Privatjuss

Dette må du vite om forskudd på arv

Å gi forskudd på arv kan være en gunstig måte for foreldre å hjelpe barna sine økonomisk på. I denne artikkelen gir vi deg oversikt over det du må vite om forskudd på arv og tips til hvordan du unngår fallgruver.

Tekst:
Tuva Higdem
, Advokat, Legal 24 Advokatfirma

Illustrasjonsfoto: Getty Images

Hva er forskudd på arv?

Forskudd på arv innebærer at verdier du gir en arving mens du lever, senere skal trekkes fra arvingens andel av arven i arveoppgjøret når du dør. Forskudd på arv skiller seg derfor fra rene gaver, hvor det ikke skal foretas en senere avkortning i arven.

Det er opp til deg om verdiene du gir skal ansees som forskudd på arv eller ikke. Mange ønsker at barna skal ende opp med å motta like mye i arv etter seg. For å sikre likebehandling av barna, må derfor tidligere gitte gaver avkortes i arven. Hvis du for eksempel tilgodeser ett av dine to barn mens du lever, uten at du samtidig bestemmer at verdien skal avkortes i arven, vil barna dine totalt sett ende opp med å motta ulike verdier fra deg.

Det kan være hensiktsmessig at barna får hele eller deler av arven etter deg før du dør. Et klassisk tilfelle er at foreldre ønsker å hjelpe barna med å komme inn på boligmarkedet ved å dele ut forskudd på arv. I andre tilfeller ønsker kanskje foreldre å hjelpe barnet i en vanskelig livssituasjon.

Slik går du frem

Mange tror at gaver man gir til et barn mens man er i live, automatisk vil trekkes fra arven til vedkommende barn når man dør. Dette stemmer ikke.

For at en gave skal gå til avkortning når arven deles ut, må det ha blitt satt som en betingelse for gaven da den ble mottatt. Barnet må altså være kjent med betingelsen før hun aksepterer og mottar gaven. Tidligere var det slik at foreldrene kunne komme etter at en gave hadde blitt gitt og si at denne verdien skulle avkortes i arven til barnet. Slik er det altså ikke lenger. Betingelsen om avkortning bør av bevishensyn gjøres skriftlig og også gjøres kjent for de andre arvingene.

«Vi anbefaler å opprette et gavebrev når det gis ut forskudd på arv. I gavebrevet bør det stå at gaven som er gitt skal avkortes i senere arv.»

Vi anbefaler å opprette et gavebrev når det gis ut forskudd på arv. I gavebrevet bør det stå at gaven som er gitt skal avkortes i senere arv. Videre bør det i gavebrevet stå hvilken verdi avkortingsbeløpet skal settes til. På grunn av inflasjonen er én krone i dag ikke like mye verdt som én krone 20 år frem i tid. Videre har vi de senere årene sett en enorm prisvekst i eiendomsmarkedet.

For å sikre likebehandling av barna velger derfor mange å bestemme at den opprinnelige ytelsen skal reguleres etter konsumprisindeksen, eiendomsprisvekst eller lignende når avkortingsbeløpet skal settes. Ønsker man en slik løsning, er det viktig at dette bestemmes når ytelsen gis. Det er nemlig slik at dersom avdøde ikke har bestemt noe rundt avkortingsbeløpet, følger man lovens utgangspunkt om at det skal settes til verdien av ytelsen da den ble mottatt.

I tillegg til at giver og mottaker signerer på gavebrevet, anbefaler vi at også øvrige barn informeres om, og signerer på, gavebrevet. Hvis ikke øvrige arvinger vet om gavebrevet og arveforskuddets eksistens, er det fare for at avkortningen ikke blir gjennomført i tråd med avdødes ønsker.

Viktig å huske på

Dersom du sitter i uskiftet bo, er det noen begrensninger i adgangen til å gi ut forskudd på arv. Uskiftet bo innebærer at man utsetter arveoppgjøret etter den førstavdøde ektefellen eller samboeren. Den gjenlevende ektefellen eller samboeren tar derfor over formuen, eiendelene og gjelden til den førstavdøde. Hvis du sitter i uskiftet bo, kan du bare gi ut forskudd på arv dersom alle arvingene mottar like mye arveforskudd, eller dersom arvingene gir samtykke til at det deles ut arveforskudd bare til enkelte arvinger.

Rådfør deg med advokat

Hvis du vurderer å gi forskudd på arv til ett eller flere av barna dine, anbefaler vi deg å rådføre deg med en advokat. Advokaten kan hjelpe til med å utforme de skriftlige dokumentene som er nødvendige i saken. Med advokatbistand sikrer man at dokumentene har et klart og riktig innhold, og på den måten forhåpentligvis forhindrer konflikt mellom arvingene i etterkant. En advokat kan dessuten vurdere om arveforskuddet du planlegger vil komme i konflikt med øvrige regler i arveloven og ekteskapsloven og veilede deg i prosessen. En advokat kan også bistå deg med å vurdere om du har behov for å opprette et testament, og eventuelt bistå med å opprette testamentet.

Lega24 Advokatfirma har flere spesialiserte advokater på arverett. Ta gjerne kontakt med oss, første timen er gratis da denne dekkes av Negotia. Videre bistand utover dette tilbys til deg som medlem til en god rabattert timespris.

Tuva Higdem, advokat Legal 24 Advokatfirma

INFO

Medlemsfordel

Negotias medlemmer har tilgang til privatrettslig førstehjelp gjennom avtalen med Legal24 Advokatfirma. Tjenesten innebærer en gratis første vurdering av en privatrettslig sak. Blir det aktuelt å gå videre, får medlemmer bistand til redusert pris. Les mer om denne medlemsfordelen på www.negotia.no