Fagaktuelt

Rusmiddelbruk og oppsigelse

Det er ikke tvil om at rusmiddelmisbruk kan være saklig grunn for oppsigelse i arbeidsforhold. Å ruse seg i arbeidstiden er normalt mislighold av arbeidsavtalen. Rusbruk utenom arbeidstid har arbeidsgiver normalt ikke noe med, men hvis rusbruken fører til ulovlig fravær eller dårlig arbeidsutførelse kan også alkohol- og narkotikabruk i fritiden få alvorlige konsekvenser for arbeidsforholdet, herunder oppsigelse eller avskjed.

Johan Holmen

Advokat arbeidslivsavdelingen i Negotia

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Ikke eget regelverk

Det finnes ikke egne regler om oppsigelse på grunn av rusmiddelbruk i arbeidsmiljøloven. Det vil si at det er den alminnelige stillingsvernsregelen i arbeidsmiljøloven § 15-7 som vil være hjemmel for oppsigelse. Kort fortalt går denne ut på at oppsigelse må ha en tilstrekkelig saklig grunn i arbeidstakers forhold. Det skal en god del til for å si opp folk, og det må foretas en avveining mellom virksomhetens behov for oppsigelse og sosiale forhold hos arbeidstaker.

Det må også tas hensyn til at rusmiddelmisbruk i visse tilfeller kan være en sykdom, men da må det være kommet så langt at man snakker om kronisk alkoholisme eller narkomani. Det betyr at vernehensynene i arbeidsmiljøloven § 15-8, som beskytter arbeidstaker mot oppsigelse under sykdom, også er relevante på arbeidstakersiden.

Det er med andre ord ingen automatikk i at arbeidsgiver har saklig grunn til oppsigelse med bakgrunn i enhver form for rus og bakfyll. Det må foretas en bred vurdering og saklig avveining, hvor også typen stilling man har vil være et moment. Det er mer alvorlig om en flyger møter full på jobb enn om en saksbehandler er litt på en snurr.

Omfang har også stor betydning. Hvis fravær og/eller manglende arbeidsprestasjon på grunn av rus er noe som skjer ofte, skal det mindre til for å gi oppsigelse enn der det skjer en sjelden gang.

«Det finnes ikke egne regler om oppsigelse på grunn av rusmiddelbruk i arbeidsmiljøloven.»

Akan gir hjelp

Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani (AKAN) ble opprettet i 1963. Bakgrunnen var private bedrifters erfaringer med alkoholmisbruk på arbeidsplasser. Akan er i dag et samarbeid mellom Staten, NHO og LO. Det vil si at det er et trepartssamarbeid.

Akan er ikke en avholdsorganisasjon, men jobber for å håndtere rusmidlers skadevirkninger i arbeidslivet på en mest mulig hensiktsmessig måte. Akan jobber for å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, og har en hjelpefunksjon slik at en arbeidstaker med rusproblemer skal få hjelp og oppfølging på arbeidsplassen for å overvinne eller håndtere sitt problem.

Dette virker på den måten at bedriftene innfører en rusmiddelpolitikk, der virksomhetene er forpliktet til å følge visse prosedyrer ved disiplinærsaker knyttet til rusmiddelbruk. Akan bistår med innføring av helhetlig rusmiddelpolitikk, mens virksomhetene har ansvaret for oppfølgingen av den. Virksomhetene utarbeider selv sine retningslinjer, men det er grunn til å anbefale at man ser til Akans velprøvde retningslinjer.

Hvis virksomheten først går til det skrittet å utarbeide retningslinjer knyttet til rusmiddelbruk, er den også forpliktet til å følge dem. Det betyr ikke at virksomhetene ikke kan si opp eller avskjedige folk som har misligholdt arbeidsforholdet på grunn av rus, men at man som hovedregel skal få en ny sjanse uten å miste jobben. Den andre siden av dette er at det kan være grunnlag for oppsigelse og avskjed hvis man fortsetter å misligholde arbeidsforholdet på grunn av rus.

Akan som rettskilde

Dersom en bedrift forplikter seg til å følge Akan, så innebærer det en begrensning i styringsretten, fordi man er forpliktet til å gi arbeidstaker et oppfølgingsprogram og advarsler etter et fastsatt system ved pliktbrudd.

Samtidig gir dette arbeidstaker en ny mulighet, og arbeidsgiver får på plass en skikkelig saksbehandling som kan oppleves rettferdig for begge parter.

Som skrevet ovenfor inneholder ikke arbeidsmiljøloven egne regler om oppsigelse grunnet rus. I en dom fra 1999 om en brannmann som ble avskjediget, la Høyesterett Akans regler til grunn som normer. Dette har nok sammenheng med at reglene regnes som gode, og at de er et resultat av samarbeid mellom arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og staten. Normene har dermed bred og god forankring.

For at Akanreglene skal gjelde er det imidlertid en forutsetning at bedriften har forpliktet seg til å følge dem. Det er ikke dermed sagt at man skal gi opp hvis arbeidsgiver ikke har forpliktet seg. Tillitsvalgte kan fint argumentere for at arbeidsgiver også i disse tilfellene igangsetter et Akan-opplegg eller et Akan-lignende opplegg.

Akan.no har god veiledning på hvordan din virksomhet kan ta tak i arbeidet.

TIPS

Policy for rusmiddelbruk

Tips til hvordan man kan gå fram for å etablere en policy for rusmiddelbruk på bedriften.

  • Start med å diskutere hvordan dere vil ha det. Ta med både ledelse og ansatte i diskusjonen.

  • I hvilke sosiale anledninger drikker vi alkohol sammen, og hva forventes av oss?

  • Har vi en kultur som gjør at vi tør å si fra dersom man opplever noe ubehagelig?

  • Finnes det bestemmelser som gjelder for vår virksomhet og våre yrkesgrupper, eks. sikkerhetsklareringeringer, lovverk, attester m.m.?

  • Er det situasjoner eller ansatte som er mer risikoutsatte?

  • Hvordan skal vi håndtere alkohollukt og bakrus på jobb, og bruk av cannabis på fritiden?

Kilde: nettsiden akan.no

Johan Holmen