Fagaktuelt

Adgangen til innleie blir strammet inn

Reglene om innleie fra bemanningsforetak strammes inn med virkning fra 1. april. Det kan bety at bedriftene i større grad ønsker å benytte seg av ­adgangen til inngå avtaler med de tillitsvalgte for å utvide bruken. Tillitsvalgte vil derfor kunne få en viktigere rolle i å vurdere innleiebehovene i egen bedrift.

Tekst:
Nils Blomhoff,
advokat arbeidslivsavdelingen i Negotia

FAST JOBB. Målet med innstrammingene er å få ned omfanget av innleid arbeidskraft og sikre hele og faste stillinger som bygger opp under topartsforholdet ­mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er hele, faste og direkte stillinger. Faste ansettelser gir den enkelte arbeidstaker trygghet og forutsigbarhet med hensyn til fremtidig arbeidssituasjon og inntekt. Høy grad av faste ansettelser kan også bidra til mer produktive, omstillings- og konkurransedyktige virksomheter, blant annet som følge av at det investeres i de ansattes kompetanse.

Målet med endringene er å få ned omfanget av innleid arbeidskraft og sikre hele og faste stillinger som bygger opp under topartsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

I forbindelse med lovendringene peker regjeringen på at innleie er en tilknytningsform som fortrenger og utfordrer faste ansettelser på flere måter. Ved innleie utføres selve arbeidet hos en annen virksomhet. På denne måten oppstår det et trepartsforhold mellom bemanningsforetaket som formell arbeidsgiver, den enkelte innleide arbeidstaker og virksomheten som leier inn. Trepartsforhold som innleie kan dermed bidra til å pulverisere arbeidsgiver­ansvaret og arbeiderkollektivet.

Generell innstramming

Etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (1) er det i dag tillatt med innleie i samme utstrekning som det kan avtales midlertidige ansettelser etter § 14-9 (2). Etter lovendringen vil adgangene til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av «midlertidig karakter» bli opphevet.

Fremover vil det derfor i utgangspunktet ikke være mulig å benytte innleie for å avhjelpe arbeidstopper eller sesongvariasjoner, eller til prosjektarbeid. Det vil fortsatt være adgang til å leie inn for eksempel ved vikariater og praksisarbeid, og etter avtale med de tillitsvalgte.

For oversiktens skyld skal det også nevnes at det vil bli innført et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Avgrenset unntaksadgang

Etter en egen forskrift som også trer i kraft 1. april, vil det også være lov å leie inn personer med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester; det vil si levering av spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde.

Som eksempel nevnes rådgivere innen HR og rekruttering, IKT, teknologi, revisjon, design, arkitektur og reklame. Slik innleie skal gjelde konkrete, midlertidige og klart avgrensede prosjekter, hvor arbeidet skiller seg fra virksomhetens ordinære drift.

For tillitsvalgte er det viktig å vite at virksomheten som leier inn, skal dokumentere grunnlaget for innleien når de tillitsvalgte ber om det.

«Husk at bestemmelsene i lov- og avtaleverk om informasjon og drøfting med tillitsvalgte i forbindelse med innleie fortsatt vil gjelde etter at de kommende endringene har trådt i kraft.»

Må drøfte med tillitsvalgte

Husk at bestemmelsene i lov- og avtaleverk om informasjon og drøfting med tillitsvalgte i forbindelse med innleie fortsatt vil gjelde etter at de kommende endringene har trådt i kraft.

Innleie vs. entreprise

Innleie og reglene om innleie skiller seg fra det som heter entreprise, altså at virksomheten kjøper inn en tjeneste fra en annen aktør. Et eksempel på entrepriseforhold kan være at en virksomhet som må bytte ut det elektriske anlegget inngår en avtale med et elektrikerfirma som stiller med egne arbeidstakere for å gjøre jobben.

Tidligere ble skillet mellom innleie og entreprise avgjort på grunnlag av ulovfestede kriterier. For å hindre feilklassifisering og omgåelser, vil det nå bli inntatt en egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 14-12 (5) som vil tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise.

Styrket rett til fast ansettelse

Det vil bli innført en styrking av innleide arbeidstakeres rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter en viss tid, ved at arbeidsmiljøloven § 14-12 (4) utvides til å gjelde ved all innleie fra bemanningsforetak, også innleie som skjer etter avtale med tillitsvalgte. Retten til fast ansettelse vil inntre når arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år, uavhengig av innleiegrunnlag.

Mulig å avtale utvidet innleie

I tillegg til de områdene der arbeidsmiljø­loven og unntakene i forskriften kommer til å åpne for innleie, vil tillitsvalgte på Negotias tariffavtaler i mange tilfeller kunne inngå avtale om utvidet bruk av innleie.

Etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (2), kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av innstrammingene som kommer 1. april. Bestemmelsen endres ikke 1. april, men det er grunn til å tro at innstrammingen kan føre til at bedriftene i større grad vil ta initiativ overfor de tillitsvalgte for å inngå en avtale.

Avhengig av antall medlemmer, kan det bety at bedriften må inngå avtale med flere forbund enn Negotia, eller at arbeidsgiver kan inngå avtale uten at Negotia er med. Det er derfor viktig å samarbeide med de andre tillitsvalgte i virksomheten for å ha en felles forståelse om bruken av innleie i egen bedrift før det eventuelt inngås avtale.

Behovet for utvidet bruk av innleie etter avtale med de tillitsvalgte, vil kunne variere fra bedrift til bedrift. I enkelte bransjer, for eksempel der det er stor variasjon i arbeidsmengde og oppdrag, vil behovet kunne være større. For noen bedrifter kan det også være vanskelig å skaffe riktig kompetanse. I alle tilfelle bør de tillitsvalgte tenke på hva som er egne medlemmers interesser, og være oppmerksomme på at bakgrunnen for de kommende endringene er å styrke hovedregelen om faste, direkteansettelser i egen bedrift.

De lokale parter bør i fellesskap vurdere alternativer som økt bemanning, midlertidige ansettelser og kompetansehevende tiltak i egen bedrift, før en eventuell avtale inngås.

Dersom en avtale inngås skal den være skriftlig og begrenset i tid. I en eventuell avtale bør det blant annet også fremkomme at hovedregelen er faste ansettelser, hva som er formålet med/behovet for innleien og en begrensning på antall innleide.

Ta gjerne kontakt med arbeidslivsavdelingen i Negotia for innspill i prosessen før en avtale undertegnes.

Overgangsordninger

Selv om de nye reglene trer i kraft 1. april, er det gitt en overgangsperiode på tre måneder for konkrete innleieavtaler som foreligger på dette tidspunktet.

Nils Blomhoff,
advokat arbeidslivsavdelingen i Negotia