbjørn Strømme fra Nordmøre og Romsdal.

Negotia har gjennom en tid utredet spørsmålet om å gjøre endringer i hvordan organisasjonen er bygget opp. Per i dag er det fire ledd; klubber, lokalavdelinger, regionsmøter og landsmøtet. Oppdraget landsmøtet i fjor høst ga forbundsstyret, var å se videre på en mulig tredelt modell, hvor lokalavdelingene og regionsmøtene transformeres til ett nytt mellomledd.

Treårige strategiplaner ligger til grunn for den virksomheten forbundet utøver. Den eksisterende planen gjelder ut dette året, og arbeidet med å utforme en ny for neste periode er godt i gang. Både denne og ovennevnte sak lå til diskusjon på årets regionsmøter.

Vi har bedt lederne for en av avde-lingene i hver region om kommentarer til diskusjonene. Les hva de sier. Se også nærmere om nåværende organisasjons-struktur og strategipunkter i faktarammen til slutt.

I tillegg til å be om kommentarer om møtene generelt, stilte vi disse to spørsmålene:

  1. Hva tenker du om en eventuell tredelt organisasjonsstruktur i framtida?

  2. Hva mener du er de viktigste prioriteringene Negotia skal ha i sin strategi?

INFO

Regionsmøtene

Holdes årlig i april måned, og samler representanter fra lokalavdelingene i sine nedslagsfelt. Det er sju regioner, seks av dem geografisk inndelt: Øst, Oslo, Sør, Vest, Midt og Nord. Den sjuende har benevnelsen LKA (Landsomfattende- og konsernavdelinger). Regionsmøtene er høringsinstans for saker forbundsstyret ønsker innspill på, men kan også sette opp egne temaer. Deltakerantallet er totalt cirka 225 tillitsvalgte.

Regionene Vest og Midt

Etter suksess med felles møte for første gang i fjor, valgte Vest og Midt samkjøring også i år. Stedsvalget falt på Sogndal, den vakre vestlandsbygda langt inne en arm av Sognefjorden. Denne gangen stilte Nord-møre og Romsdal og Fjordane som vertsavdelinger. Deltakerantallet var på rundt 55 tillitsvalgte. (Magasinet var også til stede på dette møtet).

Jan Arve Torgersen, leder avd. Haugesund (Vest):

– Jeg synes møtet var velorganisert og bra, og opplegget med flere regioner på samme møte er noe vi bør fortsette med. Det fungerte også fint med det nye digitale verktøyet hvor innspillene fra gruppearbeidene ble lagt rett inn i portalen. Da slapp vi alle gjentakelsene som gjerne kommer når seks grupper skal oppsummere i plenum.

Torgersen er positiv til å se på endringer i organisasjonsstrukturen, men opptatt av at den nærheten til medlemmene som lokalavdelingene står for i dag, ikke må bli skadelidende.

– Det er positivt å diskutere nye løsninger, og det kan godt hende vi finner en modell som fungerer bedre enn i dag. Men, jeg har litt utrygghet for at større enheter kan skape mer avstand til medlemmene. Her i Haugesund er vi opptatt av å skape tilhørighet gjennom avdelingsarbeidet. Vi har gjerne to arrangementer i året, med ganske god deltakelse. Jeg vil også si at vi har diskutert denne saken ganske lenge nå, og det er på tide at vi nærmer oss noe mer konkret.

Avdelingslederen er klar i synet på hva som er viktigst i strategiarbeidet.

– Vi må ha vekst, sånn at vi har noe å bygge framtida på. Og så er kompetente tillitsvalgte med innflytelse på egen arbeidsplass alfa og omega. Kurs og tillitsvalgtopplæring må derfor prioriteres høyt.

Egil Ove Farstad, leder avd. Sunnmøre (Midt):

– Dette var andre gangen jeg deltok på regionsmøtet, så jeg har ikke opplevd at Midt har gjennomført det alene. Jeg synes uansett det er fint at vi arrangerer sammen med Vest, det er bra at vi er flere på møtet. Opplegget var bra, men jeg mener at saksgrunnlagene som Negotia sentralt utarbeidet, kom rimelig seint. De var ikke klare før et par dager på forhånd, og da blir det liten tid til forberedelse.

Når det gjelder diskusjonen om mulig tredelt organisasjonsstruktur, gir Farstad denne kommentaren:

– Jeg kunne ønsket meg et tydeligere utgangspunkt for hvorfor organisasjonsstrukturen diskuteres; hva som er de største utfordringene med dagens modell osv. Det skal sies at jeg ikke kjenner historien så godt, da jeg bare har vært medlem siden høsten 2021 og aktiv i styret til avdeling Sunnmøre fra i fjor. Men, det var en dominerende oppfatning i gruppa jeg deltok i at det er viktig å beholde den lokale nærheten til medlemmene. Det er ikke så lett å se hvordan det skal skje hvis lokalavdelingene legges ned.

– På strategisiden vil jeg framheve kompetente tillitsvalgte, tilfredse medlemmer og vekst som de viktigste prioriteringene. Negotia som samfunnspolitisk aktør kan vi gjerne tone ned, vi blir for små i den sammenhengen.

«Det var en dominerende oppfatning i gruppa jeg deltok i at det er viktig å beholde den lokale nærheten til medlemmene. Det er ikke så lett å se hvordan det skal skje hvis lokalavdelingene legges ned.»

Egil Ove Farstad, avd. Sunnmøre

Region Nord

Denne regionen står i en særstilling når det gjelder geografi. Fem lokalavdelinger dekker hele det langstrakte området fra nederst i Nordland til øverst i Troms og Finnmark fylker, og i tillegg Svalbard. Her snakker vi store avstander og mange steder langt mellom folk. Drøyt 20 tillitsvalgte var med på årets møte, som vertsavdeling Salten hadde lagt til Hotel Ramsalt i Bodø.

Dag-Vidar Nilsen, leder avd. Helgeland:

– Som vanlig fikk vi til et godt møte med en fin og livlig gjeng. Det var spesielt hyggelig at det var med noen helt nye. Avdeling Salten sørget for en ryddig gjennomføring, og det var også fint å ha med folk fra administrasjonen som hjalp oss med noen av sakene. Den nye digitale portalen hvor saksdokumentene var samla og som ble brukt i arbeidsprosessen, fungerte kjempebra.

Nilsen mener at diskusjonen om ny struktur er viktig, og at man må være positiv til å se på mulige forbedringer.

– Vi kom ikke opp med noe forslag til hvordan en tredelt organisasjonsstruktur kan se ut i praksis, men min opplevelse er at hele region Nord er positivt innstilt til å vurdere dette. Det er riktignok lange avstander her i nord og ikke så enkelt å skape lokal nærhet som når ut til alle medlemmer, men vi kan heller ikke bare si nei til nye ting. Kanskje vi finner noe som fungerer mye bedre enn i dag.

– I strategien er det mye som er viktig, og ikke så enkelt å rangere. Jeg nevner likevel vekst som nummer én, det gjør oss sterkere og gir mer slagkraft. Veksten kan komme ved både verving av nye medlemmer og grupper, og som følge av sammenslåing med andre forbund. I tillegg vil jeg peke på fornøyde medlemmer som et overordna mål. Det er medlemmene vi er til for, sier Dag-Vidar Nilsen.

Region Sør

Verstavdeling Buskerud valgte et eksotisk arrangementssted for årets møte i Region Sør – nemlig Oscarsborg i Oslofjorden. Her er det gamle festningsanlegget som senket den tyske krysseren Blucher 9. april 1940, gjort om til både museum og konferansested. De rundt 30 deltakerne hygget seg i det fine vårværet.

Ingrid Thomasgård, leder avd. Buskerud:

– Hos oss ble det som vanlig et regionsmøte med mye engasjement og aktivitet. Den tekniske løsningen med at gruppebesvarelsene legges direkte inn i en portal, var en bra nyvinning. Med den slipper man alt det kjedelige etterarbeidet. Vi fikk ikke de store plenumsdiskusjonene, men det gjør ikke så mye når gruppene jobbet så godt som de gjorde.

Thomasgård forteller at Region Sør har et regionsråd hvor lokalavdelingene holder kontakten gjennom året. Hun mener også det er stor enighet om overgang til tredelt struktur.

– Vi har diskutert dette blant annet i regionsrådet, og mitt inntrykk er at vi egentlig er klare for å se på en tredelt struktur hvor oppgavene til både avdelinger og region slås sammen i et nytt nivå to. Lokasjon for fysiske møter og medlemsaktiviteter kan rullere, slik at hensynet til geografisk tilhørighet for medlemmene dekkes, og så er jo deltakelse på Teams enkelt i dag. Region Sør har meldt inn to gode kandidater til å delta i referansegruppen. Jeg gleder meg til å se hvor langt prosjektgruppen greier å komme i arbeidet utover høsten og hva forbundsstyret legger fram på årets Landsmøte.

Negotias strategiske mål bør være mer konkret utformet enn de er i dag, mener Thomasgård:

– Jeg synes at strategiene for neste periode må formuleres mer konkret enn de som gjelder i dag. Og det må kunne måles på en bedre måte om vi lykkes eller ikke. Skal jeg framheve noen områder som viktigst, vil jeg først nevne «en kompetent administrasjon med et godt arbeidsmiljø». Det er utgangspunktet for det meste. Men selvsagt; fornøyde medlemmer og vekst må vi også ha.

«Mitt inntrykk er at vi egentlig er klare for å se på en tredelt struktur hvor oppgavene til både avdelinger og region slås sammen i et nytt nivå to.»

Ingrid Thomasgård, avd. Buskerud

Regionene Øst og Oslo

Øst og Oslo har lang tradisjon for å holde felles møte. I år var det avdeling Borg som sto for opplegget. Borg dekker det sørlige området i gamle Østfold fylke. Møtet var lagt til det lille tettstedet Slitu. Hvis du ikke har hørt om Slitu før, er du sikkert ikke alene, men der finnes altså et konferanse-hotell som skal være riktig så populært. Deltakerantall cirka 60.

Ole Jørgen Ringsby, leder avd. Moss (Øst):

– Jeg har vært med på noen regionsmøter oppgjennom årene. De er alltid bra, men i år var det ekstra engasjerende, særlig fordi det var mange faglig relevante saker å diskutere. Howspace-opplegget gjorde gruppearbeidene bedre. Det er smidig å ha dokumentene på ett sted, og det skaper god dynamikk at alle underveis i diskusjonene kan se innspillene som legges inn i portalen. Borg gjorde også jobben som vertskap, så alt fløt fint gjennom helga.

I region Øst er det ifølge Ringsby en avventende holdning til spørsmålet om organisasjonsstruktur.

– Personlig mener jeg at lokalavde-lingene har en viktig funksjon overfor klubber og medlemmer. I Moss hvor jeg nå er leder hadde vi 65 medlemmer på års-møtet i vinter, og det er bra oppmøte. Etter årene med pandemi og lav aktivitet merkes det at medlemmene forventer at det skjer noe igjen. Tredelt struktur var vanskelig å diskutere, fordi det er ganske ullent. Det foreligger ikke noe forslag til modell for hva et nytt ledd kan være, det må komme noe mer konkret snart.

Lederen for Negotia Moss mener at dagens strategiplan inneholder så mye bra at den gjerne kan videreføres til neste treårsperiode.

– En av oppgavene var å rangere delmålene i gjeldende strategi. Det synes jeg og mange andre var vanskelig. Alle punktene er bra og har relevans, og alt henger sammen. For eksempel: Vekst og fornøyde medlemmer kommer som en konsekvens av at vi gjør det bra på andre områder. Det kom ikke opp forslag til nye prioriteringer som jeg registrerte. Gjeldende strategi kan tas videre de neste tre årene, mener jeg.

Erik Stang Hotvedt, leder Region Oslo & Omegn:

– Dette ble et av de bedre regionsmøtene jeg kan huske, med interessante saker og god struktur på gjennomføringen. Opplegget for gruppearbeidene løftet kvaliteten på diskusjonene, og bidro til at alle slapp fram med innspill. Det er fint at svarene legges direkte inn i portalen. Når man må gå veien om referatskriving, som før, kan fort noe forsvinne.

Oslo & Omegn er både avdeling og region, så Hotvedt tror ikke en overgang til en tredelt struktur vil bety så mye for dem.

– Vi er vel ganske heldig stilt i Oslo med 4000 medlemmer og en oversiktlig geografi. Størrelsen gir oss god økonomi, og det er enkelt for medlemmene våre å komme på arrangementer. I Region Øst er det derimot fire avdelinger som dekker hver sine områder. Her vil en tredelt struktur bety større forandringer. På vårt møte var det nok en gjennomgående oppfatning at man ikke helt ser behovet for en overgang til tredelt struktur. Men uansett hva vi lander på en gang i framtida, så må det være medlemmenes behov som står i fokus.

– Når det gjelder strategiske prioriteringer vil jeg framheve to ting: Dyktige tillitsvalgte som har god innflytelse på egen arbeidsplass og en kompetent administrasjon med et godt arbeidsmiljø. Er vi på topp der, får vi fornøyde medlemmer og vekst og alt det andre.

GIRLPOWER. En kvinnesterk gruppe på møtet til regionene Midt og Vest i Sogndal: Fra venstre: Ann Elisabeth Myklebust, Turid Steen Wechorst, Mette Foss Lea, Tina Riise Gjøen, June Marita Leikvang, Bente Dybhavn og Nandi Stewart-Payne.

Region LKA (landsomfattende- og konsernavdelinger)

LKA er regionen som skiller seg ut, fordi lokalavdelingene her er knyttet til virksomheter og ikke geografi. Det er 14 avdelinger i alt, og antallet tillitsvalgte på møtet rundt 60. Stedsvalget denne gangen falt trygt og praktisk på Gardermoen, med Økonomiforbundet som vertsavdeling.

Ann Kristin Sønmør Nygaard, leder avd. Felleskjøpet Agri:

– Dette er det andre regionsmøtet jeg deltar på. Jeg synes det er både nyttig og hyggelig å møte kolleger fra de andre LKA-avdelingene til diskusjon og samvær på denne måten. Det nye opplegget for gruppearbeidene likte jeg også godt, det var vel på tide at vi fikk et sånt verktøy å jobbe med.

Sønmør Nygaard mener at saken om tredelt organisasjonsstruktur er for lite konkret.

– Ny organisasjonsstruktur er diskutert på tre regionsmøter og to landsmøter på rad nå, og det er ennå ikke noe konkret. Personlig er jeg kritisk til prosessen. Etter så lang tid med dette temaet på dagsordenen, burde det foreligget forslag til noen alternative modeller. Jeg oppfatter at LKA-regionen er fornøyd med den eksisterende strukturen, og at det er ønskelig å beholde både avdelingene og regionen. Blant det som er viktig for oss kan jeg nevne økonomisk fleksibilitet til å drive godt lokalt arbeid for medlemmene, og i tillegg at vi beholder like god representasjon til landsmøtet som vi har i dag.

– Å rangere de strategiske prioriteringene, synes jeg og mange andre var vanskelig. Men, om jeg skal framheve to områder, så må det bli dyktige tillitsvalgte med innflytelse på egen arbeidsplass og at Negotia skal ha fornøyde medlemmer. Dette er jordnære målsettinger som må stå i fokus, sier Sønmør Nygaard.

FAKTA

Organisasjonsstruktur

Negotias nåværende organisasjonsstruktur består av fire ledd, kort beskrevet nedenfor.

Klubber
Medlemsgruppene på virksomhetene.

Lokalavdelinger
21 geografiske og 14 inndelt etter konsern/bedrift. Alle medlemmer tilhører en lokalavdeling, og kan delta på disses årsmøter. Her velges delegater til de årlige regionsmøtene.

Regionsmøter
Består av delegater valgt på lokalavdelingenes årsmøter. Regionsmøtene er blant annet høringsinstans for aktuelle saker, og velger sine delegater til landsmøtet.

Landsmøtet
Negotias øverste beslutningsorgan. Holdes i november hvert år. Består av delegater fra regionsmøtene og forbundsstyrets medlemmer.

Landsmøtet i november 2022 ga forbundsstyret i oppdrag å utrede en mulig tredelt modell. Saken var til diskusjon på årets regionsmøter, og skal opp til behandling på landsmøtet i november.

Strategi 2020-2023

Hovedmål:

Negotia skal være den foretrukne fagforeningen for ansatte i privat næringsliv og frivillig sektor.

Delmål 1:
Negotia skal ha en årlig vekst i antall medlemmer på minst to prosent.

Delmål 2:
Negotia skal ha de mest fornøyde medlemmene i YS.

Delmål 3:
Negotia skal ha tillitsvalgte som har en sterk posisjon og innflytelse på egen arbeidsplass.

Delmål 4:
Negotia skal være en tydelig og relevant aktør i samfunns- og næringspolitiske saker.

Delmål 5:
Negotia skal ha en kompetent, serviceinnstilt og effektiv administrasjon, med et godt arbeidsmiljø.

Kommende landsmøte i november skal vedta ny strategi for neste treårsperiode. Saken var til diskusjon på årets regionsmøter.