Privatjuss

Opprettelse av fremtidsfullmakt

Et viktig spørsmål er hvordan du best kan ta vare på deg selv og dine interesser dersom du blir alvorlig syk. En måte å regulere dette på er å opprette en fremtidsfullmakt.

Theresa Wikborg Wiese

Aadvokatfullmektig, Legal24 advokatfirma

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

En fremtidsfullmakt er et alternativ til verge oppnevnt av det offentlige, der man i større grad kan styre innholdet i bistanden selv. Formålet er å ha kontroll over egen fremtid og sikre god ivaretakelse av dine personlige og økonomiske interesser. Bestemmelsene om fremtidsfullmakt er regulert i vergemålsloven, kapittel 10.

Denne artikkelen tar for seg de viktigste punktene for hvordan du kan opprette en fremtidsfullmakt og hva denne kan inneholde.

Hvem kan opprette fremtidsfullmakt?

Alle som er over 18 år, og har evne til å forstå en fremtidsfullmakts betydning, kan opprette fremtidsfullmakt. Det avgjørende er at fullmakten skrives mens du enda har full forståelse for innholdet i fullmakten du gir en annen person. I praksis betyr dette at fremtidsfullmakt må opprettes før helsen begynner å svikte.

Hvem kan være fullmektig?

Utgangspunktet er at fullmektigen må være fylt 18 år og ikke selv ha verge. I praksis er det ikke uvanlig å utpeke flere fullmektiger, dersom den foretrukne fullmektigen blir forhindret fra arbeidet grunnet endret livssituasjon.

Et krav til fullmektig er at det må være en fysisk person. Du kan ikke utpeke et advokatfirma eller et regnskapsbyrå som fullmektig da dette er selskaper. Du kan likevel utpeke en navngitt advokat eller regnskapsfører. I praksis er det vanlig å utpeke samboer, barn, søsken, søskenbarn, venn eller annen foretrukket person. Det avgjørende er å velge en person du har særlig tillitt til. Det er viktig å spørre de personene det gjelder, om de ønsker å være fullmektig og forklare hva det innebærer.

Etter at fullmakten er trådt i kraft, kan ikke fremtidsfullmakten tilbakekalles.

Inhabil fullmektig?

Utgangspunktet er at en fullmektig ikke kan ivareta fullmaktsgivers interesser i spørsmål der han eller hun har egeninteresse i saken. I praksis vil alle nærstående som kan bli begunstiget, potensielt ha en egeninteresse i saken. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det står klart i fullmakten at fullmektigen kan representere deg selv i spørsmål om egeninteresse.

Alternativt kan du som fullmaktsgiver avgjøre at slike spørsmål skal avgjøres av en annen fullmektig.

Dersom det ikke fremkommer tydelig av fullmakten om fullmektigen er inhabil, skal fullmektigen ta kontakt med statsforvalteren som vil opprette offentlig verge i disse spørsmålene.

Utgangspunktet er at du har stor frihet i hva en fremtidsfullmakt skal inneholde. Det vanligste er å dele fremtidsfullmakter inn i økonomiske og personlige forhold.

Økonomiske forhold

Under økonomiske forhold kan man regulere blant annet håndtering av gjeld, løpende inntekter, regninger, håndtering av virksomhet, verdipapirer, utleie og salg av fast eiendom.

En viktig ting å passe på dersom fullmakten omfatter salg av fast eiendom, er at det bør fremgå klart av fullmakten hvilke eiendommer fullmektigen kan eller skal selge. En måte å gjøre dette på er å identifisere den faste eiendommen med gårds/bruksnummer, eventuelt seksjons- og festenummer, samt hvilken kommune eiendommen ligger i. Borettslagsleiligheter kan identifiseres med andelsnummer, navn på borettslaget og borettslagets organisasjonsnummer.

Personlige forhold

Med personlige forhold menes alle former for representasjon og ivaretakelse av andre rettigheter enn de rent økonomiske. Det innebærer representasjon overfor NAV, kommune og sykehjem. Fullmektigen vil da søke om tjenester og ytelser fra det offentlige og klage på vedtak på vegne av deg som fullmaktsgiver. Du kan og regulere nærmere hvor du vil bo, om det er i hjemmet eller sykehjem, og hvilke ting du eventuelt vil ta med deg til sykehjemmet. Du kan regulere hva du ønsker å bruke penger på, for eksempel sydenferier, kulturarrangementer eller veldedige formål.

Det er og vanlig at en fremtidsfullmakt inneholder gavedisposisjoner. I praksis kan dette være spesifikke julegaver til barnebarn, nieser eller nevøer. Dersom det er snakk om større gaver utover det vanlige, er det viktig at dette reguleres eksplisitt i fullmakten.

Det er ikke uvanlig at det oppstår uklarheter om omfanget av en gave og hvem som skal være gavemottaker. For å unngå slike uklarheter bør det fremgå klart hva gaven skal bestå i og hvem gaven skal gis til. Arveforskudd kan for eksempel bare utbetales, dersom det står helt eksplisitt i fullmakten.

En praktisk og stadig mer aktuell problemstilling, er hvem som skal ha tilgang til dine digitale kanaler som e-post, facebook og eventuelt andre sosiale medier.

Det finnes imidlertid grenser for hva man kan regulere i en fullmakt.

En fullmektig kan ikke gis fullmakt til å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til organdonasjon, opprette eller tilbakekalle testament, eller samtykke til tvang og kompetanse i andre særlige personlige forhold uten hjemmel i lov jf. vergemålsloven § 80 (3).

INFO

Medlemsfordel

Negotias medlemmer har tilgang til privatrettslig førstehjelp gjennom avtalen med Legal24 Advokatfirma. Tjenesten innebærer en gratis første vurdering av en privatrettslig sak. Blir det aktuelt å gå videre, får medlemmer bistand til redusert pris. Les mer om denne medlemsfordelen på negotia.no

Formkrav til en fremtidsfullmakt

For at en fremtidsfullmakt skal være gyldig og få virkning, må de absolutte formkravene være oppfylt.

For det første må fremtidsfullmakten være skriftlig. For det andre må det fremgå klart av fremtidsfullmakten at fullmakten skal ha en fremtidsvirkning. For det tredje må fremtidsfullmakten undertegnes av to vitner som fullmaktsgiver har godtatt. Vitnene må i tillegg være 18 år og de må forstå betydningen av å undertegne. I tillegg kan ikke fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn ikke undertegne som vitne.

Det anbefales at du ikke velger fullmaktsgivere som kan ha en egeninteresse i saken. En tommelfingerregel er å ikke velge vitner du gir en fordel eller begunstiger i fullmakten. Barn, barnebarn eller søsken, er derfor ofte uheldig å velge som vitner. Et bedre alternativ kan være nabo, kollega, venn eller andre du har tillitt til.

Det stilles krav til at begge vitnene må undertegne dokumentet og vitnene skal underskrive mens fullmaktsgiver er til stede. I tillegg stilles det krav om at du som fullmaktsgiver også undertegner fullmakten. Dersom du ikke fysisk kan undertegne, skal du vedkjenne deg underskriften mens vitnene er til stede.

Så snart en fremtidsfullmakt er underskrevet, bør du få en legeerklæring som kan bekrefte at du forsto omfanget og innholdet av fremtidsfullmakten. På den måten kan du unngå senere tvilsspørsmål om fremtidsfullmaktens gyldighet.

Ikrafttredelse

Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver på grunn av «sinnslidelse herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten», jf. vergemålsloven §§78, 83.

Så lenge fullmaktsgiver forstår innholdet av fremtidsfullmakten selv, eller er i stand til å ivareta sine interesser gjennom alminnelig fullmakt, vil ikke fremtidsfullmakten iverksettes.

Dersom fullmektig er usikker på dette, kan statsforvalteren kontaktes for nærmere veiledning. Det er og nyttig å kontakte lege for en vurdering av fullmaktsgivers helsetilstand.

Det er ikke nødvendig å kontakte statsforvalteren for stadfesting av fremtidsfullmakt. Så lenge formkravene i fremtidsfullmakten er oppfylt, og fullmaktsgiver er i en tilstand beskrevet i § 78, vil fullmakten være gyldig og vedtatt med rettsvirkning. En stadfesting kan imidlertid gjøre det lettere for deg å representere fullmaktsgiver overfor tredjepersoner. Du kan kontakte stasforvalteren for nærmere spørsmål om stadfesting av fremtidsfullmakt.

Theresa Wikborg Wiese