Pensjon

Hvordan står det til med pensjonen din?

Som yrkesaktiv og lønnsmottaker har du rett til pensjonsopptjening fra arbeidsgiveren din. Dette kalles tjenestepensjon. Sparingen skjer ved at arbeidsgiver betaler inn en prosentandel av lønnen til din egen pensjonskonto. Men hva vet du egentlig om tjenestepensjonen din? Det er på alle måter smart å sette seg godt inn i ordningen du er omfattet av.

Tekst:
Nina Møglestue,
spesialrådgiver i Negotias arbeidslivsavdeling

START TIDLIG. Det er særlig mens du er ung at aktive valg kan gi deg gevinst i fremtidig pensjon. Illustrasjonsfoto: NTB

Du trenger ikke å foreta deg noe da pensjonssparingen skal skje automatisk, forutsatt at arbeidsgiver forholder seg til gjeldende regler. Budskapet i denne artikkelen er likevel at du bør være aktiv, sette deg inn i reglene, bli kjent med valgmulig-hetene og dermed kunne påvirke egen pensjon. Den dagen du slutter å jobbe er det for sent. Innskuddspensjonsordningens karakter er at det er arbeidstaker som bærer risikoen for størrelsen på pensjonen du skal leve av når arbeidskarrieren er over. Det er særlig mens du er ung at aktive valg kan gi deg gevinst i fremtidig pensjon.

Faktorer som lønnsnivå, stillingsprosent, antall år i jobb, avkastning, gebyrer og plassering i fond er elementer som får betydning for pensjonen din. Ikke la deg skremme av alt dette. En god start kan være å sjekke ut pensjonsordningen (tjenestepensjonen) der du jobber. Hør med tillitsvalgt, arbeidsgiver eller logg inn på NorskPensjon (bruk BankID). Ta litt av gangen. Finn ut hva som gjelder for deg.

Din egen pensjonskonto

Det er to år siden alle ansatte med innskuddspensjon, etter endring i innskuddspensjonsloven, fikk sin egen pensjonskonto. All pensjon opptjent hos nåværende arbeidsgiver og tidligere arbeidsgivere blir nå samlet ett og samme sted i din egen pensjonskonto (med mindre du aktivt har reservert deg mot at det samles). Fra 2022 inngår all årlig inntekt inntil 12 G fra fylte 13 år i pensjonssparingen hos arbeidsgiver. (G er folketrygdens grunnbeløp - 118 620 kroner etter regulering i 2023).

Fritt valg av pensjonsleverandør

Lovendringen om egen pensjonskonto åpnet for større valgfrihet ved at du selv kan velge hvor pensjonssparingen din skal plasseres. Ifølge Finans Norge er det nå over 80 000 personer som har selvvalgt pensjonsleverandør. Det betyr at disse aktivt har valgt en annen pensjonsleverandør enn arbeidsgivers leverandør. Det er ulike årsaker til at folk gjør dette valget, for eksempel: Mer pensjon for pengene grunnet lavere gebyrer, bedre oversikt over pensjonssparingen, medlemstilbud gjennom fagforening eller at pensjonsbeholdningen blir værende hos selvvalgt pensjonsleverandør ved jobbskifte inntil man selv velger å bytte pensjonsleverandør.

Pensjonsleverandørene tar høyere gebyrer ved utstedt pensjonskapitalbevis, hvilket eksempelvis skjer når man slutter å jobbe eller ikke lenger er tilsluttet en innskuddsordning. Også da vil valg av pensjonsleverandør ha betydning.

Medlemsfordelen YS Pensjon

Sammen med flere andre YS-forbund har Negotia tatt høyde for muligheten til selv-valgt pensjonsleverandør, ved etablering av medlemsfordelen YS Pensjon. Denne ordningen kan gi deg mer pensjon for pengene og en bedre oversikt over pensjonssparingen din. Sjekk ut nettsiden www.yspensjon.no. (Se henvisning til flere nyttige nettsteder i faktaboks).

Flere valg

Å øke pensjonsinnskuddet vil ha stor betydning for pensjonen din. Men, mange opplever det som vanskelig å få arbeidsgiver med på det. Styringsretten til arbeidsgiver når det gjelder pensjon begrenses i all hovedsak kun av drøftingsplikten. Derfor kan det være krevende å få arbeidsgiver til å øke innskuddssatsen.

I tillegg til valg av pensjonsleverandør, så er valg av investeringsprofil, eventuelle valg av fond samt egen sparing av betydning for utviklingen av pensjonen din. Å ikke ta valg er også et valg, men unngå å finne ut at du burde tatt grep da du var yngre! Derfor er det lurt å vite hvilke handlingsrom og påvirkning du har på pensjonssparingen fra arbeidsgiver. Artikkelen er ikke ment som uttømmende for hvilke muligheter du har, men å gi deg noen innspill.

Investeringsprofil

Pensjonsavtalen mellom arbeidsgiver og pensjonsleverandøren inneholder investeringsprofiler du som ansatt kan velge mellom. Valgmulighetene vil variere fra bedrift til bedrift. Investeringsprofilene har en kombinasjon av aksje- og rentefond. Normalt er risikoen høyere i aksjefond, men historien viser at over tid er det i aksjefond at avkastningen er høyest. Du bestemmer selv hvilken risikoprofil du ønsker. Er du ung, vil kunnskap og valg kunne gi store utslag på pensjonen din. Dersom du ikke gjør et aktivt valg selv, vil du plasseres i en standardprofil.

«Sammen med flere andre YS-forbund har Negotia tatt høyde for muligheten til selvvalgt pensjonsleverandør, ved etablering av medlemsfordelen YS Pensjon. Denne ordningen kan gi deg mer pensjon for pengene og en bedre oversikt over pensjonssparingen din.»

Avkastningen på beløpet som er betalt inn (innskuddet) utgjør en vesentlig del av pensjonsbeholdningen din. Pensjonssparing er opptjening over mange år der renters-renter-effekten utgjør en betydelig del. Avkastningen endrer seg fra år til år, og er ulik avhengig av hvor og hvordan pensjonen din er plassert.

Det er smart at du setter deg inn i hvilke alternativer du har. Mange tenker ikke på at de selv kan velge investeringsprofil. Sett deg inn i mulighetene først som sist! Du kan sjekke opp din egen pensjonskonto ved å logge inn i den aktuelle ordningen med BankID. Medlemmer som har valgt YS Pensjon skal ha mottatt en applikasjon kalt «YS Boost». Den vil gi deg den informasjonen og oversikten du trenger.

Urolig aksjemarked

Er du bekymret for pensjonssparingen din? Vi er inne i en periode der vi leser om urolige økonomiske tider. Mange er bekymret for hvordan dette påvirker pensjonssparingen. Ifølge Nordea Liv som er vår samarbeidspartner på medlemsproduktet YS Pensjon, er det viktig å huske på at pensjon er langsiktig sparing. Det er gjerne 20, 30 eller 40 år før uttak av innskuddspensjonen blir aktuelt. De sier også at mye vil skje i årene fremover, slik det også har gjort i årene vi har lagt bak oss. Videre at langsiktig sparing over tid vil gi pluss med sparing i aksjefond.

Når du nærmer deg pensjonsalder, er pensjonssparingen din uansett inne i en automatisk nedtrapping av aksjer og risiko. Slik blir du mindre eksponert for svingningene i markedet, og unngår store verdifall i årene før pensjonsuttaket. Er du likevel usikker, så er det pensjonsleverandørene som er de rette fagpersonene til å utdype dette.

Negotia anbefaler alle medlemmer å sette seg inn i pensjonssparingen fra arbeidsgiver. Når du har fått på plass fakta om hva du er omfattet av, kan du begynne å sjekke opp valgmulighetene dine. Bli kjent med hva du har, og gjør bevisste valg som passer for deg.

Diagrammet viser pensjonsbeholdningen (innskuddspensjon) med ulike gebyrer tilsendt fra Nordea Liv på forespørsel fra Negotia. Det er tatt utgangspunkt i inntekt på 550 000 kroner, 30 års opptjening (fra 35 år) og med 80% aksjeandel. Tall ene er basert på bransjens bransjestandard . (D et tas ikke hensyn til avkastningen på spesifikke fond).

TIPS

YS Pensjon

Sjekk medlemsfordelen YS Pensjon på nettsiden www.negotia.no,
under fanen Medlemskap.

Nyttige nettsider

For mer fakta om tjenestepensjonsordninger, gebyrer, pensjonskapitalbevis, anbefaler vi følgende nettsider:

www.nav.no/pensjon
www.norskpensjon.no
www.finansportalen.no
www.yspensjon.no

Kontakt også tillitsvalgte og arbeidsgiver ved spørsmål om pensjon.