Spør oss

Negotias rådgivere og advokater svarer

Send ditt spørsmål til arbeidsliv@negotia.no

Bidragsyteretil denne utgavenav «Spør oss»:

Tonje Eikås Nygård, rådgiver

Johan Holmen, advokat

Kathrine Fosnes
Olsen, rådgiver

Jobbhenvendingar under sjukmelding

Spørsmål fra medlem: Har arbeidsgiver krav på at jeg svarer på jobbrelaterte saker når jeg er 100 prosent sykemeldt? Til vanlig sitter jeg i en sentral posisjon med hele logistikken i firmaet, og de har ikke back-up for meg.

Svar: Så fint at du tek kontakt. Du lurer på om arbeidsgjevar har krav på at du svarer på jobbrelaterte saker sjølv om du er 100 prosent sjukmeldt.

Arbeidsmiljølova regulerer ikkje spørsmålet ditt direkte, men den legg til grunn utgangspunktet som er at arbeidstakarar utfører arbeid for ein anna, og følgeleg må arbeidstakar då vere arbeidsfør. Folketrygdlova slår vidare fast at dersom ein er 100 prosent sjukmeldt så er ein arbeidsufør, og ein er då midlertidig ikkje i stand til å utføre arbeidsrelatert aktivitet.

Når du er 100 prosent sjukmeldt er jo det nettopp fordi du er blitt vurdert av legen din til å ikkje vere i stand til å utføre arbeidet ditt. Arbeidsgjevar kan då ikkje krevje på generelt grunnlag at du utfører arbeidsoppgåver medan du er sjukmeldt.

På same tid har ein som arbeidstakar ei generell lojalitetsplikt og medverknadsansvar, og arbeidsgjevar har på si side også eit behov for å drifte verksemda på godt og forsvarleg vis. Når arbeidsgjevar då tar kontakt er det gjerne på grunn av eit behov for å kartlegge kva som kan bli den beste løysinga når det gjeld å ivareta arbeidsoppgåvene dine medan du er vekke.

Sidan du skriv at du har ein sentral posisjon i jobben din med heile logistikken i firmaet, og dei ikkje har back up for deg, er det nok naturleg at du og arbeidsgjevar har ein dialog på det som er nødvendig vedrørande kva dei må gjere for å sikre forsvarleg drift medan du er borte. På den måten kan du også oppretthalde eit godt arbeidsforhold og samarbeid til når du skal returnere til jobben din seinare.

Det er likevel viktig at fokuset ligg på at du skal kunne konsentrere deg om å bli frisk. Etter å ha gitt arbeidsgjevar eit par føringar for korleis dei skal løyse oppgåvene som du normalt har, så skal du ikkje måtte svare på arbeidsrelaterte saker seinare med mindre det er heilt avgjerande for driftinga av bedrifta. Eit tips kan vere å setje på fraværsassistent på jobbmailen din slik at til dømes kundar og kollegaer blir henvist til å kontakte nokon andre.

Ver likevel obs på at det kan komme e-postar på jobbmail som omhandlar korleis det går med deg. Slike e-postar bør du svare på då arbeidsgjevar har ei plikt til, og som regel også eit ynskje om, å følgje opp sine tilsette. I lys av medverknadsplikta har arbeidstakar då plikt til å svare arbeidsgjevar sjølv om ein er sjukmeldt. Det kan til domes vere behov for dialog rundt eventuell restarbeidsevne og korleis denne kan bli brukt på best mogleg vis, avhengig av korleis sjuk ein er.

Dersom dykk skal ha dialogmøte kan det vere eit naturleg tema å ta opp korleis kontakta framover skal vere og om arbeidsrelaterte henvendingar frå jobb hindrar deg i prosessen mot å bli frisk.

Håpar dette ga svar på spørsmålet ditt. Ta gjerne kontakt igjen dersom noko var uklart, eller det er andre ting du lurer på!

Tonje

Karrieremessig diskriminering pga. kjønn

Spørsmål fra medlem: Jeg er en mann som arbeider som saksbehandler i et overveiende kvinnedominert arbeidsmiljø. Mye er på stell her, men jeg mener at det tas lite hensyn til mine behov og føler meg ofte litt diskriminert karrieremessig. Er det noe håp for at jeg kan få det bedre?

Svar: Det eneste jeg kan tenke meg som kan hjelpe i din situasjon er positiv særbehandling. Jeg vil i den forbindelse se litt bort fra dine behov og konsentrere meg om det karrieremessige.

Hjemmel for positiv særbehandling har man i likestillingsog diskrimineringsloven § 11, som gir en adgang til positiv særbehandling på grunn av diskriminering som følge av kjønn og en rekke andre diskrimineringsgrunnlag (se lovens § 6).

Grunnvilkåret for at positiv særbehandling skal finne sted er at det må fremme lovens formål, som er likestilling. Likestilling betyr likeverd, like muligheter og like rettigheter. Hvis du mener å ikke ha like karrieremuligheter som kvinnene på din arbeidsplass og at dette skyldes ditt kjønn, så kan man tenke seg at det kan bli aktuelt med positiv særbehandling av deg.

Men enkelt er det ikke. Høyesterett sa i 2014 (Rt. 2014 side 402) at loven åpner for såkalt moderat kjønnskovotering, og viser til praksis fra EF-domstolen som har lagt en slik norm til grunn:

«… ansøgerne med hensyn til kvalifikationer kan anses for jævnbyrdige eller tilnærmelsevis jævnbyrdige, forudsatt at ansøgningerne vurderes objektivt under hensyntagen til alle ansøgernes særlige personlige forhold.»

Utlagt på norsk lovforarbeidspråk blir dette til:

«På denne bakgrunn vil positiv særbehandling ved ansettelser kun være tillatt dersom den som særbehandles har like eller tilnærmet like kvalifikasjoner som den eller de som ellers ville fått stillingen. Det betyr altså at det må foretas en individuell vurdering av hver enkelt kandidat. Dersom det er en merkbar forskjell mellom to personers kvalifikasjoner, skal positiv særbehandling ikke være tillatt.»

Det betyr at det kan tenkes at du kan be om positiv særbehandling på grunn av kjønn neste gang det åpner seg en karrieremulighet i virksomheten, forutsatt at dine kvalifikasjoner når opp til dine kvinnelige kollegaers.

Til sist: Hvis målet om likestilling oppnås er det ikke lenger anledning til å drive med positiv særbehandling. Håper dette var avklarende.

Johan

«Grunnvilkåret for at positiv særbehandling skal finne sted er at det må fremme lovens formål, som er likestilling.»

Fortrinnsrett til stilling etter oppsigelse

Spørsmål fra medlem: I forbindelse med nedbemanning grunnet dårlig økonomi i selskapet, ble jeg sagt opp for fire måneder siden. I dag så jeg at de utlyste flere stillinger i virksomheten, blant annet den stillingen jeg hadde før. Er dette lovlig? Kan jeg kreve å få tilbake stillingen min eller må jeg søke på lik linje med andre søkere?

Svar: Dette hørtes ikke lovlig ut. Så lenge du har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst tolv måneder de siste to årene, og det er en stilling du er kvalifisert til, har du en fortrinnsrett framfor at arbeidsgiver gjør en ny ansettelse.

Denne fortrinnsretten er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Dersom den utlyste stillingen er den samme som du hadde for fire måneder siden er du helt klart kvalifisert for denne. Fortrinnsretten gjelder ett år fra oppsigelsestidens utløp. Fortrinnsretten gjelder også midlertidig ansatte, men ikke dersom du var ansatt i et vikariat.

Jeg ville tatt kontakt med arbeidsgiver og vist til arbeidsmiljøloven § 14-12, og si at du ønsker å gjøre krav på stillingen ved å bruke fortrinnsretten. Dersom det er flere av de oppsagte med fortrinnsrett som ønsker å gjøre krav på stillingen, plikter arbeidsgiver å følge de samme reglene for utvelgelse som ved oppsigelse på grunn av nedbemanning. Det vil i praksis bety at den som sist fikk oppsigelse skal først inn, så lenge det er en stilling man er kvalifisert for.

Dersom arbeidsgiver avslår kravet, så ta kontakt med Negotia for en vurdering og eventuelt forfølgelse av kravet.

Kathrine