Organisasjon

YS mister stor gruppe

Tett oppunder jul i fjor vedtok Finansforbundet i ekstraordinært landsmøte å melde seg ut av YS. Exiten innebærer en kraftig reduksjon i både medlemsantall og inntekter for hovedorganisasjonen.

Tekst:
Terje Bergersen
Foto:
YS/NTB kommunikasjon

– YS ER ROBUST. – Vi skal ikke bagatellisere at vi mister Finansforbundet, og jeg vil svært gjerne at de fortsetter som et YS-forbund. Men YS er svært robust med sterke forbund i vekst, et effektivt sekretariat og en god merkevare, framholder YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Finansforbundet er fagforeningen for ansatte innen bank og forsikring samt annen finansrelatert virksomhet. De var med på å stifte Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) i 1977. Men snart er det langvarige samarbeidet over; når utmeldingen trer i kraft 1. januar 2025 forsvinner 35 000 medlemmer og rundt åtte millioner i kontingentinntekter ut av fellesskapet.

Kontroll på tariffavtalene

Nyheten om at Finansforbundet hadde kalt inn til ekstraordinært landsmøte sprakk midtveis i november i fjor. Det skulle være bare én sak til behandling, nemlig spørsmålet om videre medlemskap i YS eller ikke. Og ganske tidlig på møtedagen 19. desember ble avgjørelsen kommunisert til omverdenen: Finansforbundet bryter med YS. Utmeldingen begrunnes med sikring av eierskap og råderett over tariffavtalene, også etter at motparten Finans Norge ble en del av NHO. (Se også faktasak).

I pressemeldingen som gikk ut etter at utmeldingsvedtaket var fattet, uttalte Finansforbundets leder Vigdis Mathisen følgende:

– Vedtaket betyr at vi sikrer videreføringen av de gode avtalene Finansforbundet har opparbeidet gjennom mange år. Tariffavtalene er «gullet» vårt, og det viktigste vi forvalter for våre medlemmer. Vi må være sikre på at vi selv sitter ved forhandlingsbordet også i fremtiden, sier forbundslederen.

FAKTA

  • På ekstraordinært landsmøte 19. desember 2023 vedtok Finansforbundet å melde seg ut av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Utmeldingen gjelder med virkning fra 1. januar 2025, og betyr at YS mister 35 000 medlemmer og rundt åtte millioner i kontingentinntekt.

  • Finansforbundet har hatt et direkte avtaleforhold til Finans Norge, som fram til nylig har vært en selvstendig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for finansnæringen. I 2022 gikk imidlertid Finans Norge inn som en landsforening i NHO, noe som aktualiserte spørsmålet om eierskapet til tariffavtalene.

  • Normalt er også YS avtalepart overfor de aktuelle arbeidsgivermotpartene sammen med de tilsluttete forbundene. Dette gjelder for eksempel også Negotias avtaler.

  • I sitt hovedstyremøte 5. desember i fjor vedtok YS «en løsning som sikrer Finansforbundet direkte partsforhold og full råderett over sitt avtaleverk» ved fortsatt medlemskap i YS. Likevel vedtok altså Finansforbundet å melde seg ut.

– Kunne ikke tilbudt mer

Et par uker før Finansforbundets avgjørelse gikk YS etter behandling i hovedstyret ut med at Finansforbundet skulle få beholde kontrollen over avtalene ved fortsatt medlemskap, men dette hjalp altså ikke.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud mener løsningsforslaget de kom med før Finansforbundets ekstraordinære landsmøte var svært godt, og tror ikke YS kunne gjort noe mer.

– Til tross for løsningen YS kom med vedtok Finansforbundet altså å melde seg ut. Var det overraskende? Og i så fall på hvilken måte?

– Ja, noe overraskende, fordi vi mener det er åpenbart at Finansforbundet vil være et sterkere forbund i YS enn utenfor. I tillegg mener vi at løsningen vi la på bordet var svært god for Finansforbundet, men samtidig var det ikke noe sjokk ettersom vi visste om at det var en prosess på gang.

– Sett nå i etterkant, var det noe mer YS kunne tilbudt?

– Nei, fordi dette handler om interne prosesser i Finansforbundet og ikke om YS. Det er et flertall i Finansforbundets ledelse som ønsker å stå alene utenfor hovedorganisasjonene, så nesten uansett hva vi hadde lagt på bordet tror jeg ikke det ville endret noe. Det er mulig at prosessen kunne vært enda raskere fra vår side med å få på plass vårt gode tilbud, men jeg tror ærlig talt det ikke ville endret så mye, sier Skjæggerud.

«Jeg opplever at det er en positiv energi i YS-fellesskapet (...) Finansforbundets vedtak er gårsdagens nyhet – for oss er framtiden langt viktigere»

Hans Erik Skjæggerud, YS-leder

– Skal ikke bagatellisere

Hvilke konsekvenser tror du det får for YS’ posisjon og gjennomslagskraft at 35 000 medlemmer forsvinner ut?

– Det gjenstår å se. Vi skal ikke bagatellisere at vi mister Finansforbundet, og jeg vil svært gjerne at de fortsetter som et YS-forbund. Men YS er svært robust med sterke forbund i vekst, et effektivt sekretariat, en god merkevare og svært gode medlemstilbud til våre medlemmer – blant annet markedets laveste bankrente.

– I tillegg opplever jeg at det er en positiv energi i YS-fellesskapet. Vårt focus nå er det kommende lønnsoppgjøret og arbeidet for både bedre lønn og styrkede rettigheter for arbeidsfolk i Norge. Finansforbundets vedtak er gårsdagens nyhet – for oss er framtiden langt viktigere, poengterer YS-lederen.

– Hvilke muligheter ser du for at YS kan styrke seg i tiden framover? Står det noen forbund og banker på for å komme inn i fellesskapet?

– Vi har alltid interessante samtaler med ulike parter uten at jeg vil gå inn i noen detaljer. Det jeg imidlertid kan si er at YS vil styrke seg i årene som kommer. Vi har betydelig og økende politisk innflytelse. Det er jevn medlemsvekst i de fleste av våre forbund. Vi øker synligheten i det offentlige ordskiftet og er en mer etterspurt aktør enn på lenge. Og vi har, som nevnt, et svært godt fordelsprogram for medlemmene. Det er viktige byggesteiner i vårt arbeid med å styrke YS-fellesskapet i tiden som kommer.

– Gjøre kloke effektiviseringer

En av de harde realitetene av at 35 000 medlemmer forsvinner ut av YS fra neste årsskifte er et inntektsbortfall på rundt 8 millioner.

– Hvordan skal dere håndtere inntektsbortfallet, Skjæggerud? Hva med bemanningen i YS-sekretariatet, og kan de gjenværende forbundene vente seg høyere kontingent?

– Bemanningen i sekretariatet er et administrativt spørsmål som generalsekretæren i YS har ansvaret for. Men det jeg kan si er at vi er i dialog med våre tillitsvalgte for å få til en best mulig samhandling i denne omstillingen. Kontingent til YS-forbundene er det ingen forslag eller initiativ knyttet til nå. Vi har et kongressvedtak fra 2022 om at vi i løpet av fireårsperioden vi nå er inne i skal gjennomgå forutsetningene for dagens kontingent og vurdere denne, men dette har ikke noe med Finansforbundets utmelding å gjøre.

– Jeg vil gjerne understreke at YS er en robust organisasjon med trygg økonomi, og i tillegg har vi god tid på å gjøre nødvendige justeringer. Inntektsbortfallet skaper en mulighet til å gjennomgå organisasjonen, gjøre kloke effektiviseringer og styrke vårt søkelys på kjerneoppgavene. Så dette vil vi klare godt, konkluderer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.