Spør oss

Negotias rådgivere og advokater svarer

Send ditt spørsmål til forhandlingsavdelingen@negotia.no

Bidragsytere til denne utgaven av «Spør oss»:

Johan Holmen, advokat

Katrine Fosnes Olsen, rådgiver

Tonje Eikås Nygård, rådgiver

Skal norsk eller utenlandsk rett gjelde?

Spørsmål fra medlem: Jeg har fått tilbud om å virke som handels­agent for en hovedmann fra utlandet. I agenturavtalen jeg har fått oversendt står det at avtalen skal bedømmes etter hovedmannens hjemlands rett, det vil si utlandets rett. Er det riktig?

Svar: Hei og takk for et veldig interessant spørsmål. Negotia er heldig som også har handelsagenter som medlemmer.

Så til spørsmålet ditt. Dersom man ikke har avtalt annet, er hovedregelen at tvister som gjelder agentur løses ved agentens verneting og etter agentens nasjonale rett.

Agenter er selvstendig næringsdrivende og har i utgangspunktet en større avtalefrihet mellom partene enn man har i arbeidsforhold. Det innebærer at man kan avtale det man ønsker hvis det ikke er lovregler som bestemmer noe annet.

Fordi styrkeforholdet mellom hovedmann og agent ligner det som gjelder mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, har man i agenturloven gitt regler som verner agenten på en del områder, og et av disse områdene er lovvalg. Bakgrunnen for lovvalgsregelen i loven er at det er vanskelig å ivareta sine rettigheter hvis man må gjøre det i et fremmed land etter ukjent rett.

Agenturloven § 3 lyder:

En bestemmelse som etter loven er ufravikelig, kan ikke settes til side til skade for handelsagenten eller den handelsreisende gjennom en avtale om at fremmed rett skal anvendes på forholdet, dersom rettsforholdet uten lovvalgsavtalen ville bli å bedømme etter norsk rett.

Det betyr at om man inngår en avtale om å bruke utenlandsk rett, vil likevel norsk rett gjelde på en del områder som oppsigelsestid, avgangsvederlag med mer. Tvister må altså avgjøres etter norsk rett der agenturloven er ufravikelig. Hvis man har bestemt at tvister skal avgjøres ved en utenlandsk domstol, som man kan, kommer man da i den situasjonen at saken må løses etter norsk rett ved en utenlandsk domstol.

Vårt råd er derfor at agentens lokale domstol bør være verneting ved tvister, og at norsk rett skal gjelde mellom partene. Dette er enklest for begge.

Johan

Kan man nekte å jobbe overtid?

Spørsmål fra medlem: På vår arbeidsplass har det sluttet mange i det siste. I tillegg er det flere av mine kollegaer som er langtids­sykemeldt. Arbeidsgiver sier de ikke ønsker å erstatte de som har sluttet. Dette medfører at det har blitt flere oppgaver på oss som er på jobb, og flere av oss har blitt pålagt å jobbe overtid nesten hver dag for å få oppgavene løst. Jeg synes dette begynner å gå hardt ut over fritiden min og tiden jeg får brukt med min familie. Kan jeg nekte å jobbe overtid?

Svar: Dersom du er pålagt overtidsarbeid, har du i utgangspunktet plikt til å arbeide overtid. Arbeidsgiver kan gjøre dette i kraft av sin styringsrett. I arbeidsmiljøloven § 10-6 er likevel hovedregelen at arbeid utover avtalt arbeidstid ikke skal gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Eksempler på særlig og tidsavgrenset behov kan være uforutsette hendelser, sykdom blant arbeidstakerne, sesongmessige svingninger med særlig arbeidspress i en kort periode, og liknende. I deres tilfelle virker det å være begrunnet i at arbeidsgiver ikke ønsker å erstatte dem som har sluttet, i tillegg til at dere har sykemeldte arbeidstakere. Dersom hovedgrunnen til at dere må jobbe overtid er at dere har for få ansatte, høres det ut som om din arbeidsgiver legger opp til en fast ordning med overtid. Det har de ikke ­anledning til.

«Dersom hovedgrunnen til at dere må jobbe overtid er at dere har for få ansatte, høres det ut som om din arbeidsgiver legger opp til en fast ordning med overtid. Det har de ikke anledning til.»

Hvis det er snakk om sykemeldinger over kort tid, kan dette oppfylle kravet om særlig og tidsavgrenset periode og bruk av overtid vil da oppfylle lovens krav. Du skriver at det er snakk om langtidssykemeldte, og da vil det fort være et mer langvarig behov som ikke faller inn under en særlig og tidsavgrenset periode. Har dere tillitsvalgt på arbeidsplassen bør dere be vedkommende ta temaet opp med arbeidsgiver. Når det blir jobbet så mye overtid over lang tid høres det ut som dere har for få ansatte, og at dere i  hvert fall i første omgang burde ha vikarer for de sykemeldte.

For øvrig har arbeidsmiljøloven regler for hvor mange timer overtid det kan jobbes. Det kan maks jobbes:

  • 10 timer i løpet av sju dager

  • 25 timer over fire sammenhengende uker

  • 200 timer innenfor en periode på 52 uker

Jobber du i en virksomhet med tariffavtale kan det være avtalt utvidede grenser, ta i så fall kontakt med tillitsvalgte ved ditt arbeidssted.

Arbeidsmiljøloven sier videre at du har rett til å bli fritatt fra å arbeide utover avtalt arbeidstid dersom du ber om dette på grunn av helsemessige og vektige sosiale grunner. Vektige sosiale grunner kan f.eks. være at du må følge opp små barn eller annen familie, deltakelse i større familiebegivenheter og liknende.

Jeg vet ikke om du allerede har tatt opp problemstillingen med arbeidsgiveren. Hvis ikke vil jeg anbefale at du tar en prat med arbeidsgiveren og forklarer at å jobbe så mye overtid som du gjør nå går utover fritiden og tiden du får brukt med familien. Vær tydelig på at du ønsker å jobbe mindre overtid. Forhåpentligvis tar din arbeidsgiver hensyn til dette.

Kathrine

Dekking av utgifter til terminalbriller

Spørsmål fra medlem: Jeg lurer på hva slags regler som gjelder for terminalbriller.

Svar: Du lurer på kva slags reglar som gjeld for terminalbriller, også kalla databriller. Dette er eit godt spørsmål som mange lurer på sidan mange av oss i dag jobbar foran datamaskiner eller skjerm.

Dersom arbeidstakar har ein jobb der skjerm er del av arbeidet, pliktar arbeidsgjevar å dekke utgifter til synsundersøking som er nødvendig for å avgjere om det er behov for databriller. Dette er regulert i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-1. Dersom undersøkinga viser at arbeidstakar har behov for data­briller, får ein ofte med seg eit skjema frå optikaren som viser behovet. Arbeidsgjevar skal då dekke utgiftene til brilleglas, innfatning og tilpassing av brillene også.

Det er ikkje sett ei beløpsgrense for kva arbeidsgjevar må dekke av utgifter. Arbeidsgjevar er berre forplikta til å dekke det som er nødvendig for at arbeidstakaren skal kunne utføre arbeidet sitt. Dersom arbeidstakeren ønsker ei dyrare løysing enn det som er nødvendig, er ikkje arbeidsgjevar forplikta til å dekke desse meirutgiftene.

Nokre arbeidsplassar tilbyr å dekke innfatninga opp til ein bestemt sum utanom det som er heilt nødvendig. Det kan du finne ut ved å undersøke kva som står i personalhandboka eller i særavtale, samt snakke med arbeidsgjevar.

Eg vil råde deg til å avklare det siste med arbeidsgjevar og gjere avtale med arbeidsgjevaren din før du eventuelt lagar time for augeundersøking.

Du kan lese meir om retten på databriller på arbeidstilsynet sine nettsider.

Tonje