Fagaktuelt

Lønnstillegg ved sykmelding og foreldrepermisjon

Et spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med lønnsforhandlingene er om lønnstillegg skal gis til ansatte som er sykmeldt eller i permisjon. Det korte svaret er ja.

Tekst:
Kathrine Fosnes Olsen,
rådgiver i arbeidslivsavdelingen

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Innledningsvis kan det være greit å minne om at man ikke har noe rettslig krav på årlig lønnsforhandling, med mindre det står spesifisert i arbeidsavtalen eller det er inngått tariffavtale. Det er tariffavtalen som gir rett til lønnsforhandlinger. I tillegg kan det framgå av både arbeidsavtalen og tariffavtalen at den ansatte har krav på en årlig lønnsvurdering. Dette vil i så fall også gjelde sykmeldte og ansatte i foreldrepermisjon.

Ansatte som er sykmeldt

Dersom det gjennomføres lønnsforhandlinger på virksomheten og det gis generelle tillegg, det vil si tillegg som gis til alle, skal dette også gjelde ansatte som er sykmeldte eller i permisjon.

Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6 er det forbudt å forskjellsbehandle under henvisning til nedsatt funksjonsevne, og dette gjelder også ved lønns- og arbeidsforhold. Arbeidsforholdet består selv om arbeidstaker er sykemeldt, og dersom arbeidstaker ville gått opp i lønn om hen var frisk, og/eller er omfattet av en generell lønnsregulering, skal denne gjennomføres til tross for sykdom. Å ikke regulere lønnen på grunn av sykmelding, vil være et brudd på reglene om diskriminering.

En arbeidstaker vil også kunne fremme individuelt lønnskrav selv om hen er sykmeldt. Arbeidsgiver har ikke adgang til å utelukke ansatte som er sykmeldt fra vurdering av individuelle tillegg.

«Å ikke regulere lønnen på grunn av sykmelding, vil være et brudd på reglene om diskriminering.»

Ansatte i foreldrepermisjon

Arbeidstakere som er gravide eller er i foreldrepermisjon, har et sterkt vern mot diskriminering i arbeidslivet gjennom likestillings- og diskrimineringsloven. Det vil si at det er ulovlig å la graviditet eller foreldrepermisjon ha negativ innvirkning på arbeidsforholdet. Dette vernet gjelder også lønnsutvikling.

Ansatte i foreldrepermisjon har også krav på generelle lønnstillegg på lik linje med de andre arbeidstakerne. Gravide og ansatte i foreldrepermisjon har også rett til å fremme individuelle lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlingene. Dette går fram av likestillings- og diskrimineringsloven § 33. Disse reglene skal hindre at arbeidstaker får en svakere lønnsutvikling som følge av foreldrepermisjon.

Diskrimineringsforbudet gjelder bade fast ansatte, vikarer og andre midlertidig ansatte.

Arbeidsgiver har en generell plikt til å sørge for at ansatte i foreldrepermisjon ikke blir diskriminert.

Når skal lønnen reguleres?

Her må vi skille mellom de som får sykepenger direkte fra NAV og de tilfellene hvor arbeidsgiver forskutterer lønn for den sykmeldte.

Dersom du får sykepenger direkte fra NAV, vil NAV ikke gjøre endring i utbetalingen etter en eventuell lønnsregulering i bedriften. Bakgrunnen for dette er at NAV baserer seg på historisk inntekt når de regner ut hva arbeidstakeren har krav på i sykepenger, og tar altså ikke høyde for senere reguleringer. Arbeidstakeren har likevel krav på lønnsreguleringen, men den vil da komme til utbetaling først når hen er tilbake i jobb.

Dersom arbeidsgiver forskutterer sykepengene for den sykmeldte, vil den ansatte ha krav på at lønnen justeres fra samme tidspunkt som for de øvrige ansatte i virksomheten.

Når det gjelder arbeidstaker i foreldrepermisjon vil de samme reglene gjelde her. Får du lønn fra arbeidsgiver under permisjonen skal lønnen reguleres fra samme tidspunkt som de andre arbeidstakerne. Dersom du mottar foreldrepenger fra NAV vil lønnen bli justert fra det tidspunktet du er tilbake på jobb.

FAKTA

Diskrimineringsforbudet

Er definert i likestillings- og diskrimineringsloven § 6, og går ut på at det ikke er tillatt å forskjellsbehandle på grunn av: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse.

Rettigheter ved foreldrepermisjon

Arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling, nyte godt av forbedringer av arbeidsvilkårene som arbeidstakeren ellers ville vært berettiget til under fraværet og fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger på samme måte som de øvrige arbeidstakerne i virksomheten. (Likestillings- og diskrimineringsloven § 33).

Reglene er ment å hindre at arbeidstakere i foreldrepermisjon får en svekket posisjon både når det gjelder lønn og andre vilkår i arbeidsforholdet.

Kathrine Fosnes Olsen
Rådgiver i Negotia