Arbeidsliv

Arbeid og helse i IKT-sektoren

Ansatte i IKT-sektoren er gjerne de første som introduseres for ny teknologi i arbeidslivet. Det fører også til noen utfordringer for arbeidsmiljø og psykososial helse.

Tekst:
Terje Bergersen

UNI Global Union har lenge hatt fokus på utfordringene innen IKT-bransjen som følge av stadig ny teknologi som berører de ansattes arbeidssituasjon. UNI er en internasjonal sammenslutning hvor mange av medlemsforbundene er tungt inne i IKT-bransjen, deriblant Negotia. Så tidlig som i 2009 gjennomførte UNI i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonen ETNO et prosjekt om psykisk helse i telekom-sektoren. Dette arbeidet førte til et sett med retningslinjer kalt «Godt arbeid – god helse». Gjennom et prosjekt i 2018 er disse retningslinjene nå fornyet.

Helsefarlig tilgjengelighet

Siden 2009 har det skjedd mye på teknologi- og digitaliseringsfronten. Prosjektet i 2018 hadde derfor som hovedmål å oppdatere retningslinjene og tilpasse dem til dagens situasjon.

– IKT-sektoren er alltid blant de første som opplever fordelene, men også utfordringene når ny teknologi tas i bruk. Det er en grunn til at man har rettet søkelyset mot arbeidsrelatert stress og sykdomsutvikling i denne bransjen over tid. Vi erfarte tidlig at ny teknologi for eksempel åpnet for mer fleksibel arbeidstid. Det kan være positivt men har også sine minussider. Forventninger om mer eller mindre konstant tilgjengelighet og mer utydelig skille mellom arbeid og privatliv, er faktorer som kan føre til mental slitasje. Og i tillegg kommer belastningen ved stadige og store omstillinger, frykt for å bli sagt opp og så videre.

Dette sier Negotias 1. nestleder Eirik Bornø. Han var til stede da UNI Europe i januar lanserte «Godt arbeid – god helse» i ny versjon.

– UNI og ETNO har dokumentert en økning av psykiske helseproblemer blant ansatte i IKT-sektoren. I takt med den teknologiske utviklingen oppstår ny psykososial risiko for arbeidstakere, og behovet for oppdatering av anbefalingene fra 2009 var åpenbart, påpeker Bornø.

Kunstig intelligens og digital etikk

Negotia er opptatt av de etiske rammene for digitalisering og kunstig intelligens i arbeidslivet. Forbundet jobber med å få i stand en konferanse om dette høyaktuelle temaet i samarbeid med Telenor, hvor også representanter fra politiske partier deltar.

Partssamarbeid

Metoden i 2018-prosjektet har som forrige gang har vært å definere såkalt «beste praksis» ved å studere aktuelle selskaper, blant andre Deutche Telecom og spanskbaserte Telefonica. Det er utført omfattende forskning og analyser. Resultatet foreligger nå i form av en 28-siders digital publikasjon med både utfyllende bakgrunnsinformasjon og konkrete anbefalinger overfor aktørene i bransjen.

– Noe av det som er bra med dette prosjektet er at det er utført i samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, representert ved henholdsvis UNI og ETNO. Materialet som er kommet ut av det er tilgjengelig for alle, og gir anbefalinger om måter å organisere arbeidet på som ivaretar de ansattes psykiske helse på en god måte. Det peker også på forhold man bør styre unna. Jeg er sikker på at dette er et godt verktøy som har stor nytteverdi i partssamarbeidet, sier Eirik Bornø.

Erfaringsoverføring

Negotias første nestleder er også sikker på at anbefalingene i «Godt arbeid – god helse» vil ha god overføringsverdi til andre bransjer enn IKT-sektoren.

– Selv om materialet er tilrettelagt spesielt for IKT-sektoren, og at det er der utfordringene ved teknologiutviklingen merkes først, vil problemstillingene være aktuelle for andre bransjer også. Den dokumentasjonen som foreligger tror jeg mange kan ha nytte av.

– Det pekes på faktorer som kan være en risiko for psykisk helse og faktorer som kan virke forebyggende. Det skisseres en rekke allmenne prinsipper basert på hva en rekke foretak allerede gjør. Det handler om å utvikle løsninger og strategier som styrker arbeidsmiljøet, kulturen og de sosiale rammene i virksomhetene. God arbeidsorganisering som fremmer gode psykososiale forhold, er i alles interesse, sier Eirik Bornø.

Gode tips om godt arbeid og god helse

Digital publikasjon og dokumentasjon basert på forskning og analyser i IKT-sektoren. Definerer problemstillinger og gir anbefalinger knyttet til arbeidsrelatert stress og psykisk helse for ansatte i IKT-virksomheter. Utviklet i et partssamarbeid mellom UNI Global Union og ETNO (internasjonal arbeidsgiversammenslutning for IKT-bedrifter).

Publikasjonen er tilgjengelig på Negotias nettside.

IKT-sektoren

Regnes som en viktig del av økonomien i Europa. I 2015 utgjorde den fire prosent av brutto nasjonalprodukt i EU-landene, og sysselsatte flere enn 6,3 millioner mennesker.

Kilde: «Godt arbeid – god helse» UNI/ETNO

En utsatt bransje. – Det er en grunn til at man har rettet søkelyset mot arbeidsrelatert stress og sykdomsutvikling innen IKT-bransjen over tid, sier Negotias nestleder Eirik Bornø.

Foto: Terje Bergersen