Lønn og tariff

Høye lønnsforventninger

2023 ble nok et år med nedgang i reallønnen for mange arbeidstakergrupper. YS mener det er på tide å snu denne utviklingen, og har økt kjøpekraft som hovedkrav i årets lønns- og tariffoppgjør.

Tekst og foto:
Terje Bergersen

TIL STEDE. Deler av Negotias delegasjon til stede på YS’ inntektspolitiske konferanse 27. februar. Fra høyre: Forbundsstyremedlem Kristine Bjelland, 1. nestleder Trond Vegard Sæle, Røde Kors-tillitsvalgt Olav Aasland og 2. nestleder Tina Riise Gjøen.

Den foreløpige rapporten fra TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) som ble lagt fram 16. februar, viser at prisveksten i fjor landet på 5,5 prosent. Samtidig er årslønnsveksten i 2023 for de største forhandlingsområdene samlet beregnet til 5,3 prosent. Dette betyr nok et år med gjennomsnittlig nedgang i reallønnen.

Det offentlige «vant» i 2023

De foreløpige tallene viser at stat og kommune ble vinnerne i fjorårets lønnsoppgjør, med en samlet årslønnsvekst på henholdsvis 6,4 og 5,6 prosent. Ansatte i virksomhetene innen Spekter-området kom også godt ut med 5,4 prosent. Nesten nederst på lista ligger industrifunksjonærene i NHO-bedrifter med 4,0 prosent.

– Tallene våre egne tillitsvalgte på NHO-området har rapportert inn etter de lokale lønnsforhandlingene i fjor, viser i snitt et bedre resultat enn TBUs beregninger. Men realiteten er at vi nå har bak oss mange år med nedgang i reallønnen for mange arbeidstakere. Folk har fått dårligere råd de seinere årene, og det er på tide å snu denne utviklingen, sier Negotias forbundsleder Eirik Bornø.

– Må ha reallønnsvekst

TBU leverer også tall for hva prisveksten forventes å havne på inneværende år. Tallet er ifølge den foreløpige rapporten 4,1 prosent, og det er denne beregnete verdien som danner selve grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud mener det er rom for et godt lønnsoppgjør i år, og har sagt før oppgjøret at han vanskelig kan se for seg at man ikke skal kreve over 5 prosent lønnsvekst i 2024. Han peker også på at lønnsandelen i industrien har sunket de senere årene.

– En viktig indikasjon på hvordan det står til er lønnsandelen i industrien. Den var i fjor helt nede mot 70 prosent, mens den normalt ligger på over 80 prosent. Fortjenesten i bedriftene deles ikke med arbeidstakerne. Dessuten ser vi at uttaket av utbytte økte med 50 prosent fra 2022 til 2023. Denne situasjonen kan vi ikke leve med. Vi må ha reallønnsvekst i årets oppgjør, sa Skjæggerud på YS’ inntektspolitiske konferanse i slutten av februar.

Frontfaget er ikke fasit

HØYERE LØNN. – Vårt hovedkrav i dette oppgjøret er en lønnsøkning som gir vanlige folk økt kjøpekraft, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Årets oppgjør gjennomføres forbundsvist, og som vanlig er det frontfaget som fyrer av startskuddet. Dette skjer 15. mars med frist for enighet 21. mars, torsdag før påske. Frontfaget er en betegnelse på den konkurranseutsatte norske eksportindustrien. Her er det Fellesforbundet i LO som sitter i førersetet, og forhandlingsparten er landsforeningen Norsk Industri i NHO.

Resultatet av lønnsforhandlingene i frontfagsoppgjøret får betydning for oppgjørene som følger etter. Grunnideen er at lønnsøkningen i norske virksomheter generelt skal følge det som eksportindustrien tåler. Ikke som en fasit, men som en veiledende størrelse.

– Vi ser at lønnsresultatene blant Negotias medlemsgrupper varierer i takt med den økonomiske situasjonen i de enkelte virksomhetene. Dette harmonerer med intensjonen i avtalenes bestemmelser om lokal lønnsdannelse tilpasset de bedriftsmessige forholdene. Likevel må jeg understreke at forventningen om reallønnsvekst er spesielt høy i årets oppgjør, sier Negotia-leder Eirik Bornø.

YS-leder Skjæggerud har uttrykt seg på denne måten i forkant av oppgjøret:

– Erfaringene fra de siste årene er at partene i frontfaget blir altfor forsiktige. Dette er ikke året for å være overforsiktig, advarer Skjæggerud.

Tariffavtalenes innhold

Ved hovedoppgjør som i år, er avtalenes innhold en del av forhandlingene i tillegg til lønnsspørsmålet. Begge parter kan dermed spille inn forslag til endringer som det i neste omgang forhandles om. Negotia har utarbeidet er diskusjonshefte med noen aktuelle områder, og hadde saken på agendaen på sin tariffkonferanse 7. og 8. mars der flere enn 120 tillitsvalgte deltok.

– Vi er inne i en fase nå hvor vi utformer kravene, blant annet etter innspill fra de tillitsvalgte. Noen av de aktuelle områdene er bestemmelsene om lokale lønnsforhandlinger, arbeidstid, likestilling og kompetanse. Det er mange avtaler å forhandle med våre tre arbeidsgivermotparter Virke, NHO og Spekter, kommenterer Negotias forbundsleder.

INFO

Noen viktige datoer

  • 15. mars: Frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (HNO) starter. Frist for enighet er 21. mars, torsdagen før påske.

  • 22. mars: TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) legger fram sin endelige rapport.

  • 9. april: Forhandlingsstart for tariffområdene Spekter og Virke. Frist for enighet 12. april.

Lokale lønnsforhandlinger blant Negotias klubber i NHO-bedrifter pågår fra våren og til ut på høsten. Avtaleforhandlingene mellom Negotia og NHO gjennomføres vanligvis i september, men datoer er ikke berammet når magasinet går i trykken siste uken i februar.

Hva med AFP?

Det ligger ikke an til at ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) blir et tema på overordnet i nivå i årets tariffoppgjør. Partene (LO og NHO) har tidligere gjennomført utredninger om AFP-en og i store trekk vært enige om prinsippene for en omlegging. Det gjenstående spørsmålet har vært finansieringen. Imidlertid vedtok Fellesforbundet (LO) på sitt landsmøte i oktober 2023 å avvise LO og NHOs opplegg for reformert AFP. Inntil forhandlinger tas opp videreføres AFP i privat sektor i eksisterende form.